Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 7 czerwca 2022 r.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH JST NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Rafał Padrak

– radca prawny, doradca prawny zatrudniony w NIK; był konsultantem prawnym kontroli NIK - „Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy”, przeprowadzonej w 2003 r., wnioski legislacyjne zgłoszone po tej kontroli Radzie Ministrów znalazły odzwierciedlenie w treści rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości; jest autorem m.in. monografii pt. „Sprzedaż nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami”, „Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa” (Presscom 2010), oraz artykułów - „Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami”, „Wyniki kontroli a zmiany legislacyjne”, „Pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami” a także wielu innych publikacji prawniczych.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady obrotu nieruchomościami publicznymi
  • Zasada przetargu
  • Zasada respektowania przepisów o pomocy publicznej
  • Zasada pierwszeństwa
  • Zasada jawności, równości, najkorzystniejszego wyniku
 2. Wybrane kompetencje organów stanowiących j.s.t. przy zbywaniu nieruchomości publicznych
  • Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zasad zbywania i udostępniania nieruchomości
  • Zwolnienia od zasady przetargu (art. 37 ust. 3-5 u.g.n.)
 3. Czynności poprzedzające obrót nieruchomościami publicznymi
  • Plany wykorzystania zasobu nieruchomości
  • Oszacowanie wartości nieruchomości
  • Wykaz nieruchomości
  • Zbywanie nieruchomości gminy a polityka przestrzenna

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zbywanie samorządowych nieruchomości rolnych
  • Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe przy nabywaniu nieruchomości rolnych.
  • Definicje (nabycie nieruchomości rolnej, nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, rolnik indywidualny, gospodarstwo rodzinne).
  • Wyłączenia stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).
  • Ograniczenia przy zbywaniu nieruchomości rolnych – prawo pierwokupu i prawo nabycia.
  • Skutki prawne zbycia nieruchomości rolnej niezgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).
 2. Przetarg na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnej
  • Komisja przetargowa
  • Ogłoszenie o przetargu
  • Wadium
  • Oferta
  • Kwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym
  • Przebieg przetargu
  • Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
  • Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu
  • Zaskarżanie czynności przetargowych
  • Protokół z przeprowadzonego przetargu
  • Informowanie o wyniku przetargu

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych
  • Zbycie w drodze zamiany lub darowizny (art. 37 ust. 2 pkt 4 u.g.n.)
  • Zbycie nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania (art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n.)
  • Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicieli (art. 37 ust. 2 pkt 9 u.g.n.)
  • Protokół z rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ustawy
  • Zawiadamianie o wyniku rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ustawy
 2. Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych (art. 39 ust. 2 u.g.n.)
  • Ogłoszenie o rokowaniach
  • Zgłoszenie do rokowań
  • Przebieg rokowań
  • Protokół z rokowań po drugim przetargu
  • Informowanie o wyniku rokowań po drugim przetargu
  • Zaskarżanie wyników rokowań po drugim przetargu

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania uczestników.

Materiały szkoleniowe
 • Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.40 III BLOK SZKOLENIOWY
12.40 – 12.50 PRZERWA
12.50 – 13.30  IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%