Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

10 stycznia 2022

Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 10.01.2022

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

Pozostałe wpisy

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w jednym z wystąpień pokontrolnych w 2021 roku stwierdziła m.in., co następuje: decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości nie zostały doręczone wszystkim współwłaścicielom.
      W związku z powyższym RIO w Warszawie wnioskuje o to, aby decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości doręczać wszystkim współwłaścicielom, mając na uwadze, że odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję, stosownie do art. 92 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
      Jednocześnie RIO w Warszawie stwierdziło, że w zakresie decyzji wydanych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych nie powiadomiono strony o przyczynach niedotrzymania terminu załatwienia sprawy, ze wskazaniem nowego terminu do jej załatwienia. RIO w wystąpieniu pokontrolnym wnioskuje o to, aby o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 140 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
      Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w wystąpieniu pokontrolnym z miesiąca września 2021 roku stwierdziła, że nakazy płatnicze w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok (…) oraz decyzje wymiarowe podpisywała Referent (..) bez upoważnienia wydanego na podstawie art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W powyższym zakresie wskazać należy, że decyzje wymiarowe (podatkowe) nie stanowią decyzji administracyjnych, a są wydawane na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z treścią przepisu art. 143 § 1 powyższej ustawy organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. Natomiast stosownie do przepisu art. 143 § 3 ustawy upoważnienie to udzielane jest w formie pisemnej. Reasumując warto, aby osoby podpisujące decyzje podatkowe sprawdziły czy i jakie mają upoważnienie.

red. Sebastian Wlazły

Link do szkolenia