Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 22 lutego 2022 r.

WPŁYW NOWELIZACJI POLSKIEGO ŁADU
NA POBÓR ZALICZEK PIT W 2022
ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

ZMIANA W POBORZE ZALICZEK POTWIERDZONA W USTAWIE!

      Do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zostają przeniesione postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28).

Czy zmiana art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wyklucza wątpliwości interpretacyjne?

 • Jakie sytuacje będą powodowały obowiązkowe zmniejszanie zaliczek do wysokości zaliczki z zeszłego roku?
 • Czy wobec obowiązkowego zmniejszania zaliczki na PIT istnieje uzasadnienie dla rezygnacji z ulgi dla pracownika?
 • Czy emeryci oraz zleceniobiorcy będą zarabiać mniej?
 • Kto, kiedy i do kogo może złożyć oświadczenie PIT-2?
 • Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy MUSZĄ składać ponownie wnioski PIT-2?

      Od 1 stycznia 2022 r. urzędnicy zajmujący się realizacją obowiązków płatnika PIT obowiązani są działać na nowych zasadach. W niektórych przypadkach nowe reguły wyliczania zaliczki PIT budzą poważne wątpliwości.
      Wśród zmian podatkowych znajdują się takie, które istotnie modyfikują sposób wyliczania i poboru zaliczek na podatek. Nowy porządek prawny wymaga dostosowania dotychczasowych reguł postępowania.

Wielu pracowników w styczniu 2022 r. otrzymało obniżone wynagrodzenia.

      Z czego wynikała obniżka? Najprawdopodobniej ze specyfiki stosowania nowych regulacji:

 • nowa kwota wolna od podatku
 • nowa kwota zmniejszająca podatek
 • nowa ulga dla pracowników
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU

 • nowe reguły liczenia zaliczek od wynagrodzenia przekraczającego 12 800 zł
 • od kiedy oraz do kiedy w trakcie roku będzie liczyło się zaliczki na szczególnych zasadach?
 • czy będzie można zrezygnować z kalkulacji zaliczki na szczególnych zasadach?

W ramach szkolenia przeprowadzona zostanie symulacja kalkulacji zaliczki PIT w różnych wariantach w tym także symulacja kalkulacji ulgi dla pracownika

      W ramach szkolenia przedstawiony zostanie stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady realizacji obowiązków płatników.
      Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdą się kluczowe dla płatników zmiany jak m.in.:

 • Prawidłowy sposób naliczania kwoty wolnej od podatku
 • Nowa skala podatkowa
 • Zmiana kwoty wolnej od podatku
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych)
 • Nowe ulgi podatkowe (klasa średnia)
 • Wpływ likwidacji dotychczasowych ulg na sposób obliczania podatku (zaliczki na podatek)
 • Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej

      Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z perspektywy celu nowelizacji oraz jej praktycznego wpływu na zmianę dotychczasowych procedur.

      Szkolenie w założeniu pozwolić ma na sformułowanie wielu odpowiedzi na pytania kluczowe z punku widzenia nowej rzeczywistości.
      Wśród nich znajdą się:

 • Jak skorygować błędnie wyliczone wynagrodzenie za styczeń 2022 r?
 • Czy nowe reguły kalkulacji zaliczek dotyczą wyłącznie pracowników?
 • Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej dotyczyć będzie także zleceniobiorców?
 • Jakich modyfikacji wymagać będą dotychczasowe systemy kadrowo-płacowe; czy płatnik powinien wymagać nowych oświadczeń?
 • Czy wszyscy podatnicy będą mieć prawo do stosowania zwiększonej kwoty wolnej od podatku?
 • Jak naliczać pracownikowi kwotę wolną od podatku w ujęciu miesięcznym?
 • Czy potrzebuję nowego oświadczenia PIT-2?
 • W stosunku do jakich przychodów zastosowanie znajdzie ulga dla tzw. klasy średniej?
 • Czy ulga dla tzw. klasy średniej obejmie wszystkie osoby w stosunku do których wykonywane są obowiązki płatnika?
 • Jaki jest sposób uwzględniania ulgi dla tzw. klasy średniej w trakcie roku na etapie poboru zaliczek?
 • Czy na potrzeby obliczenia ulgi należy zsumować wszystkie przychody podatnika osiągnięte w jednym miesiącu?
 • Jak zrezygnować z ulgi dla klasy średniej i czy można robić to wielokrotnie (miesięcznie)?
 • Czy zmiana przepisów zmodyfikuje oświadczenia składane pracodawcy?
  Jakie oświadczenia pracodawca musi pozyskać?
 • Czy urząd będący płatnikiem powinien uwzględniać w poborze zaliczki PIT tzw. ulgę na powrót?
 • Przychodów z jakich źródeł będzie dotyczyć ulga na powrót?
 • Co to jest rezydencja podatkowa i jak ją ustalić?
 • Jak weryfikować warunki ulgi na powrót?
 • Jak zastosować ulgę na powrót dla osoby poniżej 26 roku życia?
 • Przychodów z jakich źródeł dotyczyć będzie ulga dla emerytów?
 • Jakie dokumenty zebrać musi pracodawca, aby zastosować na etapie zaliczek ulgę dla emerytów?
 • Czy decyzja uprawniająca do pobierania emerytury eliminuje zwolnienie?
 • Jak w praktyce uwzględnić w poborze zaliczek ulgę dla rodzin wielodzietnych?
 • Czy ulga dla rodzin wielodzietnych przysługuje każdemu rodzicowi nawet w przypadku wspólnego rozliczenia?
 • Jakie zwolnienie zastosować w przypadku gdy podatnik spełnia warunki więcej niż jednego?
 • Czy pracownicy korzystający ze zwolnień mają obowiązek opłacania składek ZUS?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%