Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych w 2022 rok wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej - nie później niż do końca czerwca, sierpnia i października 2022 roku

Dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych

13 czerwca 2022

Katarzyna Kułakowska

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 13.06.2022

DODATKOWE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI OŚWIATOWYCH W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA CZERWCA, SIERPNIA I PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU DOTOWANIE UCZNIÓW Z UKRAINY PROJEKTOWANE ZMIANY USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UDZIELANIU I PRZEKAZYWANIU DOTACJI OŚWIATOWYCH STWIERDZONE W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2019-2022 Z OMÓWIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Pozostałe wpisy

DODATKOWE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI OŚWIATOWYCH W 2022 ROK WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA CZERWCA, SIERPNIA I PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

      Przepisami art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), która weszła w życie 30 kwietnia 2022 r., w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 93a ust. 1 Karty Nauczyciela oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, wprowadzono dodatkową aktualizację dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – nie później niż do końca czerwca 2022 r.
      W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 4,4%. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r.
      W związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, zmienione będzie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej ulega zwiększeniu o kwotę 1 671 100 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.
      Przekazanie samorządom dodatkowych kwot subwencji i wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, wpłynie na wzrost dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
      Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – do przeprowadzenia dodatkowej aktualizacji dotacji niesamorządowym przedszkolom, szkołom i placówkom, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niezależnie od tego czy wysokość dotacji powiązana jest z kwotą przewidzianą na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej czy też z podstawową kwotą dotacji uzależnioną od wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2022 na prowadzenie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio przedszkoli lub placówek.
      Kwoty dotacji ulegają dodatkowej ustawowej aktualizacji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym kwota dotacji ulega aktualizacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
      Kolejna aktualizacja – do dnia 31 sierpnia – wprowadzona została przepisami art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 514 500 tys. zł na zatrudnienie nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, dla których określono minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli specjalistów.
      Ta aktualizacja dotyczyć będzie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku gdy podstawowa kwota dotacji, jest niższa niż kwota przewidziana na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji udzielanych szkołom niebędącym szkołami specjalnymi.
      Nie wprowadzono dodatkowej aktualizacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędące dziećmi niepełnosprawnymi, gdyż są one dotowane w oparciu o wydatki samorządu, a te będą musiały wzrosnąć w związku z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów, zgodnie z wprowadzanymi przepisami. Ponadto w przypadku przedszkoli ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje drugą +Trzecia dodatkowa aktualizacja – obecnie w fazie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zobowiązywać będzie jednostki samorządu terytorialnego do zaktualizowania dotacji udzielanych jednostkom systemu oświaty – nie później niż do 31 października 2022 r. w związku z projektowanym zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. 120%-go wskaźnika, o którym mowa w zmienianym art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli nieposiadających jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego, oraz zwiększeniem z tego tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Redakcja