Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej!

      W piątek dnia 21 stycznia 2022 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Jest to nowe rozporządzenie, nie jest to żadna nowelizacja. Wprowadzono kilka ważnych zmian. Zmieniono m.in. wzory kilku sprawozdań np. Rb-27S. W tym sprawozdaniu zlikwidowano kolumnę zatytułowaną „dochody otrzymane”. Zmieniono wzór sprawozdania Rb-30S. Wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-34. Zmiany objęły również instrukcje sporządzania sprawozdań oraz częstotliwość i formę ich przekazywania.
      Przewiduje się następujące rozwiązania:

 1. w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych, nałożono obowiązki sprawozdawcze na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i posiadające dochody własne. Zaproponowano wprowadzenie sprawozdania Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych, przygotowano instrukcję jego sporządzania oraz uzupełniono terminarz przekazywania sprawozdań w tym zakresie,
 2. doprecyzowano dotychczasowe regulacje dotyczące sprawozdań o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych,
 3. zwiększono częstotliwość przekazywania sprawozdań Rb-33 z kwartalnej na miesięczną,
 4. uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w związku z uchyleniem opłaty komorniczej,
 5. uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 poprzez dodanie § 479–480 dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,
 6. określono nowy wzór rocznego sprawozdania Rb-PDP oraz uaktualniono instrukcję jego sporządzania,
 7. doprecyzowano dotychczasowe brzmienie opisu należności i opisu dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-27S,
 8. zlikwidowano kolumnę „dochody otrzymane” w sprawozdaniu Rb-27S,
 9. zaproponowano wprowadzenie przepisu uwzględniającego sposób wykazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 10. w związku z budową systemu SMUP niezbędna stała się elektronizacja sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Zaproponowane zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykluczają inną formę przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, niż forma elektroniczna. Przygotowano przepisy zobowiązujące kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego, umożliwiając zarządom przekazanie sprawozdań rocznych lub za IV kwartały poprzez aplikację wskazaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego, co w rezultacie zapewni pozyskanie danych jednostkowych na potrzeby monitorowania usług publicznych świadczonych przez samorządy,
 11. w celu uniknięcia wątpliwości w zakresie ujmowania w sprawozdaniu Rb-28UE rozliczanych zwrotów doprecyzowano ten zapis i określono definicję tego, co jest rozumiane przez zwrot. Wskazano, że w tym sprawozdaniu należy ujmować tylko pozycję z kategorii: należność główna. W związku z tym przygotowano również nowy wzór tego sprawozdania.

      Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano przepis odnoszący się do dokonywania korekt danych w sprawozdaniu Rb-28UE. Zaproponowano dodanie nowego przepisu wskazującego, że przekazanie przez organ dysponujący częścią budżetową ostatecznego sprawozdania Rb-28UE do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR powinno nastąpić po weryfikacji poprawności danych i ich zgodności z danymi z systemu BGK-Zlecenia.
      Zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

 1. W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego doprecyzowano dotychczasowe brzmienie opisu należności proponując opis, że w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. Doprecyzowano również brzmienie opisu dochodów wykonanych, proponując zapis, że w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego, zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. Wobec powyższego doprecyzowania w zakresie opisu dochodów wykonanych wymagały ust. 3 i 6 § 3 ww. Instrukcji.
 2. W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne izby obrachunkowe w projekcie rozporządzenia w sprawozdaniu Rb-27S zaproponowano likwidację kolumny „dochody otrzymane”. W opinii ww. jednostek dane wykazywane dotychczas w tej kolumnie nie wnoszą istotnych informacji.
 3. Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano, aby sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządzane były na podstawie danych z ewidencji księgowej.
 4. Projektowane przepisy w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostały dostosowane do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). W świetle przepisu art. 93 ust 3 pkt. 1 tej ustawy opłata w części, o której mowa w art. 92 ust. 11 oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21 tej ustawy, stanowią w wysokości 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Przepis ten spowodował konieczność publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji dotyczącej pobierania przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na potrzeby sporządzenia sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego zaproponowano dodanie w § 3 w ust. 2 pkt 3 uwzględniającego sposób wykazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

      Zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sprawozdań Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

 1. Zaproponowana zmiana wzoru formularza sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu oraz brzmienia § 7 załącznika nr 37 jest następstwem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).
 2. Na mocy art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U poz. 1086, z późn. zm.) zmieniono treść ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniony przepis art. 32 w ust. 3 zdanie drugie przewiduje, że do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych. Przepis wszedł w życie i miał zastosowanie po raz pierwszy do wyliczenia subwencji i wpłat na rok 2021, o czym stanowi art. 87 ust. 1 ustawy. Po zmianie art. 32 ust. 3 ww. ustawy, do wyliczania subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłat do budżetu państwa nie są już uwzględniane skutki finansowe decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej lub odroczeniu terminu płatności, zatem wartość informacyjną utraciły dane prezentowane dotychczas w kolumnie 2a sprawozdania Rb-PDP, w zakresie kwot spłaconych w okresie sprawozdawczym wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich i wykazanych w tych latach w kolumnie „rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Wobec powyższego zmieniono wzór sprawozdania Rb-PDP i instrukcję jego sporządzania.

       Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 22 stycznia 2022 roku. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem § 20, § 21, § 22 i § 24.

red. Sebastian Wlazły.

Link do rozporządzenia