Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Najnowsze zmiany przepisów w podatkach od nieruchomości i rolnym oraz opłatach lokalnych

  • Nowość!!! W dniu 27 marca 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt I FSK 2545/21, podjął uchwałę w sprawie wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu epidemii Covid-19 – szczegóły na szkoleniu. Odpowiemy m.in. na pytanie czy w okresie od 14 marca 2020 roku do 23 maja 2020 roku bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego był wstrzymany, czy zawieszony?
  • Nowość!!! Zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia – dnia 24 marca 2023 roku została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian w przedmiotowym zakresie – szczegóły na szkoleniu.
  • Nowość!!! Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej (OIU) z podatku od nieruchomości – po nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  • Nowo powołany Instytut Finansów zaprezentował dnia 21 marca 2023 roku raport pt. „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. W jego przygotowanie zaangażowane było szerokie grono niezależnych ekspertów ze środowisk akademickich i nie tylko. Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje – zawarte w raporcie – zmiany przepisów materialno-prawnych oraz nowelizacja procedury.
  • Nowość!!! Krajowa Rada Izb Rolniczych na swoim XIV posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 roku przyjęła Uchwałę nr 11/2022 w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, która obowiązuje od 1 stycznia br., a która to uchyliła uchwałę Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 7/2021 z dnia 12 października 2021 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 11/2022 obowiązują Izby Rolnicze nowe zasady wyrównywania dochodów za dany rok – na czym te zasady polegają??? Do wniosku Wojewódzka Izba Rolnicza będzie zobowiązana dołączyć oryginalne zaświadczenie wydane przez właściwe organy gmin, zawierające wysokość wpływów zmniejszonych oraz zmniejszeń podatku w danym roku z wyszczególnieniem kwartałów, z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty – szczegóły przygotowania zaświadczenia oraz jego wzór przedstawiony zostanie na szkoleniu.