Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Doręczenia elektroniczne w zakresie podatków lokalnych

4 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE
W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH

      Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadziła nowe reguły doręczania korespondencji.
      Nowe zasady dotyczą również postępowania podatkowego. Oznacza to, że już w grudniu 2023 r. stosowanie e-Doręczeń będzie konieczne także w sprawach prowadzonych przez samorządowe organy podatkowe, w tym dotyczących decyzji ustalających podatek od nieruchomości czy podatek rolny bądź leśny.
     Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli przygotować się do stosowania nowych zasad doręczeń korespondencji w codziennej działalności związanej z podatkami lokalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

Księgowość należności publicznoprawnych

5 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

KSIĘGOWOŚĆ NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH W SZCZEGÓLNOSCI OPŁAT: ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE, PARKOWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA, OPLATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, MANDATY
USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI,
RODZAJE ODSETEK, PRZEDAWNIENIE

Windykacja podatków i opłat lokalnych 2024

6 grudnia 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

WINDYKACJA
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 2024

      Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uchwalona przez Sejm 9 marca 2023 r. wprowadza wiele zmian w postępowaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych jako wierzycieli. Zmianie ulega zarówno postępowanie przedegzekucyjne jak i sama egzekucja. Upomnienia, tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, kolejne tytuły wykonawcze, obowiązki wierzyciela w trakcie egzekucji, to tylko niektóre zagadnienia, które ulegają zmianie.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracowników służb finansowych powiatów odpowiedzialnych za windykację należności publicznoprawnych w powiatach (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówiona zostanie skuteczna egzekucja, zwłaszcza w odniesieniu do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Opłata „śmieciowa” w pytaniach i odpowiedziach

7 grudnia 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      W praktyce nakładanie, dochodzenie i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wciąż budzi szereg pytań i wątpliwości. Cały czas służby finansowe obserwują zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej. Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie odpowie na najczęściej zadawane pytania w zakresie nakładania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

„Ekologiczny” podatek od nieruchomości

8 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
dr Paweł Grzybowski

„EKOLOGICZNY”
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowanie farm fotowoltaicznych
Opodatkowanie biogazowni
Opodatkowanie farm wiatrowych
Preferencje podatkowe czyli
Zakres i prawidłowe sformułowanie zwolnienia

      Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z opodatkowaniem przedmiotów opodatkowania posiadających związek z ekologiczną formą produkcji energii oraz transportu.
      Prócz zagadnień związanych z aspektami materialnoprawnymi omówione zostaną kwestie postępowań dowodowych, a także zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawnych pozwalających odzwierciedlać proekologiczne nastawienie gminy. Szkolenie kierowane jest do urzędników zajmujących się poborem podatku od nieruchomości oraz skarbników.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości przez JST

11 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Michał Kostrzewa

OPODATKOWANIE VAT ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

     Transakcje dotyczące zbycia nieruchomości mają miejsce w każdej jednostce samorządu.
      Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca.
      Samorządy – dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) czy też zamiany – zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy.
      Skomplikowany charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym.
      Proponowane szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

 

Wymiar podatków i opłat lokalnych 2024

11 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
W 2024 ROKU

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2024 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie. Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2024 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.
      Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 29 wzorów pism w zakresie wymiaru i samoobliczenia.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Opłata „śmieciowa” – przygotowanie do zamknięcia ksiąg

13 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA KONIEC 2023 ROKU
Analiza prawidłowości wykazanych sald zaległości
i nadpłat na kontach księgowych poszczególnych podatników
Postępowanie z nadpłatami i przedawnionymi opłatami figurującymi w księgach rachunkowych

Zmiany w egzekucji z nieruchomości 2024

15 grudnia 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

NAJNOWSZE ZMIANY
W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI
OD 2024 ROKU

      Zakres szkolenia uwzględnia nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wchodzi w życie 25 marca 2024 r.
      Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników nieściągalnych. W dużej mierze jednak, dłużnicy ci posiadają majątek w postaci nieruchomości. Od wierzyciela zależy czy od takiego dłużnika wyegzekwujemy zaległość czy nie. Zapraszamy na szkolenie poświęcone egzekucji z nieruchomości. Przedstawimy na nim jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości z tytułu podatków i opłat należnych gminie. Szkolenie dedykowane jest zarówno gminom, które są w trakcie egzekucji z nieruchomości, ale również, a może przede wszystkim gminom, które jeszcze nigdy nie wnioskowały o taką egzekucję. Szkolenie pomoże również wierzycielom, którzy chcą się tylko przyłączyć do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego.
      W ramach szkolenia omówiona zostanie również egzekucja z nieruchomości w ponownym postępowaniu egzekucyjnym oraz egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia jakim jest nieruchomość. Wielu wierzycieli zastanawia się jaki zrobić użytek z wpisanej – nie rzadko wiele miesięcy, lat wcześniej – hipoteki. Podczas szkolenia omówimy problem egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia jakim jest nieruchomość z wpisaną hipoteką na rzecz gminy. Rozwiejemy również wątpliwości co do przebiegu egzekucji zaległości zahipotekowanych w sytuacji, gdy nieruchomość zmieniła właściciela.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Przedawnienie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach likalnych

18 grudnia 2023 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

WSZYSTKO O PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI
I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCIACH PUBLICZNOPRAWNYCH CZYLI KTÓRE NALEŻNOŚCI I NADPŁATY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ W 2023 ROKU?
SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z PRZEDAWNIONYMI ZALEGŁOŚCIAMI PODATKOWYMI I NADPŁATAMI
W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Należności cywilnoprawne – zapłata, ulgi, przedawnienia

20 grudnia 2023 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE
ZAPŁATA, ULGI, PRZEDAWNIENIA

      Należności cywilnoprawne, np. użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, najem, czynsz, opłata za wodę, należność wynikająca z faktur i inne.
      Omawiając dochodzenie należności cywilnoprawnych zwrócimy szczególną uwagę na: zarachowanie wpłaty zwłaszcza po terminie płatności; różne rodzaje odsetek występujących przy dochodach cywilnoprawnych (odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych); rekompensatę z tytułu odzyskiwania roszczeń, czyli 40€, 70 € czy 100€ oraz stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych w tym zakresie; wezwanie do zapłaty i egzekucję zaległości prowadzoną przez komornika sądowego; postępowanie z nadpłatą cywilnoprawną.
      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, umowy i inne należności cywilnoprawne).

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Wymiar podatków i opłat lokalnych 2024

20 grudnia 2023 r.
9:30 - 15:00
mgr Sebastian Wlazły

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
NA 2024 ROK
ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

      Celem szkolenia jest wskazanie jak we właściwy sposób przygotować wymiar oraz pobór podatków lokalnych w 2024 roku. Poinformowanie co z e-Doręczeniami, tzn. czy będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń – komunikat już w Dzienniku Ustaw. Przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, sprawozdawczości i akcyzie.
Przeanalizowane zostaną również problemy związane z uchwałami podatkowymi na 2024 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych.
      Omówione zostaną najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości, a także konieczna zmiana definicji budowli oraz ich ewentualne skutki dla wymiaru i poboru tego podatku.