Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 28 maja 2024 r. – Zmiany w egzekucji oraz i przepisach wykonawczych od 25 marca 2024

ZMIANY W USTAWIE O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI
ORAZ ROZPORZĄDZENIACH WYKONAWCZYCH OD 25 MARCA 2024r.
AKTUALNY WZÓR e-TW, POPRAWNE WYPEŁNIANIE I PRZEKAZYWANIE e-TW I e-ZW DO ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne:
  • Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych – kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek. Czy od wszystkich należności publicznoprawnych należą się odsetki?
  • Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela. Czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności, wynikające z ostatecznych decyzji? Kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?
 2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej:
  • Aktualnie obowiązujące przepisy dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych
  • Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego – formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych
  • Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne – doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń. Czy upomnienie musi być podpisane? Aktualne rozporządzenie dot. upomnień, kolejna zmiana w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia
  • Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia, ale przed jego doręczeniem. Czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem/zobowiązanym powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?
  • Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
  • Przedawnienie kosztów upomnienia – zmiana przepisów od 25 marca 2024r. Co z kosztami upomnienia wynikającymi z upomnień doręczonych przed 25 marca 2024r.?
  • Kiedy upomnienie na zaległości publicznoprawne nie musi być wysyłane? Przykłady należności na które nie ma obowiązku wysyłania upomnienia przed wystawieniem TW.
  • Czy upomnienie należy wystawić i doręczyć małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który nie jest ujęty w części A tytułu wykonawczego?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW, aktualne wzory:
  • Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia – wybrane elementy, m. in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego
  • Kolejny Tytuł Wykonawczy – elementy, postać i cel kolejnego TW.
  • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych. Jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym? Jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?
  • Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
  • Podpis elektroniczny. Kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna – najnowsze orzeczenie sądu dot. upoważnienia do działania w imieniu wierzyciela.
  • Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia i podpisania e-TW – zakres weryfikacji tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny
 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
  • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów: rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji
  • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny – przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji. Co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?
  • Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – aktualnie obowiązujący formularz e-ZW
  • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela, wysyłanych do organu egzekucyjnego
  • Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
  • Czy wierzyciel powinien poinformować organ egzekucyjny, że zobowiązany złożył wniosek o umorzenie należności lub o jej rozłożenie na raty?
  • W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie zobowiązania – umorzenie, częściowe umorzenie, raty?
  • Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
  • Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
  • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności, objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
  • Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności, objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela można uznać za nadpłatę?
  • W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym?
  • Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zmienione zasady ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego:
  • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji – zakres informacji, przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
  • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku, gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Istotna zmiana przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym.
  • Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Zmiany dotyczące dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
  • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej – dochodzenie kosztów egzekucyjnych, powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji.

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Najnowsze przepisy związane z elektronicznym tytułem wykonawczym i elektronicznym zawiadomieniem wierzyciela, kierowanymi do organów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym – nowe wzory TW w tym TW (1) -7 obowiązujące od 25 marca 2024r.
 • Okres przejściowy kiedy będzie możliwość stosowania „starych” i „nowych” wzorów TW
 • Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które obowiązują od 25 marca 2024r.
 • Czy w upomnieniu powinna zostać zamieszczona klauzula RODO?
 • Zmiany w rozporządzeniu dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych i rozporządzeniu dot. składania oświadczenia majątkowego przez zobowiązanego.
 • Jaki jest maksymalny czas na wystawienie tytułu wykonawczego po doręczeniu upomnienia?
 • Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW należy zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela może spowodować niepoprawne wypełnienie TW?
 • Czy brak w TW imienia i nazwiska rodziców zobowiązanego będzie skutkował nieprzyjęciem TW do egzekucji?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w treści tytułu wykonawczego m. in. obowiązek podawania danych dot. małżonka, zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym?
 • Kiedy w części D tytułu wykonawczego należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za należność pieniężną obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, a kiedy, że obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym?
 • Kiedy wierzyciel musi poszukiwać majątku zobowiązanego?
 • Czy należy doręczyć upomnienie małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnemu tylko majątkiem wspólnym, który nie jest ujęty w części A tytułu wykonawczego?
 • O jakich zdarzeniach wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
 • Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
 • Czy informacje o zmianach w TW, wierzyciel może przekazać do organu egzekucyjnego w wersji papierowej nie korzystając z formularza e-ZW?
 • Jakie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadził ustawodawca odnośnie m. in. danych w tytule wykonawczym i od kiedy obowiązują?
 • Czy na zobowiązanego mogą być nałożone sankcje za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki