Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Uwaga - maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok ulegną podwyższeniu o 15,0% z uwagi na inflację!

Najnowsze zmiany przepisów w podatku rolnym i od nieruchomości

26 lipca 2023 r.

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 26.07.2023

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATACH LOKALNYCH PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU ROLNYM Czy uchwały w zakresie stawek podatkowych będą musiały być podjęte w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy?

Pozostałe wpisy

Uwaga – maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok ulegną podwyższeniu o 15,0% z uwagi na inflację!

     Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 14 lipca 2023 roku ogłosił na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 i 1313), że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 – co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 15,0%. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). W związku z powyższym minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych – powiększone o 15,0% – na kolejny rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Zapraszam serdecznie,
mgr Sebastian Wlazły

Link do komunikatu: