Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Przedawnienie opłaty, odsetek oraz kosztów upomnienia w opłacie „śmieciowej”

26 maja 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEDAWNIENIEM NALEŻNOŚCI
A PRZEDAWNIENIEM PRAWA DO WYDANIA DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZEDAWNIENIE OPŁATY, ODSETEK ORAZ KOSZTÓW UPOMNIENIA
PRZESŁANKI PRZERWANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA

Podatek od nieruchomości od podstaw

30 maja 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OD PODSTAW

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku od nieruchomości.
      W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany w podatkach, które weszły w życie i obowiązują od 2022 r., rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także aktualne przepisy w zakresie podatku od nieruchomości, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tego podatku oraz stanowiska MF czy regionalnych izb obrachunkowych.
      Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Egzekucja podatków i opłat lokalnych

2 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

EGZEKUCJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRONICZNYM PRZEKAZYWANIU TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
Prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego
Istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych

Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

6 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych.
      Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi.

Zbywanie nieruchomości rolnych JST

7 czerwca 2022r.
9:30 - 13:30
Rafał Padrak

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH JST
NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

      W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie aktualny stan prawny dotyczący obrotu cywilnoprawnego nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa (nieruchomości publicznych) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Centralny rejestr umów – nowy obowiązek JST

9 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

CENTRALNY REJESTR UMÓW
NOWY OBOWIĄZEK DLA KAŻDEJ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH©

      Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych. Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych, bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a mianowicie Centralny Rejestr Umów. Zaniedbania obowiązków polegające na nie wykonywaniu lub nie dopuszczaniu do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów są sankcjonowane karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Obowiązki w tym zakresie dotyczyć będą i małej wiejskiej biblioteki jak i dużej agencji rządowej.

Jak zwrócić rolnikowi akcyzę w sierpniu 2022 – symulacja postępowania

10 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

JAK ZWRÓCIĆ ROLNIKOWI AKCYZĘ W SIERPNIU 2022 ROKU
SYMULACJA POSTĘPOWANIA

      Każdy producent rolny, który wykorzystuje olej napędowy do produkcji rolnej uprawniony jest do zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot następuje w formie dotacji. Spośród kilku możliwych sposobów jej przekazania polski ustawodawca wybrał zwrot w ramach procedury administracyjnej.
      Ma ona poszczególne etapy, z których każdy wymaga odnalezienia odpowiedzi na wiele pytań.
      Szkolenie kierowane jest do skarbników i urzędników zajmujących się w urzędzie zwrotem akcyzy. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań oraz dyskusja nad zagadnieniami szczegółowymi, indywidualnie przekazanymi przez uczestników.
      Aspekt praktyczny dotyczyć będzie także warsztatów formułowania pism procesowych w tym decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu.

Procedury w postępowaniu podatkowym od podstaw - warsztaty

13 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PROCEDURY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM OD PODSTAW WARSZTATY
DEKLARACJE, DECYZJE, NADZWYCZAJNE WZRUSZENIE DECYZJI, SYTUACJE SZCZEGÓLNE

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z procedurami podatkowymi. Dodatkowo w trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych

13 czerwca 2022r.
9:30 - 13:30
Katarzyna Kułakowska

DODATKOWE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI OŚWIATOWYCH W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA CZERWCA, SIERPNIA I PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
DOTOWANIE UCZNIÓW Z UKRAINY
PROJEKTOWANE ZMIANY USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UDZIELANIU I PRZEKAZYWANIU DOTACJI OŚWIATOWYCH STWIERDZONE W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2019-2022
Z OMÓWIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

!!! UWAGA !!!
ZMIANA PROGRAMU SZKOLENIA

Pomoc publiczna w 2022 roku

14 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Piotr Łaszewski

POMOC DE MINIMIS, POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
I POMOC PUBLICZNA „OD PODSTAW” UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2022 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 1407/2013 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2022 r.

Umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty podatków

15 czerwca 2022r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ULGI ORAZ ZWOLNIENIA – NAJNOWSZE ZMIANY W POMOCY PUBLICZNEJ W 2022 ROKU.
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO: 1) POMOCY PUBLICZNEJ, 2) ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ.

      Celem szkolenia jest m.in. omówienie obowiązku wójta, burmistrza, prezydenta miasta do podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, (TRZECH RÓŻNYCH) informacji: a) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, b) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, c) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Księgowość podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

21 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
W 2022 ROKU
PRZYPISY I ODPISY NALEŻNOŚCI, ZARACHOWANIE WPŁAT
NA ZLEGŁOŚCI, LIKWIDACJA NADPŁAT I ZALEGŁOŚCI
W TYM POSTĘPOWANIE Z NALEŻNOŚCIAMI PRZEDAWNIONYMI
Obowiązki komórek księgowości w zakresie udzielania informacji organom egzekucyjnym o dokonanych wpłatach, przedawnieniach i zastosowanych ulgach dotyczących należności objętych tytułami wykonawczymi

Przedawnienie podatków i należności publicznoprawnych

22 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW
I NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).

Polski Ład 2.0 – nowe obowiązki płatnika PIT

22 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

POLSKI ŁAD 2.0
NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT

      Szkolenie skierowane jest do urzędników zajmujących się w urzędach realizacją obowiązków pracodawcy jako płatnika PIT.
      Zakłada się, że nowe przepisy (uchwalone przez sejm 12 maja 2022 r.) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Wśród nowych reguł są takie, które istotnie modyfikują dotychczasowe zasady obliczania zaliczek na PIT.

Sprawozdania lipcowe w podatkach

23 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

SPRAWOZDANIA LIPCOWE W PODATKACH

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za dochody pobierane prze organy podatkowe na rzecz gmin i związków międzygminnych, skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się sprawozdawczością budżetową w zakresie podatków

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych oraz udzielanie ulgi inwestycyjnej

27 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
UDZIELANIE ULGI INWESTYCYJNEJ
AKTUALNOSCI W PODATKACH LOKALNYCH

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Podczas szkolenia w pierwszej jego części zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i obiektów budowlanych w tym należących do przedsiębiorców. Następnie zostanie omówiona problematyka opodatkowania paneli fotowoltaicznych oraz udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. W części końcowej przedstawione zostaną aktualności w podatkach lokalnych, w tym aktualna linia orzecznicza i najnowsze orzeczenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 27 czerwca

27 czerwca 2022r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
A TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZMIENIONA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA Z UWAGI NA COVID-19

Nowy rodzaj oświadczenia składany przez przedsiębiorcę
Najnowsza zmiana ustawy o rzemiośle – nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej

      Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak właściwie udzielić pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis w związku z tarczą antykryzysową 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 i następnymi?
      Dokonana zostanie analiza wybranych przypadków, wskazane zostaną praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań, nastąpi omówienie zmian formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis, a także przedstawienie nowych aktów prawnych.

Uwaga!!!
Nowe kwoty dofinansowania młodocianych – po waloryzacji w 2022 roku!!!

Jak zwrócić rolnikowi akcyzę w sierpniu 2022 – symulacja postępowania

28 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

JAK ZWRÓCIĆ ROLNIKOWI AKCYZĘ W SIERPNIU 2022 ROKU
SYMULACJA POSTĘPOWANIA

      Każdy producent rolny, który wykorzystuje olej napędowy do produkcji rolnej uprawniony jest do zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot następuje w formie dotacji. Spośród kilku możliwych sposobów jej przekazania polski ustawodawca wybrał zwrot w ramach procedury administracyjnej.
      Ma ona poszczególne etapy, z których każdy wymaga odnalezienia odpowiedzi na wiele pytań.
      Szkolenie kierowane jest do skarbników i urzędników zajmujących się w urzędzie zwrotem akcyzy. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań oraz dyskusja nad zagadnieniami szczegółowymi, indywidualnie przekazanymi przez uczestników.
      Aspekt praktyczny dotyczyć będzie także warsztatów formułowania pism procesowych w tym decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu.

Egzekucja w opłacie „śmieciowej”

29 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

EGZEKUCJA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją).
      Podsumujemy wszystkie zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w postępowaniu egzekucyjnym w opłacie śmieciowej. Porozmawiamy jak w praktyce sprawdza się dostęp do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego wierzyciel ma obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze oraz wszelką korespondencję do naczelnika urzędu skarbowego. Omówimy funkcję nowego pliku w Aplikacji, eZW – Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego.
Zweryfikujemy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej przepisy wykonawcze sprawdzają się w praktyce. Które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom? Po które rozwiązania wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd związku międzygminnego sięga najchętniej?
      Podczas szkolenia przedstawimy przymusowe dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego. Omówimy wszystkie zagadnienia, które podejmować muszą służby finansowe reprezentujące organ podatkowy.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Odpowiedzialność spadkobierców za podlegające zwrotowi świadczenia z pomocy społecznej

30 czerwca 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ
W TYM ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE
CZYLI JAK USTALIĆ SPADKOBIERCÓW I ODZYSKAĆ
OD NICH NIENALEŻNE ŚWIADCZENIA?

Podatnik zmarły – jego podatek, zaległości i nadpłaty

30 czerwca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PODATNIK ZMARŁY
JEGO PODATEK, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, wymiarowców i księgowych, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego wymiarem, dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) oraz dochodów publicznoprawnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi, opłata za wycinkę drzew, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożone w drodze mandatu, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Rejestru umów z uwzględnieniem projektu nowelizacji

1 lipca 2022r.
10:00 - 14:00
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

REJESTR UMÓW
Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTU NOWELIZACJI

      Już w lipcu 2022 r. wejdą w życie przepisy, które nakładają na jednostki sektora finansów publicznych nowe obowiązki związane z prowadzeniem rejestru umów. Obowiązek zamieszczania w rejestrze umów informacji o zawartych umowach obejmie między innymi JST. W rejestrze umów zamieszczać trzeba będzie informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.
      Niewykonanie tych obowiązków grozić będzie odpowiedzialnością karną.

Gminna egzekucja administracyjna

4 lipca 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

GMINNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2022 ROKU
NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY

Inkaso podatków i opłat lokalnych

5 lipca 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

INKASO PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INKASENTÓW
W TYM ROZLICZANIE INKASENTÓW Z ORGANEM PODATKOWYM
NOWE ZWOLNIENIA ROLNIKÓW Z OPŁATY TARGOWEJ
ZA HANDEL W PIĄTKI I SOBOTY
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Dochodzenie należności publicznoprawnych

6 lipca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją należności publicznoprawnych w gminach, powiatach i województwach (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną zagadnienia wygasania, dochodzenia i egzekucji należności publicznoprawnych, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Hipoteka zabezpieczeniem podatków

7 lipca 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

HIPOTEKA
ZABEZPIECZENIEM PODATKÓW

      W związku z obowiązywaniem Aplikacji e-TW i nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmianie uległy wpisy hipotek tytułem wykonawczym.
      Podczas szkolenia omówię jak prawidłowo zabezpieczyć zobowiązania podatkowe przez wpis hipoteki. Kiedy do wpisu hipoteki posługujemy się dalszym tytułem wykonawczym a kiedy kolejnym tytułem wykonawczym? Kto i kiedy je wystawia? Czym się różni dalszy tytuł wykonawczy od kolejnego? Kto nadaje klauzule tym tytułom? Czy można wpisać hipotekę nie korzystając z tytułu wykonawczego? Czy przy wpisie hipoteki również posługujemy się aplikacją? Jeżeli tak, to jaką? Omówimy wszystkie zagadnienia związane z wpisem hipoteki z tytułu podatków.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Ulgi w zapłacie podatków i należności cywilnoprawnych w 2022 roku

18 lipca 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

ULGI W ZAPŁACIE PODATKÓW I NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W 2022 ROKU
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych.
      Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzielenie ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.

Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych

19 lipca 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8 września 2022r.
9:00 - 13:00
Mariusz Nawrot

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ
NAJNOWSZE PRZEPISY

      Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
      Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.