Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 10 lipca 2024 r. – Vademecum księgowego podatkowego

VADEMECUM KSIĘGOWEGO PODATKOWEGO
ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIA
PO NOWELIZACJI ORDYNACJI PODATKOWEJ
ZAPŁATA PODATKU, POTRĄCENIE
UMORZENIE ZALEGŁEGO PODATKU, NADPŁATA PODATKU
PRZEDAWNIENIE

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zapłata podatku:
  • Terminy zapłaty podatków, opłat i należności publicznoprawnych
  • Zapłata podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą
  • Zapłata przez inne osoby niż zobowiązany
  • Konsekwencje w praktyce nieprawidłowego zarachowania wpłaty
  • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • Różne interpretacje art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej i ich skutki w egzekucji
  • Rola postanowienia o zarachowaniu wpłaty
  • Kiedy mamy obowiązek wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
  • Jak poinformować podatnika o zarachowaniu wpłaty?
  • Czy jeśli nie mamy obowiązku wydawania postanowienia o zarachowaniu
  • wpłaty, to mimo wszystko czy możemy je wydać?
  • Jak zarachować wpłatę jeśli dłużnik i organ egzekucyjny jednocześnie dokonają płatności zaległości objętej tytułem wykonawczym?
 2. Potrącenie:
  • Czy potrącenie podatku jest prawem czy obowiązkiem organu podatkowego?
  • Czy się różni potrącenie podatku od potrącenia należności publicznoprawnej?
  • Jak przebiega procedura dokonania potrącenia?
  • Czy podatnik musi wyrazić zgodę na dokonanie potrącenia?
  • Czy można potrącić w poczet podatku zwrot podatku akcyzowego?
  • Czy można dokonać potrącenia podatku z darowizny przekazanej na remont drogi?
  • Czy można dokonać potrącenia z dodatku węglowego?
  • Jak przebiega odmowa dokonania potrącenia?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Umorzenie zaległego podatku:
  • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
  • Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności?
  • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
  • Co to znaczy ważny interes podatnika?
  • Co nazywamy interesem publicznym?
  • Czy organ podatkowy może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie podatku czy odsetek?
  • Rozłożenie na raty podatku i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy podatnik nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Umorzenie podatku a pomoc publiczna
  • Umorzenie zaległego podatku z urzędu
  • Jakie są przesłanki umorzenia z urzędu?
  • Czy umarzając zaległość z urzędu wydajemy decyzję czy postanowienie?
  • Czy można umorzyć podatek osobie trzeciej?
  • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach
  • Czy są granice umorzenia?
  • Do jakiej kwoty wójt może umorzyć podatek?
  • Czym różni się umorzenie zaległego podatku od umorzenia zaległej należności publicznoprawnej?
  • Jak definiować względy społeczne?
  • Co to są względy gospodarcze?
  • Jak zbadać możliwości płatnicze zobowiązanego?
  • Na podstawie jakich dokumentów udzielamy ulg w spłacie zobowiązań?
  • Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – prawo czy obowiązek wójta?
  • Odroczenie, rozłożenie na raty po 25 marca 2024 r., czyli po nowelizacji
  • Ordynacji podatkowej
 2. Nadpłata podatku:
  • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Czy nadpłata to tylko podatek czy również odsetki?
  • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę? W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
  • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
  • Jakich nadpłat nie zwracamy?
  • Czy podatnikowi należą się odsetki od nadpłaty?
  • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
  • Kiedy nie można orzekać w sprawie nadpłaty?
  • Kiedy wydajemy decyzję o odmowie nadpłaty?
  • Czy nadpłata się przedawnia?
  • Co zrobić z przedawnioną nadpłatą?
  • Komu zwrócić nadpłatę w odpowiedzialności solidarnej?
  • Czy nadpłatę mogę zwrócić na konto, z którego dokonano płatności?
  • Czy nadpłatę powinnam zwrócić tylko temu kto płacił?
  • Czy podatnik może mailem przesłać nr konta, na które chce zwrotu podatku?
  • Komu zwracamy nadpłatę podatnika zmarłego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie:
  • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
  • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
  • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
  • Omówimy dodatkowe terminy zawieszenia przedawnienia w związku ze zmianą linii orzeczniczej
  • Jakie dokumenty są niezbędne do odpisania przedawnionego podatku?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Dochodzenie podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych wciąż rodzi nowe pytania. Podczas szkolenia podsumujemy i omówimy najczęściej występujące problemy w zakresie wygaszania dochodów podatkowych i publicznoprawnych. Podsumujemy pierwsze praktyczne zastosowania znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ulg w spłacie (rozłożenia na raty).
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych). Omówione zostaną przepisy, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki