Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Należności cywilnoprawne

20 czerwca 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE
WSZYSTKO CO KSIĘGOWY WIEDZIEĆ POWINIEN
DOCHODZENIE I EGZEKUCJA DOCHODÓW CYWILNOPRAWNYCH dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur,
opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne,
wyżywienie w stołówce, umowy i inne

UWAGA!
Szkolenie przeniesione z 17 maja

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, umowy i inne należności cywilnoprawne).
      Omawiając dochodzenie należności cywilnoprawnych zwrócimy szczególną uwagę na: zarachowanie wpłaty zwłaszcza po terminie płatności, różne rodzaje odsetek występujących przy dochodach cywilnoprawnych (odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych), rekompensatę z tytułu odzyskiwania roszczeń, czyli 40€, 70 € czy 100€ oraz stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych w tym zakresie, wezwanie do zapłaty i egzekucję zaległości prowadzoną przez komornika sądowego oraz na postępowanie z nadpłatą cywilnoprawną.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe

24 czerwca 2024 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA ZALEGŁOŚCI
CZYLI JAKIE DZIAŁANIA POWINIEN PODJĄĆ ORGAN PODATKOWY GDY PODATNIK UMIERA

Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?

Gminna pomoc publiczna 2024

24 czerwca 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

GMINNA POMOC PUBLICZNA W 2024 ROKU
NOWE FORMULARZE I NOWE ZAŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROKU

      Celem szkolenia jest przedstawienie nowości w zakresie pomocy publicznej, aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy publicznej, zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.
      Szczególna uwaga zostanie położona na wypełnianie formularzy pomocowych i zaświadczeń.
      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Odpowiedzialność solidarna w podatkach a odpowiedzialność majątkiem wspólnym

27 czerwca 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA W PODATKACH
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKIEM WSPÓLNYM
NA CZYM POLEGA I DO CZEGO JEST POTRZEBNA?
DLACZEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PODATNIKÓW PRZYNOSI LEPSZE EFEKTY W ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW?
CZYM RÓŻNI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA PODATNIKÓW OD ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKIEM WSPÓLNYM?

UWAGA!
Zmiana terminu z 23 maja

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się wymiarem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności publicznoprawnych (skarbnicy, wymiarowcy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją).

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Opłata „śmieciowa” w pytaniach i dpowiedziach

28 czerwca 2024 r.
9:30 - 13:30
dr Hanna Kmieciak

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

      W praktyce nakładanie, dochodzenie i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wciąż budzi szereg pytań i wątpliwości. Cały czas służby finansowe obserwują zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej. Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie odpowie na najczęściej zadawane pytania w zakresie nakładania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
       Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Sierpniowy zwrot akcyzy. Dlaczego różni się od procedury lutowej?

28 czerwca 2024 r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski 

SIERPNIOWY ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW
CZY NOWE LIMITY ZWROTU PODLEGAJĄ ZMIANIE?
DLACZEGO PROCEDURA SIERPNIOWA
RÓŻNI SIĘ OD LUTOWEJ?
WZORY DECYZJI POSTANOWIEŃ I WEZWAŃ

      Szkolenie dotyczy przepisów ustawy o zwrocie akcyzy. Zakłada omówienie wszystkich najważniejszych instytucji zwrotu podatku akcyzowego. Szczególnej analizie poddane zostaną limity oraz problematyka ich ewentualnej zmiany w stosunku do wartości ustalonych w lutym. Podczas szkolenia kalkulowane będą limity na grunt, bydło, świnie, owce, kozy i konie. Podane zostaną praktyczne przykłady.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Najnowsze zmiany w pomocy publicznej w 2024

1 lipca 2024 r.
9:30 - 15:00
mgr Sebastian Wlazły

NAJNOWSZE ZMIANY W POMOCY PUBLICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 2024 ROKU
NOWE ROZPORZĄDZENIE KE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, ulgi oraz zwolnienia
Najnowsze zmiany w tym w podatkach i opłatach lokalnych

      Szkolenie adresowane jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką pomocy publicznej – dot. m.in. Wydziałów / Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów; Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami.

Egzekucja administracyjna w pomocy społecznej po najnowszej nowelizacji przepisów

2 lipca 2024 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
W POMOCY SPOŁECZNEJ
PO NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW
WYSTAWIANIE UPOMNIEŃ, ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH E-TW,
ORAZ ELEKTRONICZNYCH ZAWIADOMIEŃ E-ZW WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO

Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r

8 lipca 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PROCEDURY PODATKOWE A PRAWIDŁOWE OPODATKOWANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI W 2024 R. PO WYROKACH TK.

      Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem procedur podatkowych. Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli jest niekonstytucyjna tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21.
      Czy należy uwzględnić wyrok TK z 4 lipca 2023 r. przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

8 lipca 2024 r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
NOWE ROZPORZĄDZENIE KE NA LATA 2024 – 2030
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA !!!
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS – NOWY 7 STRONICOWY FORMULARZ !!!
OBLIGATORYJNA WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ
NOWA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA OD STYCZNIA 2024 ROKU

      Szkolenie adresowane jest do pracowników Referatów/Wydziałów Oświaty jednostek samorządu terytorialnego udzielających pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwrot części podatku rolnego w 2024 roku

15 lipca 2024 r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

ZWROT CZĘŚCI PODATKU ROLNEGO W 2024R PODATEK ROLNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

      Co z planowanym zwrotem podatku rolnego w 2024 r.? Zgodnie z projektem ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r., podatnicy podatku rolnego prowadzący gospodarstwo rolne, będą mogli ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku rolnego za 2024 r. Stąd też na szkoleniu zostanie omówiona procedura zwrotu i problemów powstających na etapie stosowania nowych przepisów.
      Założeniem ustawodawcy jest, aby zwrot części podatku rolnego zmniejszył obciążenia dla producentów rolnych, którzy boleśnie odczuli nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Wysokość podatku rolnego od 1 ha uzależniona jest od średniej ceny żyta ustalanej na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a ta wzrosła rok do roku o 21 proc. Zwrot z budżetu państwa ma rekompensować tę różnicę.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i co dalej?

16 lipca 2024 r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

UMORZENIE ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
I CO DALEJ?

Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego
Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym od 25 marca 2024r. dot. m.in. zasad i odpowiedzialności za wyjawienie informacji o majątku zobowiązanego niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej