Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Wyroku WSA w Białymstoku w sprawie opodatkowania gruntów wykorzystywanych pod panele fotowoltaiczne

      Zachęcamy do lektury świeżego wyroku WSA w Białymstoku w sprawie opodatkowania gruntów wykorzystywanych pod panele fotowoltaiczne o sygn. akt I SA/Bk 97/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
      Istotą sportu w tej sprawie była zasadność opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu o spornej powierzchni 10.764 m². Powyższa powierzchnia sporna wynika z faktu, że całość działki miała powierzchnię 15.664 m², przy czym teren, który sam podatnik uznawał za wykorzystywany pod potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na farmie fotowoltaicznej wynosił 4.900 m². Sporna powierzchnia 10.764 m² znajdowała się w obrębie ogrodzenia, ale wg podatnika stanowiła grunt pomiędzy panelami, z którego zbierany zbierany był pożytek w postaci siana.
      Zgodnie ze stanowiskiem Sądu, grunty rolne, na których znajdują się ogrodzone farmy fotowoltaiczne, w całości są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, a konstatacji takiej nie stoi na przeszkodzie możliwość prowadzenia na tych gruntach, w ograniczonym zakresie, określonych czynności w ramach działalności rolniczej.
      Przez pojęcie gruntów „zajętych” na prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, powodujących realizację zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
      Bez konieczności korzystania z dodatkowych dowodów, czy opinii specjalisty można stwierdzić, że pełne wykorzystanie potencjału paneli wymaga odstępów na tyle dużych, aby poszczególne panele fotowoltaiczne nie zacieniały się wzajemnie. Poza tym istnieje konieczność zabezpieczenia wolnej przestrzeni na prowadzenie wszelkich czynności porządkowych, naprawczych i konserwacyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji poszczególnych obiektów farmy. Na tych gruntach nie jest przy tym wyłączona w ogóle możliwość prowadzenia innego rodzaju działalności, w tym działalności rolniczej niejako przy okazji.
      Grunt pomiędzy panelami, jak też pomiędzy panelami a ogrodzeniem, należy traktować jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, jako niezbędny i wykorzystywany do osiągnięcia zamierzonego rezultatu jakim jest instalacja i eksploatacja farmy fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej. Natomiast możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na spornej nieruchomości pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie na prowadzenia działalności gospodarczej, w przedstawionym wyżej znaczeniu. 
      Cechą zajęcia danego gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej, warunkującą uznanie jego zaistnienia, jest również stan, w którym nie jest wyłączona w ogóle możliwość prowadzenia na tych gruntach innego rodzaju działalności — w tym rolniczej.
      Tożsamy problem prawny, jak w niniejszej sprawie, był już przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych, w tym w wyrokach WSA w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 287/21, WSA w Gdańsku z dnia 8 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 1320/21 czy też WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Ol 575/21. Zachęcamy do zapoznania się również z tymi wyrokami.
      Zagadnienie opodatkowania gruntów pod panelami fotowoltaicznymi będzie przedmiotem szkolenia pn. „Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych”, które odbędzie się 29 września 2022 r., na którym przybliżone zostaną zagadnienia udzielania ulgi inwestycyjnej, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa w podatkach lokalnych i ostatnich stanowisk regionalnych izb obrachunkowych. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Redakcja