Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 12 czerwca 2024 r. w Warszawie – Ustawa o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok

!! NOWOŚĆ !!
USTAWA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU ROLNEGO
ZA 2024 ROK
Wykaz podatników, którym udzielono:
pomocy publicznej
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

UWAGA!!!! SZKOLENIE STACJONARNE
zgłoszenia tylko drogą mailową na e-mail:
sekretariat@riss.edu.pl

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej ustawy o zwrocie podatku rolnego za 2024 rok oraz zmian przepisów w podatkach i opłatach lokalnych oraz pomocy publicznej.

!!! Uwaga planowany jest zwrot części podatku rolnego za 2024 rok !!!

      W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczony został projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok.
      W projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. proponuje się zwrot części podatku rolnego w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania (…) – pytanie czego ??? – szczegóły sposobu obliczania zwrotu na szkoleniu. Co więcej, zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.

!!! NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU ROLNYM !!!

      Zmiana w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych wprowadziła finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.
      Zaproponowane przepisy regulują w jaki sposób właściwy organ podatkowy – tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta – przekaże kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podatku rolnego związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty. Będzie to następować na wniosek tego podatnika złożony w odpowiednim terminie – tzn. kiedy? Jakie niezbędne elementy będzie zawierał wniosek? Czy wniosek jest ministerialny? Kto będzie sporządzał listę związków zawodowych rolników indywidualnych? Jakie związki zawodowe rolników indywidualnych znalazły się na liście???
      Celem szkolenia jest m.in. omówienie obowiązku wójta, burmistrza, prezydenta miasta do podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, (TRZECH RÓŻNYCH) informacji:
a) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
c) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
      W kolejnej części spotkania bardzo szeroko zostanie przedstawiona problematyka podatku rolnego ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej. Istotny nacisk zostanie położony na ulgę inwestycyjną, w tym związaną z występującym bardzo często zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym, a także zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej. Przeanalizujemy również wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych – magazyn do składowania pasz.
      W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych.
      Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie regulujące udzielanie pomocy de minimis w okresie 2024-2027, które zastąpiło obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostanie nowe rozporządzenie. Przedstawione zostaną również najnowsze wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania gminnych uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013, tj. do końca czerwca 2024 roku.

NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DEMINIMIS – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA !!!
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS – NOWY 7 STRONICOWY FORMULARZ !!!

      Na spotkaniu omówione zostaną również najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości, a także konieczna zmiana definicji budowli oraz ich ewentualne skutki dla wymiaru i poboru tego podatku.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych istotnych z punktu widzenia wymiaru 2024 roku i decyzji odpisowo/przypisowych wydawanych po wymiarze, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów.

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Warunki uczestnictwa i rabaty

549,-/osoba – CENA SZKOLENIA

Faktury i zaświadczenia:

FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłanE w pliku PDF na wskazany adres e-mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały, zaświadczenie szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, przerwę kawową.

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, w przypadku finansowania z innego źródła należy zastosować stawkę VAT 23%

ZGŁOSZENIA PROSIMY DOKONAĆ
NAJPÓŹNIEJ NA DWA DNI
PRZED TERMINEM SZKOLENIA

sekretariat@riss.edu.pl, tel.: 690-949-091