Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

!!! NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU ROLNYM !!!

      Zmiana w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych wprowadzi finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.
      Zaproponowane przepisy regulują w jaki sposób właściwy organ podatkowy – tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta – przekaże kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podatku rolnego związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty. Będzie to następować na wniosek tego podatnika złożony w odpowiednim terminie – tzn. kiedy? Jakie niezbędne elementy będzie zawierał wniosek? Czy wniosek będzie ministerialny? Kto będzie sporządzał listę związków zawodowych rolników indywidualnych?

UWAGA !!! Czy gminy będą ustalały wysokość stawek podatku od nieruchomości na dany rok do 30 września roku poprzedniego?

       Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców zawiera rozwiązania obligujące rady gmin do podejmowania uchwały w zakresie stawek podatkowych w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, art. 4 ust. 5 ustawy o podatku leśnym) – czy jest to realne???
      Kolejną ze zmian zawartą w powyższej ustawie jest propozycja mająca na celu umożliwienie scedowania zapłaty podatku od nieruchomości na dzierżawcę za zgodą jego oraz wydzierżawiającego. Reasumując wydzierżawiający grunt odpowiadają za zapłatę podatku gruntowego za swe nieruchomości. Zazwyczaj opłaca ją w ich imieniu dzierżawca, jednak nie ma możliwości przeniesienia na niego tej odpowiedzialności. W związku z tym niekiedy wydzierżawiający nie uznaje takich rozwiązań umownych za warunki zabezpieczające jego interes. Dlatego proponuje się dodać art. 3 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      Nowelizacja ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw, a kwestie podatku od nieruchomości.
      Projekt przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje zmiany odpowiadające m.in. na pytanie czy gospodarowanie nieruchomościami przez AMW będzie uważane za prowadzenie działalności gospodarczej? Na czym polegają zadania własne AMW?

      Ww. zagadnienia zostaną omówione na szkoleniu zatytułowanym „Najnowsze zmiany przepisów w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i opłatach lokalnych w 2023 roku”, które odbędzie się dnia 19 czerwca.

Zapraszam serdecznie,
Sebastian Wlazły