Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 15 lipca 2024 r. – Zwrot części podatku rolnego w 2024 roku

ZWROT CZĘŚCI PODATKU ROLNEGO W 2024R
PODATEK ROLNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zwrot części podatku rolnego za 2024 r.:
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot?
  • termin składania wniosków o zwrot części podatku
  • zasady dokonywania zwrotu, czy zwrot jest pomocą publiczną?
  • wzór wniosku o zwrot części podatku rolnego – co powinien zawierać taki wniosek?
  • decyzja w sprawie zwrotu, termin jej wydania
  • dotacja dla gmin dokonujących zwrotu
  • zryczałtowany zwrot gminom kosztów prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu?
 2. Podatnicy podatku rolnego
  • posiadacze samoistni w podatku rolnym
  • opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa oddanych
  • innym podmiotom – posiadacze zależni w podatku rolnym
  • czy dopuszczalne jest umowne przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym?
 3. Przedmiot opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości
  • jakie grunty należy uwzględniać obliczając normę obszarową gospodarstwa rolnego?
  • współwłasność a norma obszarowa gospodarstwa rolnego i wysokość stawek podatku rolnego
  • kiedy stosujemy stawkę 2,5q a kiedy 5 q
  • czy w skład gospodarstwa rolnego mogą wchodzić nieużytki (N) raz drogi dojazdowe do gospodarstwa rolnego oznaczone symbole dr?
  • czy grunty wydzierżawione od innego podmiotu wlicza się do gospodarstwa rolnego?
  • czy grunty, które nie stanowią własności podatnika mogą być wliczane do gospodarstwa rolnego?
  • czy grunty rolne położone na terenie różnych gmin są wliczane do gospodarstwa rolnego?
  • czy grunty rolne wydzierżawione na podstawie umowy dzierżawy wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?
  • stosowanie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych
 4. Użytki rolne w posiadaniu przedsiębiorcy:
  • kiedy użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a kiedy podatkiem od nieruchomości?
  • kopalnie piachu a podatek rolny
  • jakim podatkiem opodatkować użytki rolne na których budowane są domy na sprzedaż?
  • opodatkowanie użytków rolnych zajętych przez przedsiębiorstwa przesyłowe
  • czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
  • opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne
 5. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe
 6. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków.
 7. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych
 8. Terminy płatności podatków: rolnego i od nieruchomości
 9. Stawki w podatkach: rolnym i od nieruchomości

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Uchwały podatkowe. Nieprawidłowości w uchwałach w praktyce nadzorczej
 2. Samoobliczenie i wymiar podatków: rolnego i od nieruchomości. Kwota bagatelna w podatkach dla osób fizycznych
 3. Inkaso podatków: rolnego i od nieruchomości. Nieprawidłowości w uchwałach w praktyce nadzorczej
 4. Nowe obowiązki dla organu podatkowego w 2024 r.
  • przekazywanie 1,5% należnego podatku na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników,
   Kółek i Organizacji Rolniczych
  • postępowanie z wnioskiem podatnika podatku rolnego
  • przekazywanie wnioskowanych kwot przez organy podatkowe
 5. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców
 6. Agroturystyka a podatek od nieruchomości

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
  • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej,
  • kto jest zobowiązany do zapłaty podatku,
  • kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego,
  • zakres przedmiotowy,
  • czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
  • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych,
  • definicja rachunku,
  • pojęcie „zakończenie inwestycji”,
  • czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?,
  • zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej,
  • jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?,
  • ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie.
   • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
   • zamontowanie paneli na dachu garażu
   • podatek VAT a ulga inwestycyjna
   • ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin
   • czy warunkiem udzielenia ulgi inwestycyjnej jest dokonanie inwestycji na użytkach rolnych, czy można jednak udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?
   • czy wnioskujący musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego?
   • czy inwestycja powinna być zrealizowana na gruntach, należących do wnioskodawcy?
   • czy ulgą inwestycyjną można objąć grunty, które należą do innej osoby niż wnioskodawca, a które są w posiadaniu wnioskodawcy, na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
   • czy kwotę ulgi inwestycyjnej zaokrąglamy do pełnych złotych?
    jaka jest kolejność udzielania ulg w podatku rolnym?, Czy ulga inwestycyjna może być kontynuowana?
   • jak udzielić ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności?
   • czy wniosek o ulgę inwestycyjną można udzielić na wniosek złożony po kilku latach od zakończenia inwestycji?
   • czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel fotowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
   • czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?
   • czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?
   • czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?; ulga inwestycyjna a finansowanie z kredytu
   • ulga inwestycyjna a finansowanie z leasingu
   • udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności
   • kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?
 2. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
 3. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu
 4. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi
 5. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?
 6. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną? Jaki to rodzaj pomocy?
 7. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?
 8. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 9. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna
 10. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy.
 11. Czy pobieramy opłatę skarbową od zaświadczeń o wielkości użytków rolnych?
 12. Pozostałe zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
 13. Pomoc publiczna w rolnictwie
 14. Podatek rolny w sprawozdawczości

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

     Co z planowanym zwrotem podatku rolnego w 2024 r.? Zgodnie z projektem ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r., podatnicy podatku rolnego prowadzący gospodarstwo rolne, będą mogli ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku rolnego za 2024 r. Stąd też na szkoleniu zostanie omówiona procedura zwrotu i problemów powstających na etapie stosowania nowych przepisów.
     Założeniem ustawodawcy jest, aby zwrot części podatku rolnego zmniejszył obciążenia dla producentów rolnych, którzy boleśnie odczuli nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Wysokość podatku rolnego od 1 ha uzależniona jest od średniej ceny żyta ustalanej na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a ta wzrosła rok do roku o 21 proc. Zwrot z budżetu państwa ma rekompensować tę różnicę.
     Poza tym w sposób kompleksowy zostanie omówiona problematyka dotycząca realizacji podatku rolnego oraz wybranych zagadnień w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej.
     Szkolenie służy poznaniu zasad wymiaru i poboru podatków majątkowych gminy oraz ugruntowaniu, uporządkowaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie. Poruszony zostanie aspekt proceduralny (zwłaszcza w temacie ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym) czy pomoc publiczna w rolnictwie, a także zmiany w podatku rolnym, które weszły w życie w 2024 r., w tym nowe obowiązki nałożone na organ podatkowy.
     Sporo miejsca zostanie poświęcone odnawialnym źródłom energii w związku z realizacją gminnych podatków czyli zostaną omówione przykładowo takie zagadnienia, jak: opodatkowanie paneli fotowoltaicznych i zajętych pod nie gruntów, tryb i warunki udzielenia ulgi inwestycyjnej w związku z zakupem i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, ulga inwestycyjna w związku z montażem pomp ciepła. Nacisk zostanie też położony na wyjaśnienie właściwego stosowania stawki podatkowej w podatku rolnym.
     Szkolenie ma służyć wyjaśnieniu wątpliwości w opodatkowaniu gruntów podatkiem rolnym, w tym oznaczonych symbolem dwuczłonowym oraz w opodatkowaniu obiektów budowlanych służących działalności rolniczej podatkiem od nieruchomości.
     Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową informację w zakresie podatku rolnego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie celem uzyskania odpowiedzi.
     Tematyka szkolenia obejmie: wymiar, prawidłowe dokumentowanie zwolnień i ulg, wykazywanie danych w sprawozdawczości, pomoc publiczna, procedura podatkowa. Dużo miejsca zostanie poświęcone zagadnieniu ulgi inwestycyjnej Przy prezentacji poszczególnych tematów przytoczone zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska i interpretacje Ministra Finansów, regionalnych izb obrachunkowych.

Serdecznie zapraszam
Aneta Chmielowiec

WYBRANE AKTUALNOŚCI:
 • co należy rozumieć pod pojęciem „grunt zajęty” i „grunt związany” z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jakim podatkiem należy opodatkować użytki rolne będące w posiadaniu przedsiębiorcy
 • czy gmina powinna składać deklarację na podatek rolny
 • czy rowy podlegają podatkowi rolnemu czy leśnemu
 • jak należy opodatkować użytki rolne zajęte na budowę i lokalizację farmy fotowoltaicznej
 • czy budynek gospodarczy usytuowany na gruntach oznaczonych symbolem „B” jest zwolniony z podatku od nieruchomości
 • w którym momencie grunty dotychczas opodatkowane podatkiem rolnym powinny być opodatkowane podatkiem rolnym
 • czy sprawozdanie Rb-PDP może zawierać wartości ujemne w zakresie podatku rolnego
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki