Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Zmiany w egzekucji administracyjnej 2024

15 kwietnia 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

ZMIANY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
W 2024 ROKU

      Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z egzekucją administracyjną w 2024 r. Omówione zostaną poszczególne nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, a także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Zmiana zasad aktualizacji dotacji oświatowych na 2024 rok

16 kwietnia 2024 r.
9:00 - 14:00
Katarzyna Kułakowska

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH
NA 2024 ROK

Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023 rok
na realizację specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Dochody cywilnoprawne JST - skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat

17 kwietnia 2024 r.
8:30 - 12:30
Cecylia Wołoch

DOCHODY CYWILNOPRAWNE JST
SKUTECZNA LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI C-327/20
W KWESTII DOCHODZENIA REKOMPENSATY 40, 70 lub 100 EURO ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ WIERZYCIELA BĘDĄCEGO PODMIOTEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
INTERPRETACJE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU ORAZ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI ODNOŚNIE DOCHODZENIA REKOMPENSATY PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE

ZMIANA GODZINY SZKOLENIA: 8.30 – 12.30

Vademecum księgowego podatkowego

18 kwietnia 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

VADEMECUM KSIĘGOWEGO PODATKOWEGO
ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY PO 25 MARCA 2024 CZYLI PO NOWELIZACJI ORDYNACJI PODATKOWEJ

      Dochodzenie podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych wciąż rodzi nowe pytania. Podczas szkolenia podsumujemy i omówimy najczęściej występujące problemy w zakresie wygaszania dochodów podatkowych i publicznoprawnych. Podsumujemy pierwsze praktyczne zastosowania znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ulg w spłacie (rozłożenia na raty).
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych). Omówione zostaną przepisy, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Egzekucja z nieruchomości po zmianach 25 marca 2024

23 kwietnia 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI
PO ZMIANACH 25 MARCA 2024 ROKU

      Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników nieściągalnych. W dużej mierze jednak, dłużnicy ci posiadają majątek w postaci nieruchomości. Od wierzyciela zależy czy od takiego dłużnika wyegzekwujemy zaległość czy nie.
      Zapraszamy na szkolenie poświęcone egzekucji z nieruchomości. Przedstawimy na nim jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości z tytułu podatków i opłat należnych gminie. Szkolenie dedykowane jest zarówno gminom, które są w trakcie egzekucji z nieruchomości, ale również, a może przede wszystkim gminom, które jeszcze nigdy nie wnioskowały o taką egzekucję. Szkolenie pomoże również wierzycielom, którzy chcą się tylko przyłączyć do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Zmiany w egzekucji oraz w przepisach wykonawczych od 25 marca 2024

24 kwietnia 2024 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ZMIANY W USTAWIE O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
ORAZ PRZEPISACH WYKONAWCZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 25 MARCA 2024 ROKU
AKTUALNY WZÓR e-TW
POPRAWNE WYPEŁNIANIE I PRZEKAZYWANIE
e-TW I e-ZW DO ORGANÓW

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pytaniach i odpowiedziach

25 kwietnia 2024 r.
10:00 - 14:00
Mariusz Nawrot

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ABC URZĘDNIKA GMINNEGO CZYLI WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Omówimy wszystkie rodzaje zezwoleń: detal, gastronomia, jednorazowe, „cateringowe”, na wyprzedaż. Zajmiemy się tematyką kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Przedstawione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Pomoc de minimis i pomoc publiczna. Nowe rozporządzenie 2023/2831

25 kwietnia 2024 r.
9:30 - 13:30
dr Piotr Łaszewski

POMOC DE MINIMIS
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE I POMOC PUBLICZNA „OD PODSTAW” UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2024 ROKU WYKŁAD I ĆWICZENIA
NOWE ROZPORZĄDZENIE 2023/2831

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 2023/2831 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2024 r.

Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych

26 kwietnia 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski 

ULGI I ZWOLNIENIA
W PODATKACH LOKALNYCH W 2024 ROKU

      Szkolenie dedykowane jest skarbnikom oraz urzędnikom pracującym w wydziale podatków i opłat lokalnych.
      Dotyczy wybranych ulg i zwolnień jakie stosuje się w podatkach samorządowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną konstrukcje prawne poszczególnych preferencji, omówione zostaną przesłanki ich udzielenia/przyznania, a także czynności postępowania dowodowego/wyjaśniającego zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy.
      Podczas szkolenia możliwym będzie zadawanie pytań, a także ogólna analiza występujących u uczestników okoliczności.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

26 kwietnia 2024 r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
NOWE ROZPORZĄDZENIE KE NA LATA 2024 – 2030
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA !!!
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS – NOWY 7-STRONICOWY FORMULARZ !!!
OBLIGATORYJNA WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ
NOWA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA OD STYCZNIA 2024 ROKU

      Szkolenie adresowane jest do pracowników Referatów/Wydziałów Oświaty jednostek samorządu terytorialnego udzielających pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aktualności i bieżące problemy w podatku od środków transportowych

29 kwietnia 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 ROKU

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi. Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Zmiany w egzekucji „opłaty śmieciowej”. Nowe wzory tytułów wykonawczych

9 maja 2024 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

EGZEKUCJA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PO ZMIANACH W USTAWIE O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MARCA 2024
NOWE WZORY TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH I ZMIENIONE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Hipoteka w podatkach według najnowszych przepisów

9 maja 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

HIPOTEKA W PODATKACH
WEDŁUG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW

CO JEST PODSTAWĄ WPISU DO HIPOTEKI W 2024 ROKU?
JAK PRAWIDŁOWO WPISAĆ HIPOTEKĘ NA PODSTAWIE DALSZEGO I KOLEJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO?

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zajmujących się zabezpieczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiedź najnowszych zmian przepisów.
     W miesiącu marcu uległy zmianie przepisy regulujące podstawy wpisu hipotek.
     Uwzględniając nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji omówimy jak prawidłowo wpisać hipotekę na podstawie dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego? Jakim nowym wymaganiom muszą sprostać dalszy i kolejny tytuł wykonawczy będący podstawą wpisu hipoteki? Kiedy i jak, prawidłowo dokonać zabezpieczenia należności podatkowych i publicznoprawnych?

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Podatnik w upadłości i restrukturyzacji. Upadłość konsumencka

13 maja 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATNIK W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
CZY PODATNIK W UPADŁOŚCI MOŻE KORZYSTAĆ
Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH W 2024 ROKU?

      Celem szkolenia jest przedstawienie od podstaw postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście udziału organu podatkowego, obowiązków i praw gminy jako wierzyciela w tych postępowaniach oraz w kontekście dochodzenia od dłużników w upadłości i restrukturyzacji należności (zaległości) publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Jak przygotować się do stosowania i wdrożenia e-doręczeń?

7 czerwca 2024 r.
9:00 - 13:00
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA
I WDROŻENIA E-DORĘCZEŃ?
PROBLEMATYKA I ZMIANY W 2024 ROKU

      Dzień 1 października 2024 r. to data niezwykle istotna z punktu widzenia działalności jednostek sektora finansów publicznych. To właśnie na ten dzień Minister Cyfryzacji „przesunął” termin, od którego dla większości podmiotów publicznych obowiązkowe stanie się stosowanie e-Doręczeń.
     Oznacza to, że jesienią 2024 r. zasadą ma się stać wysyłanie korespondencji poprzez specjalnie w tym celu utworzony system teleinformatyczny, a papierowa korespondencja ma stopniowo odchodzić do lamusa.
      Zmiana ta wpłynie na funkcjonowanie gmin, urzędów gmin, powiatów, starostw, samorządowych zakładów budżetowych, spzoz-ów, uczelni publicznych, instytucji kultury, uczelni publicznych, organów administracji rządowej i obsługujących je jednostek budżetowych…
      W perspektywie e-Doręczenia nie ominą też spółek komunalnych.
      Nie jest to jednak jedyna zmiana dotycząca e-Doręczeń, jaka pojawiła się pod koniec 2023 r.

Serdecznie zapraszam 😊
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa