Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 29 kwietnia 2024 r. – Podatek od środków transportowych po „rocznym wymiarze”

AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 ROKU

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Zmiany w przepisach prawa dotyczące CEPIK-u wpływ tych zmian na „wymiar” podatku od środków transportowych

 • Czy organ podatkowy może mieć stały dostęp do CAŁEJ bazy CEPiK-u? Jak uzyskać ten dostęp?
 • Jakie mamy zmiany od września 2022 r.? Czym jest karta pojazdu i jakie zawiera informacje pomocne dla organu podatkowego? Kiedy wygasł obowiązek wydawania karty pojazdu? UWAGA Zmiana przepisu.

II. Jakie limity pomocy publicznej dotyczą w 2024 r. podatnika podatku od środków transportowych?

III. Jak prawidłowo ustalić podatnika podatku od środków transportowych, w tym:

 • jakie działania powinien podejmować organ podatkowy, w sytuacji gdy podatnik ucieka przed opodatkowaniem do innych gmin?
 • jak udowodnić właściwość miejscową podatnika, gdy podaje że nie mieszka w naszej gminie a mieszka faktycznie?
 • jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty? Zmiana siedziby podatnika
 • czym jest przedsiębiorstwo wielozakładowe? Czy dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w kilku miejscach i przy tym w różnych gminach?
 • leasing krajowy i leasing zagraniczny – skutki w podatku od środków transportowych
 • czy leasing pojazdu od podmiotu zagranicznego przenosi obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych? – kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?
 • czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
 • kto powinien złożyć deklarację, gdy podatnik przebywa w zakładzie karnym?
 • czy zarządca sukcesyjny może być podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • czy czasowe zameldowanie w innej gminie uprawnia podatnika do opłacania podatku w tej gminie? Czy organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie kontrolne?
 • czy organ ma prawo żądać informacji np. czy podatnik ma żonę, czy pojazd był kupiony z majątku wspólnego, jaka jest praktyka, na jakie przepisy się wtedy powoływać?
 • współwłasność pojazdów i problemy z tym związane (np. współwłasność z bankiem, przy czym bank składa deklaracje, a osoba fizyczna nie składa, jakie działania powinien podjąć organ podatkowy)?
 • czy organ może wysłać upomnienie na drugiego współwłaściciela (bank) który złożył deklaracje, mimo że pierwszy współwłaściciel nie złożył deklaracji i nie była wydana decyzja określająca?
 • kto jest podatnikiem w przypadku umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jako pierwszy jest podatnik, a w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel wpisany jest bank
 • jak opodatkować pojazd, jeśli właścicielem pojazdu jest firma leasingowa mająca siedzibę za granicą?,
 • opodatkowanie autobusu szkolnego, stanowiącego własność gminy
 • co powinien zrobić organ podatkowy, gdy spółka faktycznie nie istnieje, choć formalnie spółka jest nadal właścicielem pojazdów, spółka nie zakończyła spraw, a w starostwie nie wyrejestrowano pojazdów
 • rozwód a obowiązek podatkowy (do kiedy ten obowiązek ciąży na obojgu małżonkach, jako współwłaścicielach, a od kiedy na jednym z małżonków – właścicielu pojazdu?)
 • nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • czy jeżeli przyczepa/naczepa jest zarejestrowana na przedsiębiorstwo, a wykorzystywana jest do działalności rolniczej przez osobę fizyczną, czy podlega wyłączeniu z opodatkowania? Kto powinien składać oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu do działalności rolniczej?
 • czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
 • kto składa deklarację, w przypadku podatnika w upadłości/w restrukturyzacji?
  kto jest podatnikiem, w przypadku przekazania pojazdu w użytkowanie?
  czy sposób użytkowania pojazdu ma wpływ na obowiązek złożenia deklaracji?
 • kto jest podatnikiem w wyniku postępowania egzekucyjnego?
 • czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
 • na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?
 • użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • czy spółka jawna jest podatnikiem?

II BLOK SZKOLENIOWY

IV. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych, w tym:

 • jakie dokumenty jednoznacznie wskazują na wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
 • wyjazd podatnika za granicę a obowiązek podatkowy; w tym jak postępować, jeżeli nie jest znane miejsce zamieszkania podatnika, który wyjechał za granicę?
 • wywóz pojazdu za granicę – kiedy wygasa obowiązek podatkowy? (czy data sprzedaży pojazdu jest tu decydująca czy data wyrejestrowania?). Czy w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę koniecznie jest potwierdzenie wyrejestrowana ? Podatnik przedłożył fakturę sprzedaży pojazdu i złożył deklarację o wygaśnięciu obowiązku
 • czy organ powinien sprawdzić czy podatnik przedmiotowy pojazd zgłosił do wydziału komunikacji -wyrejestrował?
 • podatnik dostarczył zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu czy na tej podstawie może złożyć deklarację o wygaśnięcie obowiązku podatkowego? czy musi dostarczyć organowi podatkowemu jakiś inny dokument dotyczący wyrejestrowania?
 • jeżeli komornik sprzedał w ciągu roku pojazd, to na kim spoczywa obowiązek złożenia korekty deklaracji – na komorniku czy dotychczasowym właścicielu pojazdu?
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – na czym polega ta instytucja?
 • co to znaczy ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu? Czy potrzebna jest decyzja w tej sprawie organowi podatkowemu?
 • podatnik zakupił naczepę na tydzień, następnie po tygodniu wycofał ją, czy istnieje obowiązek podatkowy?
 • zezłomowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
 • jak ustalamy moment powstania obowiązku z podatku w związku z ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu?
 • czy datą opodatkowania jest data zgonu czy data uprawomocnienia się postanowienia sądowego?
 • data powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy, weryfikacja danych z dokumentów (jakich?) w tym zakresie
 • czasowa rejestracja pojazdu a obowiązek podatkowy
 • czy decyzja o czasowym wycofaniu przechodzi na nabywcę?
 • data powstania obowiązku podatkowego w przypadku ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu, w sytuacji gdy czasowe wycofanie wygasa w trakcie miesiąca oraz gdy wygasa z ostatnim dniem miesiąca
 • czy podatnik musi złożyć deklarację o wygaśnięciu obowiązku w przypadku, gdy pojazd po raz kolejny w ciągu roku został czasowo wycofany, tj. pierwsze wycofanie było do końca czerwca było zgłoszone i kolejne drugie do końca roku? brakuje deklaracji, organ jest w posiadaniu jedynie informacji o decyzji o wycofaniu pojazdu?
 • jak postąpić w przypadku, gdy podatnik nie ma pojazdu, a w CEPiK dalej figuruje jako właściciel pojazdu?

V. WYPEŁNIANIE, SKŁADANIE I WERYFIKACJA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

 • czy podatnik zwolniony (ustawowo bądź na podstawie uchwały) składa deklarację?
 • deklaracje na podatek od środków transportowych składane w formie elektronicznej
 • czy organ podatkowy może określić wysokość podatku od środków transportowych tylko za kolejny pojazd nabyty w trakcie roku?
 • jeśli pojazd zarejestrowany jest na męża, a jest przedmiotem współwłasności małżeńskiej, to czy oboje małżonkowie składają deklaracje?
 • czy jeśli pojazd jest zarejestrowany na dwóch współwłaścicieli, to każdy z nich musi złożyć deklarację?,
 • czy gmina będąca właścicielem samochodów strażackich powinna składać deklarację na podatek od środków transportowych i płacić podatek?
 • czy małżonek może złożyć deklarację DT-1 jako posiadacz samoistny? Czy dopiero po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym można taki pojazd ponownie opodatkować?
 • czy pojazd specjalny należy wykazać w deklaracji jako pojazd zwolniony z obowiązku opodatkowania czy nie trzeba w ogóle na niego składać deklaracji?
 • gdzie znaleźć informację o tym, czy pojazd ma zawieszenie pneumatyczne czy inne?
 • gdzie szukać informacji o wpływie pojazdu silnikowego na środowisko naturalne?
 • podatnik sprzedał samochód w październiku natomiast wyrejestrował go w grudniu i również w grudniu ujawnił ten fakt organowi? Za jaki okres powinien być opodatkowany?
 • czy za każdym razem, jeśli podatnik wykorzystuje pojazd do działalności rolniczej, musi złożyć oświadczenie o tym, że pojazd wykorzystywany jest do działalności rolniczej?
 • czy jeśli podatnik jest rolnikiem, to tylko naczepy są wyłączone z opodatkowania czy również samochody ciężarowe?
 • co jeżeli pojazd jest ujęty w środkach trwałych przedsiębiorstwa, a podatnik składa oświadczenie o wykorzystaniu jedynie do działalności rolniczej? Czy w takim przypadku, mimo złożenia oświadczenia, za naczepę należy zapłacić podatek?
 • skąd uzyskać informację o potencjalnie największej masie naczepy do określenia DMC zespołu pojazdów dla ciągnika? I analogicznie – do określenia DMC zespołu pojazdów dla naczepy – skąd uzyskać informację o potencjalnie najmniejszej masie własnej ciągnika balastowego? Czy są to dane podane w jednym miejscu, gdzie ich szukać?
 • jeżeli podatnik jest współwłaścicielem kilku pojazdów, a każdy pojazd należy do innego współwłaściciela, to może złożyć jedną deklarację?
 • podatnik w ciągu roku kupił, przyczepę o dopuszczalnej masie 14,3 T. czy podatek ma płacić za samą przyczepę czy za zespół pojazdów?

III BLOK SZKOLENIOWY

VI. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA:

 • jak ustalić rodzaj zawieszenia pojazdu, jeżeli nie mamy takiej informacji ze Starostwa Powiatowego?
  podatek od ciągnika rolniczego?
  zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, określanie dmc naczepy
  skąd pozyskać informacje w przypadku, gdy nie ma podanej DMC zespołu pojazdów?
  czy można opodatkować naczepę (przyczepę), w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?
  co z podatkiem w przypadku naczepy i przyczepy wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej/ wykorzystywanej zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej?
  podatnik prowadzi działalność gospodarcza, ale też działalność rolniczą (posiada 2,5ha), czy w takim przypadku może skorzystać ze zwolnienia od przyczep i naczep w związku z prowadzoną działalnością rolniczą? Jak w takim przypadku należy zweryfikować czy są one wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej? czy jednorazowe wykorzystanie przyczepy skutkuje „upadkiem” wyłączenia z opodatkowania?; czy można przeprowadzić oględziny, celem weryfikacji oświadczenia podatnika? czy wyłączenie dotyczy jedynie właściciela naczepy/przyczepy, będącego jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego, czy ma jednak zakres szerszy?; jak często właściciel przyczepy/naczepy powinien składać oświadczenie?
  jak udokumentować wyłączenie z opodatkowania?
  wyłączenie z opodatkowania i zwolnienie z opodatkowania – czy to pojęcia tożsame?

VII. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

 • terminy płatności podatku od środków transportowych. Zasada proporcjonalności. Jak określić prawidłowo wysokość rat?
 • podatnik posiada zaległość z tytułu podatku od środków transportowych? Czy można wezwać do zapłaty małżonka, który nie składał deklaracji ?
 • czy skutki wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP na podatek od środków transportowych wynikające z korekty (złożonej w bieżącym roku) za rok poprzedni wykazujemy, korygując sprawozdanie za poprzedni rok czy w sprawozdaniu za bieżący rok?

VIII. Zwolnienia w podatku od środków transportowych (pojazdy specjalne). Kiedy wchodzi w grę zwolnienie ustawowe pojazdów, stanowiących zapasy mobilizacyjne; jakie dokumenty są podstawą zwolnienia?

 • Czy pojazdy należące do jednostek OSP są pojazdami specjalnymi? Jak zweryfikować twierdzenie podatnika, że jego pojazd to pojazd specjalny?
 • Czy betoniarka albo pojazd do przewozu drobiu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
 • Czy pojazd do odbioru odpadów komunalnych to pojazd specjalny?
 • Czy kamper podlega opodatkowaniu?

IX. Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych.

 • czy w trakcie roku może nastąpić zmiana organu podatkowego w sprawach podatku od środków transportowych?

X. Śmierć podatnika podatku od środków transportowych

 • odpowiedzialność spadkobierców podatnika za niezapłacony podatek od środków transportowych
 • śmierć podatnika w trakcie postępowania podatkowego

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny.
      Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie. Tak więc każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi. Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

WZORY PISM:

 • uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych
 • decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
 • decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
  postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu
 • wezwanie do stawienia się w urzędzie
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
  wezwanie do złożenia deklaracji
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania
 • informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki