Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 czerwca 2021

WYMIAR I POBÓR OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
OD DECYZJI DO TYTUŁU WYKONAWCZEGO
ULGI W PŁACIE OPŁATY – PROCEDURA POSTĘPOWANIA
OD WNIOSKU DO DECYZJI

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

TYTUŁEM WSTĘPU
      Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
      W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłat tych stosować należy także dział III Ordynacji podatkowej.
      Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egzekucyjnych.

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.
Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:

 1. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez jst
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
 3. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
 4. Wzór upomnienia
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.1.)
 6. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.2.)
 7. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
 8. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego (ustalenie właściwości miejscowej)
 9. Wniosek wierzyciela o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą
 10. Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 11. Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 12. Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
 13. Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (wierzyciel)
 14. Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
 15. Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST (organ egzekucyjny)
 16. Upoważnienie do załatwiania spraw
 17. Rozliczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 18. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 19. Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 20. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej
 21. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 22. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 23. Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
 24. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 25. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłat za pobyt w przedszkolu?
 • Kto jest wierzycielem opłat za przedszkole?
 • Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
 • Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
 • Kto i jakie decyzje może podpisać?
 • Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za przedszkole?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 • Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za przedszkole podlega wpisowi dio metryki sprawy administracyjnej?
 • Czy zaległa opłata za przedszkole może zostać wpisana do Rejestru
 • Należności Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
 • Czy konieczne jest upomnienie?
 • Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za przedszkole?
 • Kto jest obowiązany do poszukiwania majątku zobowiązanego?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Wymiar opłaty za przedszkole

 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Strona postępowania
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Postępowanie dowodowe
 • Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej
 • Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 • Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji
 • Metryka sprawy administracyjnej

2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole

 • Wniosek o ulgę w spłacie
 • Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi
 • Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji
 • Metryka sprawy administracyjnej

II BLOK SZKOLENIOWY

3. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”

 • Egzekucja „miękka”
 • Ewidencja działań w egzekucji miękkiej
 • Kwota bagatelna
 • Obowiązki wierzyciela przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • Obowiązki wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego

4. Wszystko o upomnieniu

 • Istota upomnienia.
 • Znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Elementy upomnienia.
 • Podpis w upomnieniu.
 • Doręczenie upomnienia pełnomocnikowi.
 • „Pojemność” upomnienia.
 • Upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność.
 • Obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia.
 • Ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg.
 • Przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów.
 • Koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Upoważnienie

 • Upoważnienia z ustaw ustrojowych
 • Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej
 • Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI

III BLOK SZKOLENIOWY

6. Rejestr Należności Publicznoprawnych

 • Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST.
 • Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Sprzeciw jako środek prawny.
 • Wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne.
 • Wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych a postępowanie egzekucyjne.
 • Postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu.
 • Forma postępowania o wpis do Rejestru Należności
 • Publicznoprawnych.

7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Tytułu wykonawczy,
 • Rodzaje tytułu wykonawczego;
 • Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 • Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
 • Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • 17 CZERWCA 2021 OTRZYMAJĄ PAŃSTWO LINK DO REJESTRACJI NA SZKOLENIE
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
 • otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie trwania IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%