Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 28 czerwca 2024 r. – Opłata „śmieciowa” w pytaniach i odpowiedziach

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Właściciel (współwłaściciel) a obowiązek złożenia deklaracji:
  • Czy deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą złożyć wszyscy współwłaściciele?
  • Którego ze współwłaścicieli wezwać do złożenia deklaracji?
  • Czy wymagany jest na deklaracji podpis każdego z współwłaścicieli, jeśli składa jeden współwłaściciel i jedynie deklaruje pozostałych?
  • Czy przy zmianie właściciela nieruchomości jest możliwy odpis należności na podstawie aktu notarialnego, bez konieczności składania deklaracji „zerowej” pomimo tego, że na formularzu deklaracji jest możliwość zaznaczenia „wygaśnięcie obowiązku”?
  • Jak należy postąpić w przypadku jeżeli deklaracja została złożona przez właściciela nieruchomości, który jest niewypłacalny a na nieruchomości zamieszkuje również inna osoba, która jest wypłacalna ale nie złożyła deklaracji? Co w tym przypadku? Czy urząd może wezwać tą osobę do złożenia deklaracji? Czy wydać decyzję i na kogo?
  • Skoro najemcy faktycznie władający nieruchomością nie mogą składać deklaracji za swoją część nieruchomości to do kogo odnosi się art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
  • Czy w przypadku złożenia deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli w wyniku zmiany ilości osób zamieszkujących – nową deklarację (uwzględniającą zmianę) zobowiązani są złożyć wszyscy, czy wystarczy, że złoży ją jeden ze współwłaścicieli?
 2. Składanie kilku deklaracji na jedną nieruchomość:
  • Jeżeli jest jeden budynek mieszkalny i jest jeden właściciel, ale mieszkają tam dwie rodziny skłócone to czy mogą złożyć dwie odrębne deklaracje?
 3. Deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Czy przyjmując bieżącą deklarację zmniejszającą ilość osób mogę wymagać od podatników przedłożenia do wglądu dodatkowych dokumentów potwierdzających wnoszenie opłaty za odpady komunalne przez osoby, które się wyprowadziły, w innej gminie (np. kopia deklaracji z innej gminy, umowa najmu mieszkania itp.)?
 4. Deklaracja zwiększająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Czy przyjmując bieżącą deklarację i dowiadując się w trakcie rozmowy z podatnikiem, że nie było zgłoszone do opłaty za odpady komunalne np. 7 letnie dziecko mogę przyjąć deklarację zwiększającą od bieżącego miesiąca czy podatnik powinien złożyć deklarację za 5 lat wstecz? Czy w przypadku wskazania nr PESEL w złożonej deklaracji obowiązkowo podatnik musi podać imiona rodziców i datę urodzenia?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nieruchomości wielolokalowe:
  • Jak postąpić jeśli na nieruchomości wielolokalowej nie powstała ani spółdzielnia, ani wspólnota?
  • Jak weryfikować liczę osób w przypadku wspólnot mieszkaniowych?
  • Czy można przekazać zarządcy liczę osób zameldowanych w przypadku znacznej różnicy między liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych?
  • Czy możemy prosić zarządcę o informacje na temat liczby mieszkańców zamieszkujących dany lokal w budynku wielolokalowym?
  • Czy zarządca może nam odmówić udzielania takich informacji powołując się na brak podstawy prawnej?
  • Czy dopuszczalne jest indywidualne składanie deklaracji przez każdego właściciela lokalu w nieruchomości wielolokalowej skoro zobowiązanym jest wspólnota?
 2. Wygaszenie deklaracji (zamknięcie konta) z urzędu:
  • Jak wygasić konto podatnika opłaty w przypadku gdy właściciel nieruchomości od kilku lat nie mieszka już na posesji i pomimo ustaleń telefonicznych nie zgłosił się aby złożyć deklarację a na koncie pozostaje zaległość, która rośnie ponieważ podatnik nie wpłaca należności z tytułu naliczonej opłaty?
  • Właściciel nieruchomości sprzedał nieruchomość, jednak nie zmienił deklaracji wygaśnięcia obowiązku. Co w związku z tym może zrobić organ podatkowy?, ponieważ nie posiada informacji czy były właściciel faktycznie się wyprowadził czy może jeszcze nadal mieszka? czy wysyła zapytanie do nowego właściciela?
  • Co zrobić w sytuacji gdy mamy deklarację złożoną przez wynajmującego (z uwagi na to, że została przedstawiona umowa najmu lokalu mieszkalnego, w której właściciel przeniósł obowiązki z tytułu opłaty śmieciowej na najemcę) i wiemy, że najemca się wyprowadził już dawno
  • Konto wymiarowe nie jest zamknięte ponieważ wynajmujący nie złożył nam deklaracji, a umowa najmu jest do końca tego roku. Co gmina powinna zrobić aby zamknąć konto? Czy mamy obowiązek podjąć jakieś działania?
 3. Właściciel – podatnik zmarły:
  • Co zrobić w przypadku właściciela nieruchomości, który zmarł ale na posesji zamieszkują pozostałe osoby ujęte w złożonej przez niego deklaracji?
  • Czy wygasić konto osoby zmarłej i wezwać osoby zamieszkujące do złożenia nowej deklaracji (jeżeli same dobrowolnie się nie zgłoszą) czy pozostawić konto na podatnika zmarłego?
  • Czy w przypadku powzięcia informacji o zgonie właściciela nieruchomości z dniem np. 15 stycznia 2022 r., wygaszamy adnotacją urzędową przedmiotową opłatę z datą zgonu czy z nowym miesiącem tj. 01 lutego 2022 r.
  • Co powinniśmy zrobić z nadpłatą w odpadach komunalnych należną właścicielowi, który zmarł? Co w przypadku, gdy właściciel/e nie żyje/ą? Można przyjąć deklarację od użytkownika/mieszkańca całej nieruchomości?
 4. Domki letniskowe i nieruchomości zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  • Czy jeżeli gmina nie objęła nieruchomości niezamieszkałych, to również musi podjąć uchwałę o ryczałtowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?
  • Jeżeli właściciel nieruchomości rekreacyjnej sprzedał nieruchomość w ciągu roku to nowy właściciel w danym roku ma obowiązek złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty w danym roku?
  • Czy opłata od nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowej dotyczy również nieruchomości niezabudowanej?
  • Czy można ustalić 2 stawki ryczałtowej opłaty, osobno dla nieruchomości z domkami letniskowymi i osobno dla innych nieruchomości wypoczynkowych?
  • Czy rada gminy ma obowiązek podjęcia uchwały w sprawie stawki ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych lub domków letniskowych również w przypadku nieobjęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych?
  • Czy Rodzinne Ogrody Działkowe lub Stowarzyszenia Działkowców wchodzą w kategorię innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Brak segregacji odpadów:
  • Czy prawdziwe jest twierdzenie, ze jedynym trybem nałożenia w drodze decyzji opłaty podwyższonej (za brak segregacji) jest tryb oparty o powiadomienie (art.6 ka) podmiotu odbierającego odpady, a tym samy brak takiego powiadomieni uniemożliwia wszczęcie postępowania w tym zakresie?
  • Jak długo obowiązuje wydana decyzja na brak segregacji na nieruchomości? Od kiedy ją naliczać? Do kiedy?
  • Czy w przypadku kiedy właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie odpadów bio co zostało negatywnie zweryfikowane przez Straż Miejską, Organ powinien wydać decyzję określającą wysokość opłaty za brak segregacji – ze względu na brak gromadzenia tej frakcji odpadów?
  • A co w przypadku gdy właściciele nieruchomości dobrowolnie płacą „karę” za niesegregowanie odpadów? i nie chcą segregować i płacić mniej za odpady? Sami na deklaracjach wpisują opłatę za niesegregowane i się pod tym podpisują? Pomimo że na deklaracji jest obowiązek do segregacji przekreślają tą informację i wpisują że nie będą segregować.
 2. Zmiana terminu płatności opłaty:
  • Czy w przypadku zmiany terminu płatności za odpady gmina ma obowiązek indywidualnie informować każdego podatnika zawiadomieniem lub innym pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy wystarczy kurenda i informacja na stronie internetowej?
 3. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Z jakim dniem robimy przypis opłaty śmieciowej na koncie w przypadku wydania decyzji określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 4. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Istnieje zaległość na koncie podatnika za 2017r., był wystawiony tytuł wykonawczy. Zapytałam urząd skarbowy co z egzekucją, dostałam odpowiedź, że na dzień 28 grudnia nie został zastosowany środek przerywający bieg przedawnienia i nie przeprowadzono skutecznej egzekucji
  • Jak odpisać taką zaległość?
 5. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Jeżeli zaległości dłużnika wynikają z dwóch zawiadomień (bo była zmiana stawki), to trzeba wystawić 2 tytuły wykonawcze – do każdego zawiadomienia odrębny? Czy w sytuacji, kiedy Urząd Skarbowy przysłał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z niemożnością ściągnięcia, czy my jako organ możemy mimo to zrobić wpis na hipotekę?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

       W praktyce nakładanie, dochodzenie i egzekwowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wciąż budzi szereg pytań i wątpliwości. Cały czas służby finansowe obserwują zamieszanie w naliczaniu i nakładaniu opłaty śmieciowej. Przymusowe jej dochodzenie nowelizowane na przestrzeni ostatniego roku to niemałe wyzwanie dla osób zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie odpowie na najczęściej zadawane pytania w zakresie nakładania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
       Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki