Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

REGULAMIN

Regulamin

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych.

  1. Przesłanie karty zgłoszeniowej w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
  2. Uczestnik dokonuje zapłaty za szkolenie przelewem na podstawie FV z 14 dniowym terminem zapłaty.
  3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu podmiotów prywatnych jest dokonanie przez nie przedpłaty za szkolenie. Wpłatę za szkolenie należy dokonać na konto RISS: 38 1140 2004 0000 3302 7439 8273
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w dniu szkolenia uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.
  5. Rezygnacja z szkolenia musi być w formie pisemnej i przesłana do biura RISS  faxem lub mailem.
  6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub daty szkolenia.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
  8. RODO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) jest: Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP  5242261474, REGON 146290097. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grójecka 26 lok.21, 02-301 Warszawa (adres do korespondencji wskazywany jest na stronie firmowej www.riss.edu.pl) lub poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@riss.edu.pl.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako dane kontaktowe – do kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów/współpracy i relacji biznesowych, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach – m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjno-reklamowych. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym przez źródła publicznie.

5. Państwa  dane osobowe będą przez Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
* przenoszenia Państwa danych osobowych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@riss.edu.pl.  lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grójecka 26 lok. 21, 02-301 Warszawa (adres do korespondencji wskazywany jest na stronie firmowej www.riss.edu.pl).

7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, bądź ze źródeł publicznie dostępnych.

8. Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.