Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 12 czerwca 2024 r. – Księgowość podatków i opłat oraz problematyka sprawozdań RB 27s, RB PDP, SP 1

KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD I PROBLEMÓW Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ RB-27S, RB-PDP I SP-1 PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE

PRZYPISY I ODPISY NALEŻNOŚCI, ZARACHOWANIE WPŁAT
NA ZALEGŁOŚCI, LIKWIDACJA NADPŁAT I ZALEGŁOŚCI
W TYM POSTĘPOWANIE Z NALEŻNOŚCIAMI PRZEDAWNIONYMI

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych

 1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w urzędzie gminy/miasta, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze)
 2. Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami
 3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu)
 4. Wybrane problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań przez gminne organy podatkowe (które sprawozdania i w jakim terminie należy sporządzić?, jakie dane wykazać w sprawozdaniach i z jakimi rejestrami powinny być zgodne?, które ulgi i zwolnienia wykazujemy w sprawozdaniach?, których kwot nie należy wykazywać, jak wykazać w sprawozdaniach należności odroczone i rozłożone na raty?)
 5. Czy umorzone koszty upomnienia podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S?
 6. Obowiązek sporządzenia sprawozdania SP-1.( Kiedy należy sporządzić sprawozdania, w oparciu o jakie rejestry i dane? Kto i kiedy ma obowiązek aktualizować sprawozdanie?)

II BLOK SZKOLENIOWY

II. Omówienie wybranych przepisów i definicji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa istotnych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta

 1. Pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości  podatkowej i nadpłaty podatkowej.
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do należności publicznoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (m.in. do opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty za wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów)
 3. Powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej (charakter decyzji ustalających i określających zobowiązanie podatkowe) 
 4. Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów (w jakim terminie przypisać należność wynikającą z deklaracji, decyzji? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja na zmarłego podatnika. Kiedy i na jakiej podstawie odpisać przedawniony podatek?)
 5. Terminy płatności, a powstanie zaległości podatkowych
 6. Wygaszenie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości podatkowych, zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań, bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych
 7. Obowiązki w zakresie zarachowania wpłaty dokonywanej na poczet zaległości podatkowych (zarachowanie na koszty upomnienia, odsetki, opłatę prolongacyjną, czy zawsze należy zarachować wpłatę zgodnie z dyspozycją podatnika?)
 8. Likwidacja postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia – zmiany Ordynacji podatkowej od 1września 2023r.
 9. Czy organ podatkowy ma obowiązek informować zobowiązanego o sposobie zarachowania jego wpłaty? Czy dobrowolna wpłata zobowiązanego może zostać zarachowana na należność objętą tytułem wykonawczym?
 10. Sposoby płatności podatków i opłat (Kto może płacić gotówką? Które podmioty muszą dokonywać płatności z rachunku bankowego? Czy i na jakich warunkach można płacić podatki lokalne kartą płatniczą? Czy osoba nie będąca podatnikiem może zapłacić za podatnika?)
 11. Specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych. Rozróżnienie pojęć: „przedawnienie zobowiązania podatkowego” i „przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania podatkowego”
 12. Przedawnienie, przerwanie i zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych (kiedy stosujemy termin przedawnienia 3 lata a kiedy 5 lat?, jak liczyć terminy przedawnienia w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty?, czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny przerywa bieg przedawnienia?)
 13. Jak liczyć termin przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego a jak w przypadku wniesienia skargi do sądu? (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego)
 14. Konsekwencje prawne zobowiązań zabezpieczonych hipoteką. ( Czy ustanowienie hipoteki i/lub zastawu skarbowego chronią przed przedawnieniem?)

III BLOK SZKOLENIOWY

III. Powstanie nadpłaty podatkowej i sposoby postępowania z nadpłatą

 1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą podatkową w przypadku pomyłkowej wpłaty do organu podatkowego np. raty kredytu przez osobę nie będącą podatnikiem?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?)
 2. Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika?
 3. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku
  • jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?
  • czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?
  • czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań?
  • czy nadpłatę podatkową można zarachować na zaległość cywilnoprawną?)
 4. Czy w sprawie zwrotu nadpłaty zawsze należy wydać postanowienie o zarachowaniu?
 5. Zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami)
 6. Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?).

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Najnowsze zmiany Ordynacji podatkowej, które weszły w życie od 25 marca 2024r. w zakresie wygaszania decyzji o rozłożeniu należności podatkowych i innych publicznoprawnych na raty
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w zakresie przypisów i odpisów należności podatkowych i innych publicznoprawnych: terminowość, błędne deklaracje, przypis na podstawie niedoręczonej decyzji, przypis na zmarłego podatnika, odpis należności przedawnionych
 • Kto odpowiada za poprawność i terminowość przypisów i odpisów – powtarzające się pytanie: wymiar czy księgowość?
 • W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty „pozbyć” się nadpłaty i przedawnionego podatku z kartoteki podatnika? Kiedy powinny być dokonane operacje księgowe w zakresie odpisu należności przedawnionych?
 • Znaczenie zapisów w księgowości podatkowej na sporządzanie obowiązujących gminne organy podatkowe sprawozdań (w szczególności sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP)
 • Które dane ze sprawozdania Rb-27S powinny być zgodne z danymi w sprawozdaniu Rb-PDP?
 • Jak ująć w sprawozdaniu Rb-27S umorzone zaległości podatkowe, odsetki i opłatę prolongacyjną?
 • Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek oraz opłaty prolongacyjnej w sprawozdaniu Rb-27S. Księgowanie umorzenia i przedawnienia kosztów upomnienia. Czy umorzone koszty upomnienia podlegają wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S?
 • Czy koszty upomnienia, które przedawniły się wraz w wygaśnięciem należności, której dotyczyły powinny być ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu Rb-27S (zmiana od 25 marca 2024r. przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia).
 • Obowiązek sporządzania przez gminne organy podatkowe sprawozdania SP-1 „Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”.
 • Zarachowanie wpłat dokonanych po terminie płatności – w jaki sposób powiadomić podatnika o zarachowaniu wpłaty wobec braku obowiązku wydawania postanowienia? Czy można zarachować wpłatę na zaległość objętą tytułem wykonawczym?
 • Likwidacja nadpłat – czy nadpłata zawsze musi być zwrócona podatnikowi i czy zawsze – nawet przy niskiej kwocie – należy wydać decyzję o nadpłacie? Co z nadpłatą gdy podatnik ma zaległości z innych podatków lub należności publicznoprawnych?
 • Udzielanie informacji przez księgowość organom egzekucyjnym o wpłatach dokonanych na zaległości objęte tytułami wykonawczymi – jakie mogą być konsekwencje niepoinformowania lub późnego poinformowania organu egzekucyjnego o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym lub o przedawnieniu należności?
 • Czy księgowość ma obowiązek informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki