Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 maja 2024 r. – Podatnik w upadłości i restrukturyzacji. Upadłość konsumencka

PODATNIK W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
CZY PODATNIK W UPADŁOŚCI MOŻE KORZYSTAĆ
Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH W 2024 ROKU?

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Otwarcie restrukturyzacji wobec podatnika – co powinien zrobić organ podatkowy z informacją o otwarciu restrukturyzacji, aby nie narazić się na zarzut niepodjęcia działań, mających na celu zabezpieczenie należności podatkowych?
 2. Co powinien wiedzieć organ podatkowy o postępowaniu restrukturyzacyjnym? Prawidłowy sposób postępowania organu podatkowego wobec podatnika w restrukturyzacji. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – charakter, skutki dla budżetu gminy w przypadku otwarcia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, podstawowe różnice pomiędzy czterema rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych; formy udzielenia wsparcia przedsiębiorcy w wyniku postępowań restrukturyzacyjnych.
 3. Z jakich dokumentów dowiemy się o restrukturyzacji podatnika?
 4. Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych? Znaczenie tego rejestru dla organu podatkowego
 5. Czym jest spis wierzytelności i jak powstaje? Czy spis wierzytelności i zgłoszenie wierzytelności to pojęcia tożsame? Czy gmina jako wierzyciel sporządza spis wierzytelności? Jakie wierzytelności umieszczane są w spisie i za jaki okres? Co z odsetkami? Czy można uzupełnić „po czasie” spis wierzytelności?
 6. Co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego? Czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Konsekwencje zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego
 7. Stosowanie Ordynacji podatkowej wobec podatnika w restrukturyzacji. Czy zarządca podatnika w restrukturyzacji może dobrowolnie regulować zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem otwarcia restrukturyzacji?
 8. Postępowanie egzekucyjne wobec podatnika w restrukturyzacji. Co z postępowaniami egzekucyjnymi wszczętymi przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? Czy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego można wszcząć postępowanie egzekucyjne? Co z wcześniej dokonanymi zajęciami?
 9. Czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej? Czy możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatnika w restrukturyzacji?
 10. Postępowanie sanacyjne – specyfika tego postępowania

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Kilka wersji prawa upadłościowego, które przepisy stosować?
 2. Czym jest masa upadłości dłużnika? Co wchodzi w skład masy upadłości dłużnika?
 3. Ogłoszenie upadłości podatnika – jak ustalić datę ogłoszenia upadłości; konsekwencje podatkowe dla organu podatkowego. Co z udzielonymi pełnomocnictwami?
 4. Sposób postępowania z należnościami powstałymi do dnia ogłoszenia upadłości i po tej dacie. Co z odsetkami od tych należności?
 5. Rodzaje postępowania upadłościowego. Kiedy występuje syndyk a kiedy zarządca? Czy ma to jakieś znaczenie dla organu podatkowego?
 6. Zgłoszenie wierzytelności – czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i należności cywilnoprawnej? Do kiedy sporządzane jest zgłoszenie wierzytelności? Czy możemy je poprawić, uzupełnić? Sposób postępowania.
 7. Kolejność zaspokajania wierzycieli? Kategorie wierzytelności, Co z wierzytelnościami zabezpieczonymi rzeczowo (hipoteką bądź zastawem)?
 8. Stosowanie Ordynacji podatkowej wobec podatnika w upadłości. Jak księgować wpłaty syndyka?
 9. Postępowanie egzekucyjne wobec podatnika w upadłości. Co z postępowaniami egzekucyjnymi wszczętymi przed dniem ogłoszenia upadłości?
 10. Czy możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatnika w upadłości?
 11. Czy jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w upadłości? Czy jest możliwe przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wobec podatnika w upadłości? – ćwiczenia
 12. Przedawnienie zobowiązania podatkowego i roszczeń cywilnoprawnych wobec podatnika w upadłości- ćwiczenia
 13. Skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości? Czy nabywca przejmuje długi podatnika?

III BLOK SZKOLENIOWY

 • co to znaczy upadłość konsumencka – do jakich zdarzeń i podmiotów ma zastosowanie?
 • kto jest podatnikiem w przypadku upadłości konsumenckiej? czy syndyk?
 • do kogo kierować pisma procesowe (decyzje, postanowienia, wezwania), czy do podatnika czy syndyka?
 • czy zgłaszamy wierzytelność, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
 • jakie są odrębności w przypadku upadłości osoby fizycznej?
  czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką? Czy małżonkowie mogą ogłosić upadłość konsumencką?,
  czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • jak długo trwa postępowanie upadłościowe?
 • czy z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej komornik w dalszym ciągu będzie prowadził postępowanie egzekucyjne
 • czy w ramach upadłości konsumenckiej zostaną umorzone wszystkie długi?
 • jak postępować w przypadku upadłości konsumenckiej, jak księgować wpłaty podatnika? Co w przypadku gdy Urząd Skarbowy nie przystępuje do egzekucji lub umarza toczące się postępowanie?
 1. Umorzenie z urzędu zaległości podatnika w upadłości (wzór)
 2. Czy możemy odpisać zaległości podatnika w restrukturyzacji/ w upadłości? Kiedy?
 3. Czy możemy/musimy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika w restrukturyzacji/w upadłości?
 4. Ewidencja księgowa podatnika w restrukturyzacji/upadłości
  Prezentacja w sprawozdaniach: Rb-27S i Rb-N, a także o zaległościach przedsiębiorców” w zakresie należności i „zaległości netto” wobec podatnika w restrukturyzacji i w upadłości. Prezentacja odsetek za zwłokę (podatkowych i cywilnoprawnych) w Rb-27S w kolumnie „należności ogółem” i „zaległości netto”.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Celem szkolenia jest przedstawienie od podstaw postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście udziału organu podatkowego, obowiązków i praw gminy jako wierzyciela w tych postępowaniach oraz w kontekście dochodzenia od dłużników w upadłości i restrukturyzacji należności (zaległości) publicznoprawnych i cywilnoprawnych.
      Omówione zostaną zagadnienia upadłości konsumenckiej, a także zmiany w tych postępowaniach, jakie zaszły w ostatnim czasie.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory:

 • skargi do sędziego komisarza na syndyka
 • decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z urzędu

      Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę dotyczącą postępowania upadłościowego i restrukturyzacji, jak wyglądają – krok po kroku – te postępowania, czym różnią się od siebie poszczególne postępowania, praktyczne umiejętności stosowania przepisów prawa upadłościowego w zakresie egzekwowania dochodów, wskazówki, jakie działania powinien podjąć wierzyciel, aby w jak największym stopniu wyegzekwować należności.
      Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki, które dotyczą podatnika w restrukturyzacji, podatnika w upadłości, upadłości konsumenckiej i zagadnień związanych z ewidencją i sprawozdawczością w tym zakresie.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • czy podatnik w upadłości i restrukturyzacji może korzystać z programów pomocowych w 2024 r.?
 • czy wobec podatnika w restrukturyzacji można podejmować działania egzekucyjne?
 • co z wcześniej dokonanymi zajęciami?
 • czy otwarcie restrukturyzacji przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • czy zgłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w upadłości?
 • jak weryfikować konto podatnika w 2024 r.? Które zobowiązania przedawniają się w trakcie 2024 r. Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • jak aktualnie wygląda zgłoszenie wierzytelności? Co się zmieniło w ostatnim czasie i do kogo zgłaszamy naszą wierzytelność. Jaką rolę w tym zakresie odgrywa Krajowy Rejestr Zadłużonych? Czym jest ten Rejestr i czy gminy muszą z niego korzystać?
 • czy wobec podatnika w restrukturyzacji, który ma zaległości podatkowe, organ podatkowy (wierzyciel) powinien wystawić tytuły wykonawcze, a jeżeli tak, to czy całość zaległości może być objęta postępowaniem egzekucyjnym?
 • w jakich sytuacjach niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • kto jest stroną postępowania: zarządca, nadzorca, syndyk czy podatnik w upadłości (restrukturyzacji)?

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki