Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

6 grudnia 2021r.
9:00 - 13:00
mgr Sebastian Wlazły

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK
ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).
      Przeanalizowane zostaną również problemy związane z uchwałami podatkowymi na 2022 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych. Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura. W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Zamykanie ksiąg rachunkowych w opłacie „śmieciowej”

7 grudnia 2021r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZAMYKANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
NA KONIEC ROKU OBRACHUNKOWEGO
ANALIZA PRAWIDŁOWOŚCI WYKAZYWANYCH SALD ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA KONTACH KSIĘGOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PODATNIKÓW
POSTĘPOWANIE Z PRZEDAWNIONYMI OPŁATAMI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI FIGURUJĄCYMI
W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Podatnik zmarły - podatek, zaległości i nadpłaty

10 grudnia 2021r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PODATNIK ZMARŁY
JEGO PODATEK, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁATY

      Szanowni Państwo,
      Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie tematem podatnika zmarłego i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiam ofertę oczekiwanego przez organy podatkowe szkolenia.
Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „posiadaczy samoistnych” bądź „władających nieruchomością”. Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania.
      Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy. Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika zmarłego czy nieściągalnego posiadacza samoistnego.

Dr Hanna Kmieciak

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

13 grudnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2022 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie.
      Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2022 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.

Nowości i aktualności w pomocy publicznej w 2022 roku

15 grudnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

NOWOŚCI I AKTUALNOŚCI W POMOCY PUBLICZNEJ
UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.
      Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, w tym z pomocą tzw. covidową, z kumulacją pomocy w ramach sekcji 3.1. oraz 3.9., z relacją pomocy covidowej z pomocą de minimis. Co dalej (w 2021 r. i w 2022 r.) z pomocą de minimis w rolnictwie, ulgami inwestycyjnymi, programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
      Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Ochrona sygnalistów w JST – zmiany

15 grudnia 2021r.
10:00 - 14:00
Piotr Koźmiński

OCHRONA SYGNALISTÓW
W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZMIANY
NOWY OBOWIĄZEK USTALENIA REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

      Ostatnie tygodnie bieżącego roku to w samorządzie nie tylko zawirowania związane z Polskim Ładem. Hasłem, które spędza sen z powiek samorządowcom na finiszu 2021 r. jest również „ochrona sygnalistów”.
      Jednym z wyzwań, przed którymi staną samorządowcy w związku z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów jest odpowiednie ukształtowanie wewnętrznych reguł w tym zakresie. W tym kontekście pamiętać należy o obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
      Brak ustanowienia takiego regulaminu może powodować odpowiedzialność karną.
      Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli samorządowych osób prawnych, np. spółek komunalnych.

Inwentaryzacja podatków i opłat lokalnych za 2021 rok

16 grudnia 2021r.
9:30 - 13:30
Cecylia Wołoch

INWENTARYZACJA ZA ROK 2021
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ORAZ NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
CEL, METODY I TERMINY INWENTARYZACJI

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków lokalnych

20 grudnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

UMARZANIE, ODRACZANIE I ROZKŁADANIE NA RATY PODATKÓW LOKALNYCH
CO Z UDZIELANIEM ULG ROLNIKOM W OSTATNIM KWARTALE 2021 I 2022 ROKU?

      Na szkoleniu zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzieleni ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

10 stycznia 2022r.
9:00 - 13:00
mgr Sebastian Wlazły

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK
ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).
      Celem szkolenia jest wskazanie jak we właściwy sposób przygotować wymiar oraz pobór podatków lokalnych w 2022 roku oraz przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawozdawczości, pomocy publicznej i akcyzie
      Przeanalizowane zostaną również problemy związane z uchwałami podatkowymi na 2022 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych. Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura. W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obowiązki płatnika pit w 2022 roku – Polski Ład

11 stycznia 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU
POLSKI ŁAD 

      Od 1 stycznia 2022 r. urzędnicy zajmujący się realizacja obowiązków płatnika PIT będą obowiązani działać na nowych zasadach.
      Wśród zmian podatkowych znajdują się takie, które istotnie zmodyfikują sposób wyliczania i poboru zaliczek na podatek, a także składki zdrowotnej. Nowy porządek prawny wymagać będzie dostosowania dotychczasowych reguł postępowania.
      W ramach szkolenia przedstawiony zostanie przyszły stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady realizacji obowiązków płatników.
      Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z perspektywy celu nowelizacji oraz jej praktycznego wpływu na zmianę dotychczasowych procedur.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

12 stycznia 2022r.
10:00 - 14:00
Mariusz Nawrot

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ
NAJNOWSZE PRZEPISY 

      Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
      Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
      Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa, w szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo.

Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12 stycznia 2022r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

PRZEDAWNIENIE OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
KTÓRY ROK I CO SIĘ PRZEDAWNIA W 2022 ROKU
RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEDAWNIENIEM NALEŻNOŚCI
A PRZEDAWNIENIEM PRAWA DO WYDANIA DECYZJI
OKREŚLAJĄCEJ OPŁATĘ
PRZESŁANKI PRZERWANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA

Egzekucja podatków w pytaniach i odpowiedziach

13 stycznia 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

EGZEKUCJA PODATKÓW 2022
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).

Nowe reguły zwrot akcyzy rolnikom w 2022 roku

14 stycznia 2022r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

NOWE REGUŁY
ZWROTU AKCYZY ROLNIKOM W 2022 ROKU 

      Ustawą z dnia 1 października 2021 r. prawodawca znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom. Zmiany nie są co prawda rewolucyjne, ale trzeba będzie uwzględnić je już w procedurze lutowej. Poza uchwalonymi propozycjami ustawodawca nie zmienił dotychczasowego brzmienia przepisów.
      Oznacza to kontynuację odwiecznych sporów o limit zwrotu akcyzy. W okresie lutego zaś zasady kalkulowania limitu mogą nabierać praktycznego znaczenia.

Obowiązki sprawozdawcze gminnych organów podatkowych

14 stycznia 2022r.
9:30 - 13:30
dr Hanna Kmieciak

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE
GMINNYCH ORGANÓW PODATKOWYCH 

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za dochody pobierane prze organy podatkowe na rzecz gmin i związków międzygminnych, skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się sprawozdawczością budżetową w zakresie podatków.

Opłata „śmieciowa” 2022

20 stycznia 2022r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 ROKU 

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W roku 2021 miały miejsce nowelizacje przepisów regulujących nakładanie i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r., jak i jej kontynuacja obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. to niewątpliwie spore zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej.
      Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku wielokrotnie, to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Szkolenie pozwoli uporządkować, również chronologicznie, wszystkie zmiany przepisów. Wyjaśni ich stosowanie i wskaże najlepsze rozwiązania w kwestii wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązki księgowych w nowym roku podatkowym

21 stycznia 2022r.
9:30 - 13:30
dr Hanna Kmieciak

OBOWIĄZKI KSIĘGOWYCH
W ZAKRESIE OTWARCIA NOWEGO ROKU PODATKOWEGO 

      Początek roku podatkowego, to szereg czynności prowadzących do prawidłowego otwarcia nowego roku podatkowego. Wiedzą o tym szczególnie księgowi podatkowi, którzy zobligowani są do „uporządkowania” zapisów księgowych na kontach podatników.       Szkolenie pokaże jakie działania należy podjąć, aby w nowy rok podatkowy wejść z jak najmniejszą liczbą zaległości (co jeszcze możemy zdziałać w egzekucji? jak „pozbyć” się niektórych zaległości? jak weryfikować zaległości przedawnione i co z nimi zrobić?) oraz bez nadpłat.