Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

Elektroniczny tytuł wykonawczy jako podstawowy dokument egzekucyjny

29 kwietnia 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 29.04.2021

E-TW JAKO PODSTAWOWY DOKUMENT EGZEKUCYJNY KOLEJNE NOWE ROZWIĄZANIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM OD 30 KWIETNIA 2021 ROKU OBOWIĄZKI I PRAWA WIERZYCIELA W TYM ZAKRESIE       Od 30 kwietnia 2021 r. rusza e-TW – jako podstawowy dokument egzekucyjny.       Jak uzyskać dostęp do systemu? Ponadto cały czas trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego.

Pozostałe wpisy

      Dzień dobry
      Warto zwrócić uwagę na jeden z ostatnich wyroków, a mianowicie wyrok WSA w Olsztynie z dnia 3 marca 2021 r. I SA/Ol 837/20, który dotyczy problematyki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.
      Wierzyciel dochodził należności głównej w wysokości 56.231 zł., a koszty egzekucyjne stanowiły kwotę 3.670,99 zł. Organ egzekucyjny, działając na podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec podatnika, na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 29.11.2017 r., z uwagi na brak składników majątkowych oraz źródeł dochodu, z których możliwe byłoby przeprowadzenie skutecznej egzekucji i uzyskanie kwot przewyższających wydatki egzekucyjne.
      Wyrok zapadł, co prawda w poprzednim stanie prawnym, ale zachęcam do zapoznania, gdyż z treści uzasadnienia tego wyroku wynikają działania wierzyciela, które przekonały Sąd I instancji do uchylenia wydanego postanowienia niekorzystnego dla wierzyciela.
      Warto pamiętać o wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. SK 31/14.
      Co zarzucił wierzyciel organowi egzekucyjnemu? Przykładowo:

  • podejmowanie czynności egzekucyjnych wobec zobowiązanej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny posiadał informacje, że zobowiązana jest niewypłacalna, działając w ten sposób na szkodę wierzyciela i generując nieuzasadnione koszty egzekucyjne,
  • niewykazanie w treści uzasadnienia postanowienia o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi zasadności obciążenia ww. kosztami,
  • brak analizy nakładu pracy, poniesionego przez organ egzekucyjny na podjęcie określonych w treści postanowienia czynności;
  • ustalenie wysokości kosztów egzekucyjnych na podstawie przepisów, które zostały uznane za niezgodne z Konstytucją RP,
  • zaniechanie miarkowania kosztów egzekucyjnych,
  • obciążenie Wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w sposób całkowicie dowolny i znacznie odbiegający od wartości.

      Sąd I instancji wskazał, aby przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ obniżył wysokość kosztów egzekucyjnych z kwoty 3.670,99 zł do kwoty 2276,27. Ponadto przyznał rację wierzycielowi, że organ egzekucyjny nie dokonał miarkowania opłat egzekucyjnych (ustalił bowiem opłatę egzekucyjną za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.894,72 zł, gdyż przyjął, że nie przekracza ona maksymalnego poziomu opłaty za zajęcie) i przypomniał, że metoda miarkowania opłat egzekucyjnych, z uwzględnieniem treści ww. wyroku TK, oparta jest o system degresji procentowej stawki opłat.
      Zachęcam do lektury i ew. działania 😊

Redakcja