Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Podatek transportowy po „rocznym wymiarze”

29 maja 2023 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PO „ROCZNYM WYMIARZE” W 2023 ROKU
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych.
      Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie.
      Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia podatków i opłaty „śmieciowej”

2 czerwca 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY ORAZ UMORZENIA PODATKÓW
ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WEDŁUG „STARYCH” I ZNOWELIZOWANYCH 9 MARCA 2023 ROKU
PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ

Ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła spore zmiany w zakresie stosowania ulg w spłacie podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów regulujących ulgi uznaniowe w podatkach i opłacie śmieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań dotyczących konsekwencji nie dotrzymania terminu odroczonego podatku czy raty, na jakie podatek/zaległość/opłata śmieciowa zostały rozłożone.
      Ulgi w spłacie zobowiązań, czyli umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zawsze w kręgu zainteresowania inspektorów kontroli RIO i NIK. Nieprawidłowości w udzielaniu tych ulg stanowią poważny zarzut pokontrolny. Podczas szkolenia omówimy wszystkie aspekty tych zagadnień, tak aby umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i opłaty śmieciowej nie stanowiły problemu w gminie czy związku międzygminnym.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Gminna pomoc publiczna 2023 w pytaniach i odpowiedziach

5 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

GMINNA POMOC PUBLICZNA 2023
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Nowa procedura zwrotu akcyzy rolnikom – sierpień 2023 r.

6 czerwca 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

NOWA PROCEDURA ZWROTU AKCYZY ROLNIKOM
– SIERPIEŃ 2023 R.
WZORY DECYZJI, WEZWAŃ I POSTANOWIEŃ

WYDAWANYCH W TOKU PROCEDURY

18 MAJA 2023 R. PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ
z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

      Szkolenie dotyczy przede wszystkim NOWELIZACJI przepisów ustawy o zwrocie akcyzy. Szkolenie zakłada omówienie wszystkich najważniejszych instytucji zwrotu podatku akcyzowego PO ZMIANACH. Omówione zostaną przesłanki zwrotu (podmiotowe oraz przedmiotowe). Kalkulowane będą limity na grunt, bydło, ŚWINIE, OWCE, KOZY i KONIE – przykłady. Szczególna uwaga zostanie skierowana na szereg przepisów epizodycznych, które obowiązywać będą tylko w drugiej połowie roku 2023.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Paweł Grzybowski

Procedura udzielania ulgi inwestycyjnej – montaż paneli oraz usuwanie azbestu

12 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PROCEDURA UDZIELANIA ULGI INWESTYCYJNEJ
W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH USUWANIE AZBESTU I PROCEDURA WSPARCIA PUBLICZNEGO W TYM ZAKRESIE

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, a także zaangażowanych w proces usuwania azbestu w gminach.
      Podczas szkolenia zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i paneli fotowoltaicznych, usytuowanych na tych gruntach.
Następnie zostanie omówiona problematyka udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
      Ponadto zostanie omówiona problematyka usuwania azbestu, rodzajów pomocy publicznej w tym zakresie, wyników kontroli NIK, a także problematyka, kiedy wniosek podatnika o udzielenie ulgi inwestycyjnej i pomocy de minimis w rolnictwie będzie uznany za kompletny.
      Na szczególną uwagę zostanie zwrócona kwestia najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w uchwałach w sprawie pomocy na usuwanie azbestu.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Egzekucja administracyjna w pomocy społecznej od podstaw

13 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W POMOCY SPOŁECZNEJ OD PODSTAW
PROBLEMATYKA WYSTAWIANIA ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH e-TW ORAZ ELEKTRONICZNYCH ZAWIADOMIEŃ WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO e-ZW
KOLEJNA ZMIANA PRZEPISÓW USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

14 czerwca 2023 r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ
O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ
OBLIGATORYJNA WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ
NOWA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA OD STYCZNIA 2023 ROKU

      Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak właściwie udzielić pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie oraz bez pomocy publicznej np. w przypadku wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG lub przejścia na emeryturę przedsiębiorcy?
      Dokonana zostanie analiza wybranych przypadków, wskazane zostaną praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań z udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych – opublikowane zostało dnia 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2864.

Serdecznie zapraszam 😊
Sebastian Wlazły

Dotacje oświatowe

16 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Katarzyna Kułakowska

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UDZIELANIU I PRZEKAZYWANIU DOTACJI OŚWIATOWYCH STWIERDZONE W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2019-2023 R. Z OMÓWIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM DOTACJI.
DOTOWANIE UCZNIÓW Z UKRAINY W KONTEKŚCIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Najnowsze zmiany przepisów w podatkach: od nieruchomości i rolnym oraz opłatach lokalnych

19 czerwca 2023 r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM
I OPŁATACH LOKALNYCH W 2023

      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).
      Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, sprawozdawczości i akcyzie.

Serdecznie zapraszam 😊
Sebastian Wlazły

Podatek od środków transportowych

19 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie.
      Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

Windykacja należności cywilnoprawnych oraz likwidacja zaległości i nadpłat

22 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W TYM PRZEZ CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH
SKUTECZNA LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH DO WYBRANYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W TYM PROBLEMATYKA DOCHODZENIA REKOMPENSATY (40, 70 lub 100 EURO)
ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

UWAGA!!!
Zmiana terminu

Odpowiedzialność spadkobierców za świadczenia z pomocy społecznej nienależnie pobrane

27 czerwca 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE
CZYLI JAK USTALIĆ SPADKOBIERCÓW
I ODZYSKAĆ OD NICH NIENALEŻNE ŚWIADCZENIA?

Jak prowadzić egzekucję w opłacie „śmieciowej” po nowelizacji ustawy o egzekucji?

28 czerwca 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

JAK PROWADZIĆ EGZEKUCJĘ
W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PO NOWELIZACJI USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI?

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją).
      Omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji opłaty śmieciowej, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Podatnik zmarły - jego podatek, zaległości i nadpłaty

29 czerwca 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PODATNIK ZMARŁY
JEGO PODATEK, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

      Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie tematem podatnika zmarłego i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiam ofertę oczekiwanego przez organy podatkowe szkolenia. Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „posiadaczy samoistnych” bądź „władających nieruchomością”.
      Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania. Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy. Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika zmarłego czy nieściągalnego posiadacza samoistnego.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak