Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 4 lipca 2022

GMINNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2022 ROKU
NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.
      Na szkoleniu z egzekucji administracyjnej zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zagadnienia:

 • nowa ustawa, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – nowości
 • nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • konsekwencje dla wierzyciela błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
 • czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji w 2022 r., w związku z rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?
 • czy można prowadzić egzekucję, gdy sprawa trafia do SKO albo do WSA? Czy można prowadzić egzekucję wobec podatnika w upadłości albo wobec którego otwarto postępowanie egzekucyjne?
 • co zrobić, gdy podatnik ma zaległości z 2019 r., tytuł wykonawczy został wystawiony w marcu 2020 r., pobranie podatku ma miejsce w styczniu 2022 r., przy czym US przekazał wpłatę wskazując potrącenie kosztów egzekucyjnych – czy słusznie? Czy należy zwrócić się do US o przekazanie nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych?
 • jakie czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (czynności windykacyjne) powinien podjąć organ podatkowy, w przypadku złożenia przez podatnika deklaracji, a jakie to będą czynności, w przypadku opodatkowania podatnika na podstawie decyzji ustalającej i określającej wysokość zobowiązania podatkowego?
 • kiedy istnieje obowiązek wystawienia upomnienia przez organ podatkowy?
 • na czym polegają działania informacyjne? Jak je należy udokumentować?
 • jakie czynności należy podjąć, w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone ze względu na brak majątku dłużnika?
 • jakie są najczęstsze powody wystawienia dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego?
 • kiedy wystawiamy utracony i zmieniony tytuł wykonawczy?
 • co to znaczy poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy?
 • jakie czynności należy podjąć wraz z wystawieniem tytułu wykonawczego, aby organ egzekucyjny skutecznie i niezwłocznie przeprowadził czynności egzekucyjne?
 • czy przedawnione koszty doręczonych upomnień należy odpisywać?
  stosowanie art. 62 Ordynacji podatkowej (rozliczanie wpłat i kosztów upomnienia)
 • czy obligatoryjne jest wskazanie kto dokonał zapłaty – chodzi o § 4 pkt 3c rozporządzenia w sprawie współpracy wierzyciela(..)?
 • czy zastosowany środek w postaci zajęcia rachunku bankowego, który jest bezskuteczny i nie uzyskano żadnych środków jest sytuacją, kiedy powinno się zawiesić czy umorzyć postępowanie egzekucyjne?
 • zaległość w odpadach komunalnych. Deklaracja na żonę. Czy mogę dochodzić zaległości od współmałżonka? Jakie dokumenty muszę przedstawić do US potwierdzające wspólność majątkową?
 • od jakiej daty liczymy termin 5 letni przedawnienia należności w przypadku gdy US przysłał nam zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
 • czy można wykazać na jednym tytule wykonawczym należności z kilku lat, jeżeli są określone inną decyzją?
 • kiedy dochodzi do przedawnienia zaległości z 2015 r., czy po upływie 5 lat od zastosowania środka egzekucyjnego czyli 16.10.2020 r. (środek egzekucyjny zastosowano 15 października 2015 r.), czy po upływie 5 lat od końca roku w którym przypadał termin płatności czyli 01.01.2021 r.?
 • czy zastosowanie środka bądź czynności egzekucyjnej przez komornika sądowego przerywa bieg przedawnienia? czy tylko środki egzekucyjne zastosowane przez komornika skarbowego przerywają bieg przedawnienia?
 • czy fakt, iż US szukał majątku zobowiązanego i wykazał fakt że posiada zarejestrowane auto (bez wartości) należy traktować jako zastosowanie środka egzekucyjnego?

Serdecznie zapraszamy 😊

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 9 wzorów pism:

 • upomnienia
 • wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • wezwania o wyjawienie majątku
 • oświadczenia zobowiązanego o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia
 • dodatkowej informacji
 • postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego
 • postanowienia w sprawie zarzutu zobowiązanego
 • zawiadomienia organu egzekucyjnego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (pięć wzorów w tym zakresie)
  (razem: 12 wzorów pism)
 • a także zestaw materiałów w związku ze zmianami w postępowaniu egzekucyjnym

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%