Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 17 kwietnia 2024 r. – Księgowość podatków i opłat publicznoprawnych w JST

DOCHODY CYWILNOPRAWNE JST
SKUTECZNA LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI C-327/20
W KWESTII DOCHODZENIA REKOMPENSATY 40, 70 lub 100 EURO ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ WIERZYCIELA BĘDĄCEGO PODMIOTEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
INTERPRETACJE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU ORAZ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI ODNOŚNIE DOCHODZENIA REKOMPENSATY PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE

ZMIANA GODZINY SZKOLENIA: 8.30 – 12.30

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości
  • czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej?
  • jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole?
  • czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?
 2. Odsetki od należności cywilnoprawnych
  • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne
  • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych
  •  naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej
  • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice)
  • zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne – prawo czy obowiązek wierzyciela?
  • czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?
  • czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika?, jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?).
  • czy można żądać odsetek od odsetek?
  • odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za nienaliczanie odsetek
 3. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych
  • które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (najnowsze wyroki ETS)?
  • czy w świetle wyroku TSUE ( C-327/20) oraz najnowszych interpretacji RIO w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, rozumieć należy jako brak prawnej możliwości naliczania 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie przez wierzyciela jakim jest podmiot publiczny?
  • stanowisko Ministerstwa Rozwoju oraz NIK w kwestii dochodzenia rekompensaty przez wierzyciela będącego podmiotem publicznym,
  • rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów
  • 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia
  • zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta)
  • wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
  • czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę i jakie?
  • kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?
  • czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
  • czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
  • jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?
  • omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,
  • kiedy rekompensata się przedawnia?
  • za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych
  • jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, wybrane opłaty sądowe)?
  • czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
  • czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
  • czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?
  • kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?
  • jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
  • czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?
 2. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń
  • skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów
  • przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia
  • obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu
  • czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
  • jak liczyć termin przedawnienia?
  • czy stosować „stare” czy „nowe” przepisy?
  • jakie działania może podjąć wierzyciel aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
  • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.
 3. Wybrane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. dochodzenie należności cywilnoprawnych przez j.s.f.p.
  • likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – obowiązki wierzycieli doręczania pism przez komorników sądowych
  • które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?
  • doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane
  • omówienie wybranych przepisów w zakresie opłat sądowych
  • czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki?
 4. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych
  • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
  • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
  • czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno-technicznej działając z urzędu czy na wniosek?
  • jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
  • czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
  • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej
  • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
  • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
  • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
  • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
  • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
  • jak pracownicy urzędów j.s,t. i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 2. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości
  • stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu)
  • niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych,

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • W jaki sposób windykować opłatę za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności? Czy w drodze egzekucji administracyjnej czy w postępowaniu przed komornikiem sądowym?
 • Które umowy zawierane przez j.s.t. traktować należy jako transakcje handlowe?
 • Pojęcie podmiotu sektora finansów publicznych na tle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 • Czy od opłat za użytkowanie wieczyste stosuje się odsetki za opóźnienie w transakcja handlowych (wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-327?20 z 13 stycznia 2022r.)?
 • Rodzaje i charakterystyka odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych – wpływ zmian stóp procentowych na wysokość odsetek od należności cywilnoprawnych?
 • Czy wpłaconą po terminie kwotę należności cywilnoprawnej można- wbrew woli dłużnika – zaliczyć na odsetki, jeżeli dłużnik wyraźnie wskazuje, że wpłaca tylko należność główną?
 • Jaki jest okres przedawnienia należności z tytułu rekompensaty za koszty dochodzenia należności (40, 70 lub 100 euro)? Za jaki okres wstecz można naliczyć rekompensatę?
 • Czy kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty można naliczyć koszty takiego wezwania?
 • Czy przed skierowaniem pozwu do sądu musi być skierowane do dłużnika wezwania do zapłaty?
 • Jakie działania wierzyciela mogą przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych
 • Czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny odpis zaległości z ksiąg rachunkowych? Jaki dokument należy wydać na okoliczność niedochodzenia należności?
 • Zwrot nadpłaconych należności cywilnoprawnych
 • Czy zawsze należy zwracać nadpłatę?
 • Jaki dokument stanowił będzie podstawę zwrotu nadpłaty?
 • Kiedy przedawnia się roszczenie nadpłatę cywilnoprawną?
 • Czy nadpłatę np. w użytkowaniu wieczystym można przeksięgować na zaległy podatek od nieruchomości i odwrotnie?

Uwaga!
W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki