Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Ulgi w zapłacie podatków od podstaw – procedura w 2022 r., wzory pism i orzecznictwo

Ulgi w zapłacie podatków od podstaw – procedura w 2022 roku

9 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 9.05.2022

Ulgi w zapłacie podatków od podstaw – procedura w 2022 roku

Pozostałe wpisy

      Czy organ podatkowy, do którego wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych dotyczących pobierania przez skarżącego ewentualnych świadczeń społecznych? Jak postąpić, aby ZUS nie odmówił nam udostępnienia danych; które przepisy należy powołać w piśmie do ZUS?
      Na czym polega uznaniowość w udzielaniu ulgi w zapłacie?
      Czy każda choroba jest podstawą do umorzenia zaległości podatkowych?
      Kiedy problemy zdrowotne stanowią przesłankę do umorzenia zaległości? Ile razy podatnik może występować z wnioskiem o umorzenie, czy podatnik, wnioskujący kilkukrotnie o ulgę w zapłacie, może przytaczać we wniosku wciąż te same argumenty, uzasadniające – jego zdaniem – ulgę w zapłacie?
      Warto pochylić się nad wyrokiem NSA z 26 maja 2020 r. I GSK 2242/19, w którym Sąd wskazał, że uznaniowość oznacza, że organ może, ale nie musi udzielić stosownej ulgi, nawet w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek umorzenia  (por. wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2018 r. sygn. akt I GSK 1830/18). Z drugiej strony uznaniowość to nie jest dowolność.
      Za wydaniem decyzji odmownej w przedmiocie umorzenia przemawiają następujące fakty:

  • uzyskiwanie dochodów nawet już nieznacznie przewyższających wydatki
    niekorzystanie z opieki społecznej, co sugeruje, że sytuacja finansowa podatnika nie jest na tyle trudna, aby spłata zadłużenia pozbawiała go środków do życia czy pozbawiałaby go możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
  • sytuacja finansowa, w której aktualnie znajduje się podatnik, nie jest łatwa, ale też nie można jej uznać za zagrażającą egzystencji,
  • podatnik wskazał na problemy zdrowotne (bolesną dusznicę serca, nadciśnienie, depresję, nerwicę), jednakże nie przedstawił żadnej dokumentacji medycznej, z której wynikałoby, że choroba pozbawia go całkowicie możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności. Tym bardziej, że w dacie orzekania przez ZUS – podatnik nadal prowadził również działalność gospodarczą. Ponadto podkreślić należy, że nie każda choroba zobowiązanego umożliwia umorzenie zaległości, lecz tylko taka, która pozbawia go możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności (por. wyroki NSA z dnia: 8 listopada 2017 r., sygn. akt II GSK 318/16; 29 września 2011 r., sygn. akt II GSK 913/10),
  • zmiana sytuacji skarżącej i wystąpienie nowych okoliczności, może stanowić podstawę do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie przedmiotowych należności, i to nawet w sytuacji, gdy pierwotnie wydana w tym przedmiocie decyzja, była decyzją negatywną dla strony. Rozstrzygnięciom tym nie towarzyszy bowiem walor res iudicata, co oznacza możliwość wielokrotnego występowania z wnioskiem i skutkuje obowiązkiem jego rozpatrzenia przez organ administracji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji zobowiązanego (materialnej, zdrowotnej, rodzinnej). Zatem skarżąca może już w nowym wniosku wskazać okoliczność, na którą powołała się już po wydaniu zaskarżonej decyzji w piśmie datowanym na 2 kwietnia 2019 r., że jej działalność gospodarcza nie przynosi dochodów.

      Problematyka udzielania ulg w zapłacie podatków będzie przedmiotem szkolenia w dniu 9 maja 2022 r., na które serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia