Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 maja 2021

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD PODSTAW

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatku rolnego i leśnego. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień od podstaw związanych z opodatkowaniem gruntów podatkiem rolnym i leśnym z uwzględnieniem zasad postępowania podatkowego i pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.
      W trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne przepisy w zakresie podatków lokalnych, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz stanowiska MF. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

WZORY:

 • decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 • decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 • decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym
 • decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym
 • wezwania do złożenia informacji o gruntach
 • wezwania do złożenia deklaracji na podatek rolny

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:
  – definicja użytków rolnych
  – kwestia opodatkowania gruntów (jakim podatkiem) w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów stosowane są oznaczenia dla gruntów nieprzewidziane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sytuacji, gdy dane z ewidencji gruntów są nieaktualne
  – kwestia opodatkowania (jakim podatkiem) gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „Ws”, „Wp”, „Wsr” i „W”
  – oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?, w tym jak opodatkować drogi transportu rolniczego, czy grunty o symbolu „Tp”, Wsr-PsIV, W-ŁIV, dr-W?
  – zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych, w tym:
  • pojęcie „budynek gospodarczy”
  • zwolnienie budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej
  • zwolnienie budynków zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • kwestia, czy budynek gospodarczy, który jest wykorzystywany na działalność rolniczą przez osobę inną niż właściciel, korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?
  – opodatkowanie użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, będących w posiadaniu przedsiębiorcy
  – zwolnienie od podatku gruntów zadrzewionych i zakrzewionych położonych na użytkach rolnych
 2. Kościoły i związki wyznaniowe jako podatnicy podatku rolnego.
 3. Definicja gospodarstwa rolnego, w tym sposób ustalania normy obszarowej gospodarstwa rolnego.
 4. Podstawa opodatkowania:
  – dla gruntów gospodarstw rolnych
  – dla gruntów pozostałych
 5. Stawka podatku rolnego – przykłady. Kiedy można podjąć uchwałę w tej sprawie?
 6. Kategorie podatników podatku rolnego:
  – posiadacz samoistny, w tym zagadnienie opodatkowania gruntów, w sytuacji gdy nie ma ustalonego właściciela nieruchomości i nie przeprowadzono postępowania spadkowego
  – właściciel
  – użytkownik wieczysty gruntów
  – posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  – opodatkowanie gruntów Skarbu Państwa, oddanych w zarząd Nadleśnictwu na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego
 7. Przeniesienie obowiązku podatkowego z właściciela na dzierżawcę. Obowiązki wójta gminy w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym zasady potwierdzania umów dzierżawy przez wójta.
 8. Podmioty, których nie dotyczy obowiązek podatkowy w podatku rolnym.
 9. Opodatkowanie współwłaścicieli, gdy jeden z nich jest wyłączony/zwolniony z opodatkowania podatkiem rolnym.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie gruntów, stanowiących współwłasność:
  – postępowanie organu podatkowego, w sytuacji gdy współwłaściciel jest również wyłącznym właścicielem innych użytków rolnych, w tym wystawianie i doręczanie decyzji wymiarowych przez organ podatkowy
  – kwestia stawki podatkowej w podatku rolnym, jeżeli współwłaściciel gruntów jest także właścicielem innych gruntów, podlegających podatkowi rolnemu
  – opodatkowanie małżonków
  – opodatkowanie gruntów, stanowiących współwłasność osoby fizycznej i prawnej
  – solidarna odpowiedzialność
 2. Łączne zobowiązanie pieniężne:
  – warunki powstania łącznego zobowiązania pieniężnego,
  – wystawianie i doręczanie decyzji wymiarowych przez organ podatkowy
 3. Garaże w posiadaniu rolników a zwolnienie budynków gospodarczych z podatku od nieruchomości.
 4. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym:
  – ustawowe:
  • zwolnienia przedmiotowe i zwolnienia podmiotowe
  • na wniosek i z urzędu
  – wprowadzone uchwałą rady gminy – wyłącznie o charakterze przedmiotowym
 5. Zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków
 6. Zwolnienie szkół od podatku rolnego
 7. Omówienie ulg, udzielanych na wniosek podatnika:
  – ulga z tytułu nabycia gruntów
  – ulga inwestycyjna, w tym:
  • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy
  • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych
  • definicja rachunku
  • pojęcie „zakończenie inwestycji”
  • zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej.
 2. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w wydanych decyzjach w sprawie ulg i zwolnień w podatku rolnym.
 3. Kolejność przyznawania ulg i zwolnień.
 4. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 5. Obowiązek składania deklaracji i informacji, odpowiedzialność podatnika podatku w świetle Kodeksu karnego skarbowego.
 6. Pomoc publiczna w rolnictwie
 7. Definicja lasu.
 8. Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym.
 9. Działalność gospodarcza, rolnicza i leśna w rozumieniu ustawy o podatku leśnym.
 10. Sytuacje, w których grunt, oznaczony w ewidencji gruntów jako Ls, nie będzie opodatkowany podatkiem leśnym?
 11. Zasady opodatkowania Lz-tów
 12. Kategorie podatników podatku leśnego.
  – kto jest podatnikiem podatku leśnego, w sytuacji gdy grunty należące do Skarbu Państwa, oddane w zarząd Nadleśnictwu, są w posiadaniu innego podmiotu na podstawie, np. umowy dzierżawy albo bez tytułu prawnego?
  – opodatkowanie lasów, stanowiących współwłasność, w tym opodatkowanie lasów, stanowiących współwłasność osoby fizycznej i prawnej; solidarna odpowiedzialność; podatek leśny w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego
 13. Podstawa opodatkowania podatkiem leśnym.
 14. Wysokość podatku leśnego.
 15. Opodatkowanie budynków Nadleśnictwa, zajętych na prowadzenie działalności leśnej.
 16. Zwolnienia z podatku leśnego.
 17. Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%