Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,50% od dnia 8 września 2022 roku!

      Rada Polityki Pieniężnej w dniu 7 września 2022 roku podjęła uchwałę o podniesieniu stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, do wysokości 6,75% – podwyższenie stopy referencyjnej NBP nastąpiło o 0,25 pkt procentowych. Jednocześnie uchwalono poziom pozostałych stóp procentowych NBP w następujących wysokościach: – stopa lombardowa 7,25%; – stopa depozytowa 6,25%; – stopa redyskontowa weksli 6,80%; – stopa dyskontowa weksli 6,85%. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim została opublikowana w dniu 7 września 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego pod pozycją nr 16. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z paragrafem 9 przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem 8 września 2022 roku.
      Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy lombardowej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 7,25% – podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
      Reasumując należy podkreślić, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia 8 września 2022 roku wynosi 16,50% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, zatem 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.
      W tym miejscu wypada zwrócić uwagę na fakt, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiła:

  • od dnia 9 października 2014 roku do dnia 8 lutego 2022 roku – 8,00%,
  • od dnia 9 lutego 2022 roku do dnia 8 marca 2022 roku – 8,50%,
  • od dnia 9 marca 2022 roku do dnia 6 kwietnia 2022 roku – 10,00%,
  • od dnia 7 kwietnia 2022 roku do dnia 5 maja 2022 roku – 12,00%,
  • od dnia 6 maja 2022 roku do dnia 8 czerwca 2022 roku – 13,50%,
  • od dnia 9 czerwca 2022 roku do dnia 7 lipca 2022 roku – 15,00%,
  • od dnia 8 lipca 2022 roku do dnia 7 września 2022 roku – 16,00%,
  • od dnia 8 września 2022 roku – 16,50%.

red. Sebastian Wlazły

Link do Dziennika Urzędowego NBP: