Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 26 kwietnia 2024 r. – Wprowadzanie i pobór opłat lokalnych 2024

ULGI I ZWOLNIENIA
W PODATKACH LOKALNYCH W 2024 ROKU

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

 1. Czym różni się ulga od zwolnienia?
 2. Czym jest wyłączenia ustawowe?
 3. Czy rada gminy posiada kompetencje do wprowadzania ulg innych niż wskazane w ustawie?
 4. Czy istnieją zwolnienia stosowane na wniosek?
 5.  Czy istnieją ulgi stosowane z urzędu?

II. Zwolnienia ustawowe

 1. Zwolnienia przysługujące kościołom i związkom wyznaniowym – jaki jest zakres zwolnienia? Jakie podmioty ono obejmuje?
 2. Zwolnienia przysługujące w strefach ekonomicznych – jakiego rodzaju pomoc publiczną uzyskuje podmiot działający w strefie? Jaki jest limit tej pomocy oraz jaki zakres posiada zwolnienie?
 3. Zwolnienia gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych – jak identyfikować okres zwolnienia?
 4. Zwolnienia zawarte w katalogu art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  i. Jakie przedmioty opodatkowania obejmują zwolnienia kolejowe?
  ii. Czy zwolnienia kolejowe krzyżują się wzajemnie?
  iii. Jak określić przedmiot zwolnienia infrastruktury portowej oraz lotniskowej?
  iv. Kiedy można zwolnić budynek gospodarczy?
  v. Jak rozumieć pojęcie „wyłącznie” w zwolnieniu oświatowym?
  vi. Jakie są skutki zwolnienia z opodatkowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jakie przedmioty opodatkowania zwolnienie to obejmuje?
  vii. Co to jest grupa producentów rolnych?
  viii. Czy pojęcie „zająć” i „wyłącznie” jest rozumiane tak samo w każdym ze zwolnień?
  ix. Czy zwolnienia podmiotowe mają charakter wyłącznie podmiotowy?
 5. Zwolnienia zawarte w katalogu art. 12 ustawy o podatku rolnym
  i. Jak rozumieć pojęcia: zaprzestanie produkcji rolnej, zagospodarowanie nieużytków, utworzenie nowego gospodarstwa rolnego;
  ii. Jaki jest zakres zwolnienia przysługującego z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego?
 6. Zwolnienia zawarte w katalogu art. 7 ustawy o podatku leśnym
  i. Jak ustalić wiek drzewostanu?

III. Zwolnienia pozaustawowe

 1. Treść uchwały
  i. Jak formułować zwolnienia przedmiotowe?
  ii. Jak określać termin wejścia w życie zwolnienia?
 2. Pomoc Publiczna
  i. Co to jest program pomocowy?
  ii. W jakim trybie wprowadzić program pomocowy?
  iii. Jakie wymogi zwolnień formułują reguły pomocy publicznej?

IV. Ulgi

 1. Ulgi ustawowe
  i. Korekta stawki – jak ją wprowadzić? Jakimi przesłankami się kierować?
  ii. Ulga inwestycyjna i klęskowa – jaki jest zakres ulgi? Jak ją stosować?
  iii. Które ulgi stosuje się z urzędu, a które na wniosek?
  iv. W przypadku których ulg należy wydać decyzję administracyjną?
 2. Ulgi wnioskowe z Ordynacji podatkowej
  i. Jak prowadzić postępowanie? Jak powinien wyglądać wniosek?
  ii. Jak uzupełniać braki formalne?
  iii. Kiedy dochodzić dokumentów związanych z pomocą publiczną?
  iv. Jak ocenić przesłanki ustawowe? Kiedy ulga realizuje ważny interes podatnika i interes publiczny?

      Szkolenie dedykowane jest skarbnikom oraz urzędnikom pracującym w wydziale podatków i opłat lokalnych.
      Dotyczy wybranych ulg i zwolnień jakie stosuje się w podatkach samorządowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną konstrukcje prawne poszczególnych preferencji, omówione zostaną przesłanki ich udzielenia/przyznania, a także czynności postępowania dowodowego/wyjaśniającego zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy.
      Podczas szkolenia możliwym będzie zadawanie pytań, a także ogólna analiza występujących u uczestników okoliczności.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Wykładowca

dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki