Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 16 listopada 2023 r. – Zmiany w egzekucji administracyjnej 2024

ZMIANY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
OD 2024 ROKU
BIEŻĄCE PROBLEMY WIERZYCIELI
W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czynności przed egzekucyjne wierzyciela – czyli kiedy wierzyciel musi a kiedy może zainicjować postępowanie egzekucyjne?
  1.1. Doprecyzowanie zasad stosowania KPA do działań podejmowanych przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego (działania informacyjne, upomnienia)
  1.2. Zmiana sposobu wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przed egzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego
  1.3. Warunki nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  1.4. Nowe elementy tytułu wykonawczego (imiona rodziców oraz data urodzenia zobowiązanego) – co w sytuacji gdy wierzyciel nie posiada kompletu danych?
 2. Przekazywanie e-TW do organu egzekucyjnego przez wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym
  2.1. Na które elementy przy sporządzaniu e-TW zwrócić szczególną uwagę (kody podstaw prawnych, prawidłowe określenie charakteru należności)
  2.2. Omówienie najczęściej występujących wątpliwości przy wypełnianiu e-TW ((jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?)
  2.3. Podpis elektroniczny na e-TW ( rodzaj podpisu elektronicznego, kto może podpisywać? Jakie upoważnienia od wierzyciela powinni posiadać pracownicy organu wierzycielskiego?)
  2.4. Konsekwencje nieprawidłowo sporządzonego i podpisanego e-TW. Zakres weryfikacji e-TW w aplikacji e-TW przez organ egzekucyjny
  2.5. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi wierzyciela o nieprzyjęciu TW a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
  2.6. Sprawdzanie przez wierzyciela statusu TW w aplikacji e-TW

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego – rozszerzenie katalogu informacji
  3.1. Dane dot. małżonka zobowiązanego
  3.2. Dane dot. podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone hipoteką lub zastawem skarbowym
  3.3. Dane dot. podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela
  3.4. Zmiany w zakresie danych przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w trakcie postępowania egzekucyjnego – szerszy zakres danych w e-ZW
  3.5. Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie niedotrzymania terminu płatności należności rozłożonej na raty – kiedy wygasa decyzja ratalna?
 2. Kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia
  4.1. Jak wg zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym przedawniać się będą koszty upomnienia od 25 marca 2024r.?
  4.2. Na jakich zasadach i kiedy przedawnią się koszty upomnienia wynikające z upomnień doręczonych przed 25 marca 2024r.?
  4.3. Przepisy przejściowe dotyczące aktualnych i nowych zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
  4.4. Bieżące problemy związane z obowiązkiem zapłaty kosztów upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?)
 3. Umorzenia postępowania egzekucyjnego (zmieniony katalog przesłanek) – jakie działania może podjąć wierzyciel po umorzeniu postępowania?
  5.1. Kiedy (po jakim czasie od umorzenia) i w jaki sposób wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
  5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego)
  5.3. Wskazanie majątku zobowiązanego jako warunek ponownego wszczęcia egzekucji (forma wyjawienia majątku, jak postąpić gdy zobowiązany nie reaguje na wezwanie o wyjawienie majątku?)
  5.4. Czy przed sporządzeniem wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu należy doręczyć upomnienie?
  5.5. Nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
  5.6. Zmiana przepisów w zakresie sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym
  5.7. Gdzie i na podstawie jakich przepisów wierzyciel może poszukiwać informacji o majątku zobowiązanego?
  5.8. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tytuły wykonawcze stosowane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
  6.1. Jakie dane zobowiązanego musi posiadać wierzyciel aby prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy (skąd je pozyskać? Np. informacje dotyczące małżonka zobowiązanego)
  6.2. Nowe wzory pierwotnego i kolejnego tytułu wykonawczego
  6.3. Kiedy sporządza się kolejny tytuł wykonawczy?
  6.4. Kiedy należy sporządzić zmieniony tytuł wykonawczy (nowa, dodatkowa przesłanka)?
  6.5. Dalszy tytuł wykonawczy – jakie przesłanki sporządzenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym?
  6.6. Zniesienie obowiązku nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji – co to oznacza dla wierzyciela?
 2. Zmiana przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego
  7.1. Co składa się na koszty egzekucyjne?
  7.2. Zmiany dotyczące naliczania opłaty manipulacyjnej
  7.3. Kiedy opłata manipulacyjna nie będzie naliczana?
  7.4. Opłaty za czynności egzekucyjne – nowe przesłanki naliczania opłaty.
  7.5. Kto płaci koszty egzekucyjne?
  7.6. Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?
  7.7. Czy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
 3. Jakie przepisy „stare” czy „nowe” stosować do upomnień oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych do 24 marca 2024r.?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

!!! NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY !!! :

 1. Nowe elementy składowe tytułu wykonawczego
 2. Kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia
 3. Zmiana zasad wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego
 4. Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego
 5. Podmiot, który uzyskał korzyść majątkową – jako nowy uczestnik postępowania egzekucyjnego.
 6. Zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych – ustalanie opłaty manipulacyjnej.
 7. Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 8. Doprecyzowanie zasad stosowania KPA do działań przed egzekucyjnych wierzyciela.
 9. Zmienione zasady wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przed egzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 10. Nowe elementy w wezwaniu i oświadczeniu zobowiązanego dotyczącym wyjawienia majątku i źródeł dochodu
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki