Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nieużytki to użytek gruntowy i grunt rolny?

Uchwały podatkowe 2022

20 września 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 20.09.2021

NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM I ADMINISTRACYJNYM UCHWAŁY PODATKOWE 2022 ORAZ NAJCZĘĆIEJ POPEŁNIANE NIPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ICH KONSTRUOWANIU

Pozostałe wpisy

      Z dniem 31 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), które zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393). Nowe rozporządzenie (załącznik nr 1) zmodyfikowało dotychczasowy sposób zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, wprowadzając do kategorii użytku gruntowego N – Nieużytki wydzielone części terenu zamkniętego przeznaczone do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, rejony upadku pocisków, pasy ćwiczeń taktycznych, pola robocze poligonu wojskowego oraz placu ćwiczeń. Czy ta ostatnia zmiana wpłynie na kwestie opodatkowania gruntów? Niniejsze zagadnienie, jak i problematyka nowego rozporządzenia zostanie przedstawiona na najbliższym szkoleniu 20 września 2021 r. z „Nowości i bieżących problemów w postępowaniu podatkowym i administracyjnym z uwzględnieniem problematyki dotyczącej uchwał podatkowych i najczęstszych błędów w ich konstruowaniu”.

Redakcja

Link do szkolenia