Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15,00% od dnia 9 czerwca 2022 roku!

Umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty podatków

15 czerwca 2022

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 15.06.2022

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ULGI ORAZ ZWOLNIENIA - NAJNOWSZE ZMIANY W POMOCY PUBLICZNEJ W 2022 ROKU. WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO: 1) POMOCY PUBLICZNEJ, 2) ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ.

Pozostałe wpisy

      Rada Polityki Pieniężnej w dniu 8 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę o podniesieniu stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, do wysokości 6,00% – podwyższenie stopy referencyjnej NBP nastąpiło o 0,75 pkt procentowych. Jednocześnie uchwalono poziom pozostałych stóp procentowych NBP w następujących wysokościach: – stopa lombardowa 6,50%; – stopa depozytowa 5,50%; – stopa redyskontowa weksli 6,05%; – stopa dyskontowa weksli 6,10%. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim została opublikowana w dniu 8 czerwca 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego pod pozycją nr 13. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z paragrafem 9 przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2022 roku.
      Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy lombardowej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 6,50% – podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
      Reasumując należy podkreślić, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia 9 czerwca 2022 roku wynosi 15,00% w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, zatem 6,50 x 200% + 2% = 15,00%.
      W tym miejscu wypada zwrócić uwagę na fakt, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiła:

  • od dnia 9 października 2014 roku do dnia 8 lutego 2022 roku – 8,00 %,
  • od dnia 9 lutego 2022 roku do dnia 8 marca 2022 roku – 8,50 %,
  • od dnia 9 marca 2022 roku do dnia 6 kwietnia 2022 roku – 10,00 %,
  • od dnia 7 kwietnia 2022 roku do dnia 5 maja 2022 roku – 12,00%,
  • od dnia 6 maja 2022 roku do dnia 8 czerwca 2022 roku – 13,50%,
  • od dnia 9 czerwca 2022 roku – 15,00%.

red. Sebastian Wlazły

Link do Dziennika Urzędowego NBP