Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 29 września 2022 r.

NOWE WZORY ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 9 LIPCA 2022 ROKU
WSZYSTKO O ZAŚWIADCZENIACH I INFORMACJACH WYDANYCH PRZEZ GMINNE ORGANY PODATKOWE

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 1. Co zmieniło się w wydawaniu zaświadczeń podatkowych od 9 lipca 2022r.
 2. Jakie było uzasadnienie wprowadzenia zmian w wydawaniu zaświadczeń w sprawach podatkowych i jak zmiany wpłynęły na zaświadczenia wydawane przez gminne organy podatkowe?
 3. Czy zaświadczenie może zawierać dane wychodzące poza zakres żądania podatnika?
 4. Czy zaświadczenia w sprawach podatkowych mogą być wydawane z urzędu czy tylko na wniosek?
 5. Czy zaświadczenie może być wydane pełnomocnikowi podatnika?
 6. Czy i kiedy zaświadczenie może być wydane innej osobie niż podatnik?
 7. Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez organ podatkowy?
 8. Jak rozumieć i realizować w praktyce obowiązek informacyjny organu podatkowego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy wydawaniu zaświadczeń?
 9. Czy można wydać zaświadczenie o braku zaległości w przypadku gdy jest ona wpisana na hipotekę?
 10. Jakie informacje i komu wydaje organ podatkowy?
 11. Czym różni się zaświadczenie od informacji w sprawach podatkowych.
 12. Czy udzielanie informacji podatkowych jest czynnością odpłatną?

 

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Komu i na jakiej postawie wydawane są zaświadczenia przez organ podatkowy?
  1. Czy osoba ubiegająca się o zaświadczenia musi wskazać konkretny przepis prawa, z którego wynika że powinna uzyskać zaświadczenie organu podatkowego, czy też obowiązek ten dotyczy sytuacji gdy ?
  2. Jak rozumieć pojęcie interesu prawnego w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie?
  3. Komu organ podatkowy może odmówić wydania zaświadczenia i w jakiej formie to powinno nastąpić?
 2. Postępowanie organu podatkowego poprzedzające wydanie zaświadczenia.
  1. Czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości może być wydane w toku postępowania wymiarowego?
  2.  Czy fakt, że toczy się postępowanie wymiarowe stanowi podstawę odmowy wydania zaświadczenia?
  3. Czy w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej można w wydawanym zaświadczeniu podać, że podatnik nie posiada zaległości?
  4. Co w sytuacji gdy podatnik żąda wydania o niezaleganiu w podatkach a ma zaległość np. z lat 2002 do 2007 wpisaną na hipotekę?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ( komu może być wydane? Jakie dane oprócz potwierdzenia faktu niezalegania lub stanu zaległości mogą być ujawnione w zaświadczeniu?)
  2. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (komu może być wydane? Czy osoba ubiegająca się o takie zaświadczenie musi być spadkobiercą czyli już po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie lub przed notariuszem?)
  3. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (kto może uzyskać zaświadczenie? Czy zbywający musi wyrazić zgodę na wydanie takiego zaświadczenia innemu podmiotowi?)
  4.  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (kto może uzyskać takie zaświadczenie? Czy zaświadczenie może być wydane małżonkowi podatnika w tym również rozwiedzionemu małżonkowi? Czy w zaświadczeniu powinny być wykazane również odsetki, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne?)
 2. Inne zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.
  1. Zaświadczenia o stanie majątkowym (czy organ podatkowy może wydać takie zaświadczenie skoro nie prowadzi ewidencji majątku? W jakiej formie ewentualnie odmówić wydania takiego zaświadczenia?)
  2. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych (czy organ podatkowy musi wydać takie zaświadczenie i w oparciu o jakie dokumenty?)
  3. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego ( komu może być wydane? W oparciu o jakie dane i przepisy prawa wydaje się takie zaświadczenie?)

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowe wzory niektórych zaświadczeń w sprawach podatkowych.
  1. Jakie zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)? – analiza i omówienie nowego wzoru zaświadczenia.
  2. Pozostałe wzory zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 2. Opłata skarbowa od zaświadczeń w sprawach podatkowych (wysokość opłaty, kiedy powinna być uiszczona – czy z chwilą składania wniosku o zaświadczenie czy przy odbiorze tego oświadczenia?)
  1. Zaświadczenia zwolnione z opłaty skarbowi o nie podlegające opłacie skarbowej.
  2. Czy opłatę skarbową wnosi się od ilości zaświadczeń czy od ilości egzemplarzy dokumentu zaświadczenia?
  3. Czy brak opłaty skarbowej stanowi podstawę do odmowy wydania zaświadczenia?
  4. Czy opłata skarbowa wpłacona za zaświadczenie w wyższej kwocie niż należna (np. wpłata 21 zł zamiast 17 zł) powinna zostać zwrócona i w jakim trybie?
  5. Obowiązek prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń – jakie dane powinny być ujęte w rejestrze?
 3. Udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych.
  1. Komu organ podatkowy musi udzielić informacji wynikających a z akt podatkowych podatnika?
  2. Czy udzielając informacji z akt podatkowych należy zamieścić na takiej informacji klauzulę o objęciu danych tajemnicą skarbową?
  3. Odpłatność za informacje udzielane komornikom sądowym i tryb uiszczania opłaty.
  4. Jak należy interpretować pojęcie, że organ podatkowy udziela informacji z akt podatkowych z wyłączeniem informacji bankowych – co to są informacje bankowe?
  5. Czy i komu mogą być udostępnione informacje o numerach rachunków bankowych podatników?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%