Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 13 maja 2021

WINDYKACJA OPŁATY
ZA PRZEDSZKOLE I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszam na szkolenie poświęcone windykacji opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu.
      Szczególną uwagę poświęcę nowelizacji przepisów egzekucyjnych regulujących przymusowe dochodzenie tych opłat. Omówię nowe wzory upomnień oraz tytułów wykonawczych. Odpowiem na Państwa pytania i wątpliwości w zakresie wygaszania opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu publicznym

ADRESACI SZKOLENIA:
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach.
      Zapraszamy zarówno skarbników gmin, pracowników gminnych służb finansowych, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz dyrektorów przedszkoli. Omówione zostaną przepisy regulujące opłatę za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki.

      Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych?

 • Co to jest system teleinformatyczny służący do przesyłania tytułów wykonawczych?
 • Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego?
 • Kto będzie miał dostęp do systemu teleinformatycznego?
 • Gdzie składać wnioski o dostęp do systemu?
 • Omówimy obowiązujący wzór wniosku o dostęp do systemu teleinformatycznego?
 • Odpowiem na pytania czy po 30 kwietnia 2021 r. możliwe jeszcze będzie składanie tytułów wykonawczych w wersji papierowej?
 • Kiedy wierzyciel będzie mógł sięgnąć po papierowy tytuł wykonawczy?
 • Co z tytułami przesłanymi do naczelnika urzędu skarbowego do 29 kwietnia 2021 r.?
 • Jak wystawić tytuły wykonawcze jeśli system nie zadziała?
 • Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
 • Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych?
2. Nakładanie opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu:

 • Umowa cywilnoprawna czy decyzja?
 • Na kim spoczywa obowiązek ustalania i pobierania opłaty za przedszkole?
 • Rola Centrum Usług Wspólnych, dyrektorów przedszkoli i pracowników urzędu
 • Jakie są terminy płatności opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu?

3. Zapłata:

 • Kiedy powstaje i jakie ma terminy płatności opłata za przedszkole i za wyżywienie w przedszkolu
 • Zarachowanie wpłaty
 • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności
 • Odsetki za zwłokę
 • Jak powiadomić dłużnika o zaległości?
 • Czy i od kiedy liczymy koszty upomnienia?
 • Czy koszty upomnienia podlegają umorzeniu?
 • Kolejność zaliczania wpłat
 • Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
 • Kto może dokonać zapłaty. Ściąganie opłat przez firmy windykacyjne – czy jest to dozwolone?
 • Jak i gdzie kierować tytuł wykonawczy?
 • Jak uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, którym mamy obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze?
 • Kto jest organem egzekucyjnym?
 • Zapłata zaległości w organie egzekucyjnym.
 • Jak przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny?
 • Co zrobić, aby jednostka samorządu terytorialnego nie płaciła kosztów egzekucyjnych?
 • Co z zaległościami dłużników nieściągalnych?

II BLOK SZKOLENIOWY

4. Nadpłata:

 • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
 • Czy nadpłata to tylko należność główna czy również odsetki?
 • Co z nadpłatą gdy zobowiązany ma inne zaległości?
 • Czy konieczny jest wniosek o zwrot nadpłaty?
 • Kiedy zwrócić nadpłatę?
 • W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
 • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
 • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
 • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
 • Jakich nadpłat nie zwracamy?
 • Czy zobowiązanemu należą się odsetki od nadpłaty?
 • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
 • Czy nadpłata się przedawnia?

III BLOK SZKOLENIOWY

5. Umorzenie zaległości:

 • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
 • Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności?
 • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
 • Co to znaczy ważny interes? Co nazywamy interesem publicznym?
 • Czy wierzyciel może czy musi umorzyć zaległość?
 • Umorzenie należności głównej czy odsetek?
 • Co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat?
 • Czy można umorzyć pod warunkiem?
 • Umorzenie zaległej opłaty z urzędu
 • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach
 • Czy są granice umorzenia?
 • Do jakiej kwoty wójt może umorzyć zaległość?

6. Przedawnienie:

 • Jaki ma wpływ na dochodzenie należnej opłaty?
 • Czy zawsze zaległości przedawniają się z upływem 5 lat?
 • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
 • Jak liczyć okres przedawnienia?
 • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
 • Co zrobić, aby opłata się nie przedawniła?
 • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
 • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników?

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%