Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 13 października 2022 r.

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
ULGI W SPŁACIE PODATKÓW I NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Ulgi w spłacie zobowiązań, czyli umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i należności publicznoprawnych są zawsze w kręgu zainteresowania inspektorów kontroli RIO i NIK.
      Nieprawidłowości w udzielaniu tych ulg stanowią poważny zarzut pokontrolny.
      Podczas szkolenia omówimy wszystkie aspekty tych zagadnień, tak aby umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i należności publicznoprawnych nie stanowiły problemu w jednostce samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków:
  • Co to jest ważny interes podatnika?
  • Jak zweryfikować ważny interes publiczny?
  • Jak przebiega procedura udzielania ulg w spłacie?
  • Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?
  • Co zrobić jeśli podatnik nie składa żądanych dokumentów?
  • Kiedy stosujemy ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?
  • Jakie są konsekwencje nierozpatrzenia wniosku w terminie?
  • Czy można umorzyć podatek bieżący?
  • Na jaki dzień liczymy odsetki umarzając zaległość podatkową?
  • Jakie są skutki niedotrzymania terminu płatności podatku rozłożonego na raty?
  • Odroczenie, rozłożenie na raty a przedawnienie podatku?

II BLOK SZKOLENIOWY

  • Czy organ może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie podatku czy odsetek?
  • Rozłożenie na raty opłaty i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Czy można udzielić ulgi w trakcie egzekucji podatku?
  • O czym i kiedy należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego udzielając ulgi?
  • Czy można umorzyć zaległy podatek spadkobiercy?
  • Czy osoba trzecia może wnioskować o rozłożenie na raty?

III BLOK SZKOLENIOWY

  • Stosowanie umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy
  • Jak skutecznie odmawiać udzielenia ulgi. Jak odmawiać umorzenia zaległego podatku, aby Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uchyliło decyzji do ponownego rozpatrzenia?
  • Kiedy i jak stosować umorzenie z urzędu?
  • Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu Rb-27S umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku?
 1. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności publicznoprawnych:
  • Czy udzielając ulgi w spłacie należności publicznoprawnej stosujemy Ordynację podatkową?
  • Co to są względy społeczne?
  • Jaka jest definicja względów gospodarczych?
  • Jak weryfikować możliwości płatnicze zobowiązanego?
  • Jakich dokumentów może żądać organ? W jaki sposób i dlaczego umarzając, odraczając, rozkładając na raty należności publicznoprawne stosujemy Kodeks postępowania administracyjnego?
  • Czy można umorzyć mandat?
  • Jak rozłożyć na raty rentę planistyczą?
  • Które przepisy wykonawcze stosujemy udzielając ulg w spłacie należności publicznoprawnych?
  • Czy umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego podajemy do publicznej wiadomości?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%