Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 26 sierpnia 2022

KONTROLA PODATKOWA W GMINIE
RODZAJE KONTROLI
ORAZ METODYKA ICH WYKONYWANIA©

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Cel szkolenia:
     Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej – organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
     Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowych informacji o rodzajach kontroli jakie powinny być wykonywane w ramach funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. Uczestnicy poznają metodykę doboru próby do kontroli oraz zasady dokumentowania czynności kontrolnych. Dowiedzą się z jakich etapów składają się kontrole i jak wykorzystać ich wyniki.

Adresaci szkolenia:
      Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, osoby którym powierzono obowiązki w zakresie kontroli w systemie podatków lokalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.

Korzyści ze szkolenia:
      Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie aspekty kontrolne w podatków i opłat lokalnych w gminie. Poznają jakimi zasadami rządzą się poszczególne rodzaje kontroli i jaki przeprowadzić każdy rodzaj kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak dokumentować każdy rodzaj kontroli, oraz dowiedzą się co stanowi dowód w postępowaniu kontrolnym.
      Jednym z podstawowych aspektów będzie metodyka doboru próby do kontroli oraz zbieżność wykonywanych kontroli z systemem kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego.

Materiały dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia otrzymają n/w wzory pism:

 1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.
 3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
 4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli.
 5. Postanowienie o umorzeniu kontroli.
 6. Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej.
 7. Wniosek / żądanie wydania dokumentów na czas kontroli.
 8. Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody.
 9. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora.
 10. Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy.
 11. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli.
 12. Protokół kontroli podatkowej.
 13. Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 14. Postanowienie o nie uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 15. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli.
 16. Zawiadomienie karne – skarbowe – uchybienie procedurom kontrolnym przez kontrolowanego.
 17. Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy / biura związku międzygminnego do stosowania obowiązków jednolitego pliku kontrolnego względem przedsiębiorców.
 18. Wzór wezwania uwzględniający obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów.
 19. Protokół badania ksiąg podatkowych (art. 193 OP.).
 20. Wzór żądania dokumentów od kontrahenta (art. 274c OP.).
 21. Wzór protokołu czynności u kontrahenta (art. 274c § 1 OP).
 22. Wzór zlecenia dla organu podatkowego właściwego miejscowo (art. 274c § 2 OP.).
Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
 • otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie trwania IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%