Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Czy hale namiotowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości od podstaw

17 maja 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 17.05.2021

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD PODSTAW       Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku od nieruchomości. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem nieruchomości lub ich części podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.       W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatku od nieruchomości, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie tego podatku oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Pozostałe wpisy

      W tej kwestii wypowiedział się MF w dniu 7 lutego 2021 r. w odpowiedzi na interpelację nr 17882, z której wynika, że hale namiotowe co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ nie zostały wymienione wprost w ustawie Prawo budowlane i załączniku do tej ustawy. Niniejsze stanowisko jest spójne z dotychczasową linią orzeczniczą, w tym uchwałą w składzie 7 sędziów NSA z dnia 3 lutego 2014 r. II FPS 11/13.
      Co istotne dla organu podatkowego, MF zwrócił uwagę, iż organ podatkowy posiada kompetencje, aby na podstawie zebranego materiału dowodowego (np. oględzin, opinii biegłego, danych z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji architektoniczno-budowlanej) rozstrzygnąć o charakterze obiektu budowlanego. Każdy stan faktyczny musi być badany indywidualnie, ponieważ konstrukcja, budowa obiektu może być odmienna. Jeżeli dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, a także posiada fundamenty, dach oraz jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, to powinien być opodatkowany jako budynek.