Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 30 września 2022 r.

VADEMECUM
DLA KSIĘGOWYCH PODATKOWYCH

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Po wielu nowelizacjach przepisów w zakresie dochodzenia podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych, podsumujemy i omówimy najczęściej występujące problemy w zakresie ich wygaszania. Szkolenie dedykowane jest zarówno nowym pracownikom gminnych organów podatkowych, jak i tym, którzy o wygasaniu zobowiązań podatkowych wiedzą już wszystko.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych). Omówione zostaną przepisy i ich nowelizacje, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zapłata podatku:
  • Terminy zapłaty podatków, opłat i należności publicznoprawnych
  • Zapłata podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą
  • Zapłata przez inne osoby niż zobowiązany
  • Konsekwencje w praktyce nieprawidłowego zarachowania wpłaty
  • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • Różne interpretacje art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej i ich skutki w egzekucji
  • Rola postanowienia o zarachowaniu wpłaty
 2. Egzekucja administracyjna:
  • Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych?
  • Omówimy problemy związane z upomnieniami i tytułami wykonawczymi
  • Obliczymy termin przedawnienia kosztów upomnień
  • Odpowiemy jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
  • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  • Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy?
  • Przesłanki wystawienia dalszego tytułu wykonawczego – kiedy jeszcze, oprócz zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki, wierzyciel będzie miał obowiązek wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
  • Czym się różni dalszy tytuł wykonawczy od kolejnego tytułu wykonawczego?
  • Omówimy funkcjonowanie nowego e-ZW, czyli zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Umorzenie zaległego podatku:
  • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
  • Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności?
  • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
  • Co to znaczy ważny interes podatnika?
  • Co nazywamy interesem publicznym?
  • Czy organ podatkowy może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie podatku czy odsetek?
  • Rozłożenie na raty podatku i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy podatnik nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Umorzenie podatku a pomoc publiczna
  • Umorzenie zaległego podatku z urzędu
  • Czy można umorzyć podatek osobie trzeciej?
  • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach
  • Czy są granice umorzenia?
  • Do jakiej kwoty wójt może umorzyć podatek?
  • Czym różni się umorzenie zaległego podatku od umorzenia zaległej należności publicznoprawnej?
  • Jak definiować względy społeczne?
  • Co to są względy gospodarcze?
  • Jak zbadać możliwości płatnicze zobowiązanego?
  • Na podstawie jakich dokumentów udzielamy ulg w spłacie zobowiązań?
  • Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – prawo czy obowiązek wójta?
 2. Nadpłata podatku:
  • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Czy nadpłata to tylko podatek czy również odsetki?
  • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę?
  • W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
  • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
  • Jakich nadpłat nie zwracamy?
  • Czy podatnikowi należą się odsetki od nadpłaty?
  • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
  • Kiedy nie można orzekać w sprawie nadpłaty?
  • Kiedy wydajemy decyzję o odmowie nadpłaty?
  • Czy nadpłata się przedawnia?
  • Co zrobić z przedawnioną nadpłatą?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie:
  • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
  • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
  • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
  • Omówimy dodatkowe terminy zawieszenia przedawnienia w związku ze zmianą linii orzeczniczej

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%