Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Podatek, zaległości i nadpłaty podatnika zmarłego

5 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PODATNIK ZMARŁY
PODATEK, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

      Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie tematem podatnika zmarłego i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiam ofertę oczekiwanego przez organy podatkowe szkolenia. Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „posiadaczy samoistnych” bądź „władających nieruchomością”. Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania. Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy. Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika zmarłego czy nieściągalnego posiadacza samoistnego.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Zabezpieczenie zaległych podatków - hipoteka i zastaw skarbowy

6 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

ZABEZPIECZENIE ZALEGŁYCH PODATKÓW
HIPOTEKA I ZASTAW SKARBOWY
Jak liczyć termin przedawnienia zaległości zahipotekowanej?
Najnowsza linia orzecznicza w temacie przedawnień podatków a hipoteka

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zabezpieczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiedź najnowszych zmian przepisów.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Ewidencja księgowa podatków – przedawnienie zobowiązań podatkowych

10 października 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PODATKÓW W 2022 ROKU
PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
ZMIANA LINII ORZECZNICZEJ

      Szkolenie obejmie nowości w ewidencji księgowej podatków, zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w 2022 r., zmiany w doręczeniach elektronicznych i Ordynacji podatkowej.
      Do czego służy Krajowy Rejestr Zadłużonych; Czy organ podatkowy może podejmować działania, w przypadku zaskarżenia decyzji do sądu (do WSA czy do NSA). Kiedy należy przedawnić koszty upomnienia?
      Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienie nowej funkcjonalności dotyczącej obsługi kluczy dostępu do e-TW, e-ZW czyli zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego, problematykę ustalania prawidłowych sald zaległości i nadpłat na kontach podatników czy dłużników „opłaty śmieciowej”, przedawnienia zobowiązania podatkowego i opłaty „śmieciowej” ze szczególnym uwzględnieniem zmiany linii orzeczniczej w tym zakresie.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Obliczanie dotacji oświatowych na 2022 rok i ich aktualizacje

10 października 2022r.
9:30 - 14:00
Katarzyna Kułakowska

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2022 ROK
I ICH AKTUALIZACJE
W TYM DODATKOWE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA CZERWCA, SIERPNIA I PAŹDZIERNIKA 2022
Dotowanie uczniów z Ukrainy
Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami za 2022r.
Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2022 r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
Projektowane zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty – ulgi w spłacie podatków

13 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Ulgi w spłacie zobowiązań, czyli umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i należności publicznoprawnych są zawsze w kręgu zainteresowania inspektorów kontroli RIO i NIK.
      Nieprawidłowości w udzielaniu tych ulg stanowią poważny zarzut pokontrolny.
      Podczas szkolenia omówimy wszystkie aspekty tych zagadnień, tak aby umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i należności publicznoprawnych nie stanowiły problemu w jednostce samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Problemy w egzekucji podatków - rozwiązania praktyczne

14 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PROBLEMY W EGZEKUCJI PODATKÓW
ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się przymusowym dochodzeniem, egzekucją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Omawiane podczas szkolenia zagadnienia, to najczęściej zgłaszane problemy wierzycieli podczas egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas szkolenia w sposób praktyczny rozwiążemy zgłaszane problemy.
      Chętnie odpowiemy też na inne problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Uchwały 2023

17 października 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

UCHWAŁY PODATKOWE I UCHWAŁY W ZAKRESIE OPŁATY „ŚMIECIOWEJ” NA 2023 ROK
PRAWIDŁOWA LEGISLACJA, ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ, JAKICH BŁĘDÓW UNIKNĄĆ?

      Szkolenie adresowane jest osób zajmujących się wymiarem podatków i opłaty „śmieciowej” oraz opracowujących projekty uchwał w tym zakresie, a także do radnych.
      Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad techniki prawodawczej, wskazanie podstawowych błędów w redagowaniu aktów prawa miejscowego, nowości i aktualnej problematyki w zakresie uchwał podatkowych i opłaty „śmieciowej”. Na szkoleniu zostanie zwrócona uwaga na zarzuty ze strony organu nadzoru wobec uchwał podatkowych (w tym dotyczące stawek, zwolnień, inkasa podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zostaną również przedstawione aktualności w postępowaniu podatkowym w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową?

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Pomoc publiczna od podstaw w JST

17 października 2022r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

POMOC PUBLICZNA OD PODSTAW W JST
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, ulgi oraz zwolnienia – najnowsze zmiany
w podatkach i opłatach lokalnych oraz w pomocy publicznej w 2022 i 2023 roku

      Pracownicy 2477 gmin w Polsce bardzo często napotykają na trudności we właściwym zrozumieniu zagadnień związanych z pomocą publiczną, która występuje w szeregu ustaw. Regulacje pomocowe zawierają lub do nich odsyłają, a także są z nimi powiązane następujące akty prawne: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska oraz wiele innych.
      Szkolenie adresowane jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką pomocy publicznej – dot. m.in. Wydziałów / Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów; Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami.
      Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom jednostek samorządu terytorialnego w przystępny sposób problematyki pomocy publicznej od podstaw.

Księgowość podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

19 października 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
W 2022 ROKU
PRZYPISY I ODPISY NALEŻNOŚCI, ZARACHOWANIE WPŁAT
NA ZALEGŁOŚCI, LIKWIDACJA NADPŁAT I ZALEGŁOŚCI
W TYM POSTĘPOWANIE Z NALEŻNOŚCIAMI PRZEDAWNIONYMI
ZMIANA LINII ORZECZNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDAWNIENIA NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE

Nowelizacja przepisów – opłata retencyjna czyli podatek od deszczu

21 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

NOWELIZACJA PRZEPISÓW
OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ
RETENCJI TERENOWEJ CZYLI PODATEK OD DESZCZU
„WYMIAR OPŁATY”

      Szkolenie swoim zakresem obejmować będzie wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne.
      Kierowane jest do skarbników gmin, urzędników zajmujących się wymiarem opłaty w tym także osób, które zostały powołane do bieżącego kontrolowania obowiązku podatkowego na terenie gminy.

Procedury w postępowaniu podatkowym w praktyce

24 października 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PROCEDURY
W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM W PRAKTYCE
PYTANIA I ODPOWIEDZI

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z procedurami podatkowymi.
      Dodatkowo w trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Pomoc publiczna w 2022 roku – wykład i ćwiczenia

25 października 2022r.
10:00 - 14:00
dr Piotr Łaszewski

POMOC DE MINIMIS, POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
I POMOC PUBLICZNA „OD PODSTAW”
UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2022 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

      Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej czyli są na poziomie zarówno początkującym jak i średniozaawansowanym.
      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną.
      Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 1407/2013 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2022 r.
      UWAGA! ZMIANY W PRZEPISACH.

Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania

28 października 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

GOSPODARKA KASOWA I GOSPODARKA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych
znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – istotne kwestie

28 października 2022r.
10:00 - 14:00
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

ISTOTNE KWESTIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI©

Zwrot podatku akcyzowego od podstaw

4 listopada 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

WSZYSTKO O PODATKU AKCYZOWYM OD PODSTAW
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
PRODUCENTOM ROLNYM

      Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z realizacją procedury uregulowanej w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
      Szkolenie kierowane jest do urzędników, którzy zajmują się w urzędzie realizacją zwrotów, w szczególności urzędników, którzy rozpoczęli dopiero pracę z akcyzą. Formę oraz sposób prezentacji poszczególnych zagadnień ukształtowano w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość poznania procedury od podstaw.

Podatek od środków transportowych w ostatnim kwartale 2022 roku

7 listopada 2022r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W OSTATNIM KWARTALE 2022 ROKU

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych.
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny. Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi.
      Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe

8 listopada 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
CZYLI JAKIE DZIAŁANIA POWINIEN PODJĄĆ ORGAN PODATKOWY GDY PODATNIK UMIERA?
Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?

Opodatkowanie vat zbycia nieruchomości przez JST

10 listopada 2022r.
10:00 - 14:00
Michał Kostrzewa

OPODATKOWANIE VAT
ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JST

      Transakcje dotyczące zbycia nieruchomości mają miejsce w każdej jednostce samorządu. Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca.
      Samorządy – dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) czy też zamiany – zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania.
      Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy.
      Skomplikowany charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym.
      Proponowane szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Wszystko o egzekucji i aplikacji e-tw w opłacie „śmieciowej”

16 listopada 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

WSZYSTKO O APLIKACJI e-TW
I EGZEKUCJI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji opłaty śmieciowej, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Ustalanie i określanie terminów płatności, odsetki i przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych

22 listopada 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM W JST
USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI
RODZAJE ODSETEK I PRZEDAWNIENIE
W SZCZEGÓLNOŚCI OPŁATY:
ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE PARKOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU OPŁATA ADIACENCKA RENTA PLANISTYCZNA, OPŁATA
ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ MANDATY

Wdrożenie e-faktur w JST

24 listopada 2022r.
10:00 - 14:00
Michał Kostrzewa

WDROŻENIE E-FAKTUR
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

      Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur).
      Przekazywane informacje będą w szczególności dotyczyć zasad funkcjonowania nowego sposobu fakturowania (sporządzania, wysyłania oraz odbierania faktur) oraz aspektów, które samorząd powinien uwzględnić w procesie przygotowawczym. Ponadto, omówione zostaną aspekty techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem nowego systemu, w tym zwłaszcza rodzaje i zakresy uprawnień związanych z korzystaniem z systemu.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Należności cywilnoprawne

24 listopada 2022r.
9:00 - 13:00
dr Hanna Kmieciak

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, należność wynikająca z faktury, umowy i inne należności

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, umowy i inne należności cywilnoprawne).

Serdecznie zapraszam,
Dr Hanna Kmieciak 😊

Egzekucja w OPS – obowiązek stosowania E-ZW od 1 stycznia 2023

30 listopada 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

EGZEKUCJA W POMOCY SPOŁECZNEJ
OBOWIĄZEK STOSOWANIA OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU ELEKTRONICZNYCH ZAWIADOMIEŃ e-ZW
WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej