Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 października 2022

UCHWAŁY PODATKOWE I UCHWAŁY W ZAKRESIE OPŁATY „ŚMIECIOWEJ” NA 2023 ROK
PRAWIDŁOWA LEGISLACJA, ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ, JAKICH BŁĘDÓW UNIKNĄĆ?

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest osób zajmujących się wymiarem podatków i opłaty „śmieciowej” oraz opracowujących projekty uchwał w tym zakresie, a także do radnych.
      Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad techniki prawodawczej, wskazanie podstawowych błędów w redagowaniu aktów prawa miejscowego, nowości i aktualnej problematyki w zakresie uchwał podatkowych i opłaty „śmieciowej”. Na szkoleniu zostanie zwrócona uwaga na zarzuty ze strony organu nadzoru wobec uchwał podatkowych (w tym dotyczące stawek, zwolnień, inkasa podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zostaną również przedstawione aktualności w postępowaniu podatkowym w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową?

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
uchwały, w tym:

 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
 • w sprawie obniżenia ceny drewna
 • w sprawie inkasa opłaty targowej

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową? Na czym polegają zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
 2. Uchwały obligatoryjne i uchwały fakultatywne, w tym które uchwały w zakresie podatków i opłat muszą być podjęte przez radę gminy, a które nie. Zagadnienie dostosowania uchwał śmieciowych do zmieniających się przepisów
 3. Zasady techniki prawodawczej oraz Rekomendacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie komunikacji pisemnej:
  • budowa aktu normatywnego
  • sposób redagowania uchwały (podawanie podstawy prawnej i publikatora, przedmiot aktu, elementy tytułu)
  • nazwa i sposób oznaczania jednostek redakcyjnych – zasady techniki prawodawczej
  • sposób redagowania metryczki ustawy (gdy są zmiany do aktu prawnego, gdy jest tekst jednolity, odsyłanie do ustawy)
  • podział na jednostki systematyzacyjne (dział, rozdział, oddział)
   • przepisy czy postanowienia?
   • błędy w zakresie załączników,
   • wymogi języka prawnego,
   • zasady redagowania aktów prawa miejscowego (spójność i konsekwencja), jakich przepisów nie formułować?
   • czy dopuszczalne jest powtarzanie przepisów ustawowych, w tym niepotrzebne regulacje,
   • budowa aktu nowelizującego, nowelizacja załącznika, zmiana treści paragrafów, kiedy „uchylenie”, a kiedy „skreślenie”, dodawanie jednostek redakcyjnych, nadawanie nowego brzmienia?
   • przepisy końcowe a przepisy uchylające – kolejność,
   • ustawowe wymogi vacatio legis, przepisy o wejściu w życie, moc wsteczna?
 4. Skutki niepodjęcia uchwały na kolejny rok
 5. Programy pomocowe (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej)? Czy można uzależnić zwolnienie w uchwale od tego, że podatnik nie ma zaległości podatkowych? Co dalej z covidowymi programami pomocowymi w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości i w zakresie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości? Wymagane dokumenty dla uzyskania pomocy na podstawie uchwały (formularze, oświadczenia)
 6. Uchwały w sprawie stawek podatkowych – termin na podjęcie uchwały w tej sprawie? Kiedy najpóźniej rada gminy powinna podjąć uchwałę na kolejny rok? Stawki maksymalne
 7. Jakich błędów unikać przy konstruowaniu uchwał? Najnowsze orzecznictwo w zakresie zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym
 8. Błędy w uchwałach określające datę wejścia w życie uchwały. Jak ją konstruować w uchwale?
 9. Które uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych można podjąć w trakcie roku? Czy można zmieniać uchwały w trakcie roku, a jeśli tak – to które?
 10. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Czy inkasent musi być wskazany w uchwale? Czy można – w uchwale – uzależnić wysokość wynagrodzenia za inkaso od terminowych wpłat? Czy pobór podatków i opłat w drodze inkasa może obejmować należne odsetki, koszty upomnienia a także zaległości podatkowe? Czy inkasent może żądać na targowisku okazania dowodu tożsamości. Nieprawidłowości w konstruowaniu uchwał w sprawie inkasa
  Czy w projekcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska, organ podatkowy może zapisać, cyt. „Inkasenci są zobowiązani do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej i jej udostępnienia organowi podatkowemu.”?
 12. Co dalej z programami pomocowymi w związku z COVID-19 – jakich regulacji nie zamieszczać?; przykłady wykroczeń organu stanowiącego poza upoważnienia ustawowe

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Termin na podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Jakie zwolnienia podatkowe może wprowadzić rada gminy w 2023 r.? Czy rada gminy może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, zajęte na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej od 24 lutego 2022 roku?
 2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta i drewna. Skutki braku opinii izby rolniczej
 3. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
 4. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości. Czy obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli dotyczącej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należy przyjąć w ramach programu pomocy de minimis, czy jako program nie stanowiący pomocy publicznej
 5. Uchwała w sprawie inkasa opłaty targowej.
 6. Co dalej z programami pomocy publicznej w związku z nową mapy pomocy regionalnej od 2022 r.
 7. Co dalej z opodatkowaniem silosów ? – najnowsze orzeczenia w tym zakresie.
 8. Zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego – zmiany w tym zakresie.
 9. Zmiany w opodatkowywaniu infrastruktury kolejowej. Dlaczego wprowadzane są kolejne zmiany?
 10. Komunikacja elektroniczna na linii podatnik – organ podatkowy oraz organ podatkowy – podatnika – czy skuteczna jest komunikacja e-mailem?
 11. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – jej zastosowanie do gmin, przepisy przejściowe.
 12. Nowe (od 27 lipca 2022 r. ) zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości.
 13. Aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne i nadzorcze w zakresie podatków i opłat lokalnych

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Uchwały rady gminy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, różnicowanie stawek opłat w uchwale rady gminy, możliwość różnicowania stawek w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, zasady określania wysokości opłaty wg metody od zużycia wody – wysokość miesięcznej opłaty, zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty, zasady określania wysokości należnej opłaty z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, uchwała rady gminy w sprawie obowiązku uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 2. Określanie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za pojemniki bądź worki z odpadami komunalnymi
 3. Maksymalne stawki opłat dla powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 4. Maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi
 5. Deklaracje o wysokości opłaty składane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, terminy na składanie deklaracji o wysokości opłaty
 6. Jakie dane mają być ujawnione w deklaracjach
 7. Stosowanie przepisów ustawy w zakresie obowiązku składania nowych lub zmienionych deklaracji przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal
 8. Decyzje organu w przypadku braku złożenia deklaracji
 9. Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z systemu gospodarowania
 10. Decyzja o opłacie podwyższonej w przypadku oddawania przez właściciel nieruchomości pozostającej w systemie gminnym odpadów niesegregowanych, jak wysokość opłaty w treści decyzji

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%