Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 10 czerwca 2024 r. – Obowiązki wierzyciela w zmienionej egzekucji administracyjnej 2024

OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W ZMIENIONEJ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W 2024 ROKU
NOWE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
NOWE TYTUŁY WYKONAWCZE

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie kosztów upomnienia po nowelizacji.
  • Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe
  • Co z kosztami upomnienia po zmianach, gdy zaległość podatkowa już nie istnieje?
  • Wyłączenie kwoty kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z limitu egzekucyjnego 160 zł.
  • Jak postępować w przypadku kiedy wpłata zaległości bez kosztów nastąpi przed ich doręczeniem?
  • Czy umorzenie zaległości podatkowej spowoduje przedawnienie kosztów upomnienia?
  • Czy organ zaliczając nadpłatę na zaległość podatkową utraci możliwość dochodzenia kosztów upomnienia?
  • Czy upomnienie można wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
 2. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela – nowe rozporządzenie w tym zakresie. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Zmiany w EDI
 4. Wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji – omówienie nowości. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym zakresie. Co ze starymi rozporządzeniami wykonawczymi i czy można je dalej stosować?
 5. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji – co uległo zmianie?
 6. Zmieniony tytuł wykonawczy – co uległo zmianie?
 7. e-ZW – nowe informacje wykazywane w e-ZW
 8. Likwidacja klauzuli wykonalności nadawanej dotychczas tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu)

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wyniki kontroli NIK e-tytułów wykonawczych – omówienie
 2. Wyniki kontroli w zakresie egzekwowania opłaty śmieciowej – omówienie
 3. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.
 4. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.
 5. Nowe uprawnienia wierzyciela i organu egzekucyjnego.
 6. Zmiany w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 7. Zmiany w egzekucji nieruchomości.
 8. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za instrument? Zmiany w tym zakresie. Sankcja za niezłożenie tego oświadczenia
 9. Omówienie przepisów przejściowych

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Bieżące problemy w egzekucji administracyjnej:
  • zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?
  • odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji
  • ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
  • co to znaczy „skuteczne zajęcie rachunku bankowego”?
  • czy tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego stanowi podstawę do zajęcia rachunku bankowego małżonka, który podatnikiem nie jest?
  • w którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
  • jeśli gmina jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostanie uwzględniona w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego, to czy koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych? Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
  • czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika?
  • czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
  • czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
  • czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
  • czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
  • jeżeli środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r., to kiedy upływa okres przedawnienia? czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r. ?
  • czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach)?
  • czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, trzeba do małżonka przesłać upomnienie?
  • jeśli zobowiązana zmarła w dniu 19.02.2021 r. i zostały zaległości za lata 2017-2020, jak również nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie przeprowadzono postępowania spadkowego, to kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
  • czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
  • co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
  • czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
  • czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
  • czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
  • spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
  • czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

     Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z egzekucją administracyjną w 2024 r. Omówione zostaną poszczególne nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, a także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.
      Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową informację w zakresie egzekucji według stanu prawnego aktualnego i stanu prawnego przyszłego.
       Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie celem uzyskania odpowiedzi.
      Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia.
      Do materiałów szkoleniowych zostanie przygotowany wzór pytania do urzędu skarbowego w sprawie ewentualnego zastosowania środka egzekucyjnego.


Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

NOWOŚCI:

 • jak należy liczyć przedawnienie kosztów upomnień w roku 2024?
 • jak zmienił się TYTUŁ WYKONAWCZY po nowelizacji przepis?
 • jakie NOWE informacje wierzyciel umieszcza w tytule wykonawczym OD 25 MARCA 2024?
 • jakie wymogi musi spełniać dalszy i kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 • jak, po nowelizacji przepisów, przebiega egzekucja z majątku wspólnego małżonków?
 • czy do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczna jest solidarna ich odpowiedzialność?
 • kiedy i w jakiej formie wierzyciel wystawia dalszy tytuł wykonawczy?
 • jakie dane zawarte są w dalszym tytule wykonawczym?
 • kto i jakim podpisem podpisuje dalszy tytuł wykonawczy?
 • czy przed wystąpieniem z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego do zobowiązanego powinno się ponownie wysłać upomnienie

      W trakcie szkolenia będzie możliwość konsultacji w zakresie bieżących problemów w egzekucji administracyjnej

ZAGADNIENIA:

 • w 2023 roku zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z przedawnieniem egzekwowanej należności. Czy na tej podstawie można wyksięgować z ksiąg umorzoną należność, na jakiej podstawie?
 • jak traktować należność od podmiotu w likwidacji?
 • co z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy swoją siedzibę mają poza granicami RP, jak możemy od nich egzekwować należność w momencie nie dokonania wpłaty w terminie?
 • umiera podatnik, czy powinniśmy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i tym samym ponieść koszty finansowe związane z postępowaniem i opłatami sądowymi?
 • co zrobić w sytuacji, w której wystawiono tytuły wykonawcze do US na spółkę akcyjną; należności nie zostają ściągnięte pomimo iż zobowiązany dalej prowadzi działalność gospodarczą (US umarza postępowanie w wyniku bezskuteczności)?
 • tytuł wykonawczy w US a zobowiązany przebywa za granicą , na rachunek bankowy zobowiązanego nie wpływają żadne środki, co dalej?
 • co może zrobić wierzyciel po otrzymaniu z US pisma o umorzeniu postępowania w wyniku bezskuteczności.
 • jakie czynności musi podjąć wierzyciel aby przerwać bieg przedawnienia i jakie informacje w Urzędu Skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne potwierdzają datę przerwania biegu przedawnienia?
 • zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki