Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

SZKOLENIA ONLINE

Hipoteka – jak elektronicznym tytułem wykonawczym wpisać hipotekę?

6 sierpnia 2021r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
CZYLI JAK TYTUŁEM WYKONAWCZYM PRZEKAZANYM APLIKACJĄ E-TW WPISAĆ HIPOTEKĘ?

       W związku z wejściem w życie systemu teleinformatycznego e-TW i nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmianie uległy wpisy hipotek tytułem wykonawczym.
       Podczas szkolenia omówię jak prawidłowo zabezpieczyć zobowiązania podatkowe przez wpis hipoteki. Kiedy do wpisu hipoteki posługujemy się dalszym tytułem wykonawczym a kiedy kolejnym tytułem wykonawczym?
       Kto i kiedy je wystawia? Czym się różni dalszy tytuł wykonawczy od kolejnego? Kto nadaje klauzule tym tytułom? Omówimy wszystkie zagadnienia związane z wpisem hipoteki z tytułu podatków.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

12 sierpnia 2021r.
9:30 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS,
A TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZMIENIONA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA Z UWAGI NA COVID-19
Nowy rodzaj oświadczenia składany przez przedsiębiorcę
Najnowsza zmiana ustawy o rzemiośle – nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej

      Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak właściwie udzielić pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis w związku z tarczą antykryzysową 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 i następnymi?
      Dokonana zostanie analiza wybranych przypadków, wskazane zostaną praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań, nastąpi omówienie zmian formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis, a także przedstawienie nowych aktów prawnych.

Warsztaty dla księgowych podatkowych

18 sierpnia 2021r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

WARSZTATY DLA KSIĘGOWYCH PODATKOWYCH

       Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).
       Omówione zostaną przepisy i ich nowelizacje, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
       Po wielu nowelizacjach przepisów w zakresie dochodzenia podatków i opłat lokalnych, podsumujemy i omówimy najczęściej występujące problemy w zakresie ich wygaszania.

Należności cywilnoprawne

19 sierpnia 2021r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE
dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur,
opłata za wodę
WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH
WEZWANIE DO ZAPŁATY
EGZEKUCJA NELEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
CZYLI WSZYSTKO O TYTUŁACH WYKONAWCZYCH
ŚRODKI OSTATECZNE CZYLI EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

       Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, umowy i inne należności cywilnoprawne).

Podatek transportowy w pytaniach i odpowiedziach

23 sierpnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE DEKLARACJI,
SPRAWDZANIE DEKLARACJI, PŁATNOŚĆ RAT PODATKU
I JEGO DOCHODZENIE

      Celem szkolenia jest przedstawienie – w sposób kompleksowy – aktualnych problemów w zakresie tego podatku, z uwzględnieniem najświeższych orzeczeń i ostatnich uregulowań zawartych w tarczy antykryzysowej, aktualnego orzecznictwa i stanowiska doktryny, poczynając od konstruowania projektu uchwały w zakresie tego podatku i zagadnień dotyczących powszechności opodatkowania (w tym problematyka zawieszenia terminu załatwiania spraw podatkowych), po czynności sprawdzające, udzielanie ulg, w tym pomoc publiczną, ewidencję księgową, ustalanie prawidłowego salda (zaległości bądź nadpłaty) na koncie podatnika z uwzględnieniem zasad dotyczących przerwania biegu terminu przedawnienia (np. ogłoszenie upadłości/zajęcie rachunku bankowego), a także po egzekwowanie tego podatku.

Uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych 2022

23 sierpnia 2021r.
9:00 - 14:00
mgr Sebastian Wlazły

UCHWAŁY
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK
NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW
W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ

      Celem szkolenia jest przedstawienie problemów związanych z przygotowywaniem uchwał podatkowych na 2022 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych. Przeanalizowane zostaną najnowsze zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz pomocy publicznej spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2. Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura z uwagi na wprowadzony stan epidemii. Przeanalizowane zostaną również realne sposoby wsparcia przedsiębiorców przez jst – gminy, przybierające formę stosownych uchwał, które można wprowadzać do końca 2021 roku. Zmiany w przedmiotowym zakresie weszły w życie 29 czerwca 2021 roku na podstawie ustawy opublikowanej dzień wcześniej, tj. dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Elektroniczny tytuł wykonawczy w opłacie „śmieciowej”

25 sierpnia 2021r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE
W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
AKTUALNE WZORY, POPRAWNE WYPEŁNIANIE PRZEKAZYWANIE E-TW DO ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

Inkasent - pobór podatków i opłat

26 sierpnia 2021r.
9:00 - 13:00
Cecylia Wołoch

INKASENT
POBÓR PODATKÓW I OPŁAT
ZADANIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZLICZENIA INKASENTÓW Z ORGANEM PODATKOWYM
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO O INTERPRETACJE

Podatnik zmarły – podatek, zaległości i nadpłaty

27 sierpnia 2021r.
10:00 - 14:00
dr Hanna Kmieciak

PODATNIK ZMARŁY
JEGO PODATEK, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

       Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie tematem podatnika zmarłego i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiam ofertę oczekiwanego przez organy podatkowe szkolenia.
       Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „posiadaczy samoistnych” bądź „władających nieruchomością”. Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania.
       Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy. Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika zmarłego czy nieściągalnego posiadacza samoistnego.

Podatek transportowy w pytaniach i odpowiedziach

30 sierpnia 2021r.
9:00 - 13:00
Aneta Chmielowiec

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W NOWYM WYDANIU
PO DWUMIESIĘCZNYM OBOWIĄZYWANIU E-TW
PROBLEMY PRAKTYCZNE

      Od 1 lipca 2021 r. ruszył e-TW – jako podstawowy dokument egzekucyjny.
      Dodatkowo trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego.
      Na przykładach omówimy przedawnienie kosztów upomnienia.
      Co ze „starymi” kosztami upomnień? Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy?
      Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?

Pomoc publiczna i pomoc de minimis

3 września 2021r.
10:00 - 14:00
dr Piotr Łaszewski

POMOC PUBLICZNA (COVID-19), POMOC DE MINIMIS
I POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
OD PODSTAW
UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2021 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 1407/2013 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2021 r.

Podatnik zmarły – podatek, zaległości i nadpłaty

15 września 2021r.
10:00 - 14:00
Rafał Padrak

OBRÓT CYWILNOPRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI
NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

       Szkolenie skierowane jest do urzędników zajmujących się obrotem cywilnoprawnym nieruchomości publicznych oraz do osób, do obowiązków których należy dbanie o to, aby procedury te przeprowadzane były zgodnie z prawem.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

16 września 2021r.
10:00 - 14:00
Mariusz Nawrot

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ
NAJNOWSZE PRZEPISY

       Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
       Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
       Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.

Opłata retencyjna – wymiar należności

17 września 2021r.
10:00 - 14:00
dr Paweł Grzybowski

OPŁATA RETENCYJNA CZYLI TZW. PODATEK OD DESZCZU
WYMIAR NALEŻNOŚCI

       Kompleksowa analiza przepisów Prawa wodnego oraz Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem jej odpowiedniego stosowania na gruncie wymiaru opłaty pozwala osiągnąć pewne praktyczne rozwiązania. Nie zmienia to jednak oryginalnego charakteru opłaty za zmniejszenie retencji. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków zobowiązanego oraz rolę organu w ich wypełnianiu, opłata retencyjna łączy w sobie dwa znane z Ordynacji podatkowej sposoby powstawania zobowiązań.