Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 16 lipca 2024 r. – Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i co dalej?

UMORZENIE ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
I CO DALEJ?

Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego
Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym od 25 marca 2024r. dot. m.in. zasad i odpowiedzialności za wyjawienie informacji o majątku zobowiązanego niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Omówienie wybranych przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego
  1.1. Bezskuteczność egzekucji z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne
  1.2. Śmierć zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym
  1.3. Błąd co do zobowiązanego – jak to rozumieć?
  1.4. Niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a.
 2. Jakie działania powinien/może podjąć wierzyciel po umorzeniu przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego
  2.1. Prawo wierzyciela do złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (jakie argumenty można podnieść w składanym zażaleniu?, w jakim terminie zażalenie powinno być złożone?,)
  2.2. Czy mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego powstają koszty egzekucyjne i kto je płaci?
  2.3. Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?
  2.4. Czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych i jakich argumentów użyć w ewentualnym wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
  2.5. W jakim terminie i na podstawie jakiego dokumentu wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty kosztów egzekucyjnych?
  2.6. Czy w przypadku zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela będzie on mógł dochodzić ich zwrotu od zobowiązanego?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Aktualne zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  3.1. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego – prawo czy obowiązek wierzyciela?
  3.2. Czy i w jaki sposób wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne po uprzednim umorzeniu postępowania? W jakim terminie od umorzenia postępowania egzekucyjnego należy złożyć wniosek o ponowną egzekucję?
  3.3. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego)
  3.4. Pozyskanie informacji o majątku zobowiązanego – wystąpienie przez wierzyciela do zobowiązanego z wezwaniem o wyjawienie majątku (forma wezwania i forma wyjawienia majątku)
  3.5.Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Odpowiedzialność porządkowa za niezłożenie informacji i odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych informacji o majątku – zmiana przepisów od 25 marca 2024r.
  3.6. Jakie mogą być konsekwencje dla zobowiązanego, który wykaże nieprawdziwe informacje nt. posiadanego majątku?
  3.7. Do jakich instytucji i organów może wystąpić wierzyciel celem pozyskania informacji o majątku zobowiązanego celem prowadzenia dalszej egzekucji? Jaka podstawa prawna powinna być wskazana w takim wystąpieniu? Czy za takie informacje wierzyciel ponosi opłaty?
  3.8. Czy na podmioty, które odmówią udzielenia informacji o posiadanym przez zobowiązanego majątku wierzyciel może nałożyć karę porządkową i w jakiej wysokości?
  3.9. Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku i jakie to może mieć konsekwencje dla zobowiązanego? Jakie opłaty należy uiścić w sądzie składając wniosek o wezwanie dłużnika o wyjawienie majątku?
 2. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego
  4.1. Kiedy i w jakiej formie wierzyciel wystawia dalszy tytuł wykonawczy wnioskując o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
  4.2. Jakie dane zawarte są w dalszym tytule wykonawczym?
  4.3. Kto i jakim podpisem podpisuje dalszy tytuł wykonawczy?
  4.5. Czy przed wystąpieniem z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego do zobowiązanego powinno się ponownie wysłać upomnienie?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego po ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego
  5.1.Zakres, forma i termin przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023r. formularz e-ZW
  5.2. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego
  5.3. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
  5.4. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?
  5.5. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
  5.6. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
  5.7. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie do wierzyciela należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do ponownej egzekucji?
  5.8. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Kiedy i w jakiej formie organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne?
 • Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do organu egzekucyjnego o umorzenie postępowania?
 • Czy wierzyciel może złożyć zażalenie na umorzenie postępowania egzekucyjnego?
 • Kogo – zobowiązanego czy wierzyciela – obciążają koszty umorzonego postępowania egzekucyjnego?
 • Kiedy i w jakiej formie wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • Czy przed ponownym wszczęciem egzekucji należy do zobowiązanego wysłać upomnienie?
 • Jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • W jaki sposób, od kogo i na podstawie jakich przepisów można pozyskać informacje o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których organ egzekucyjny będzie mógł wyegzekwować środki pieniężne?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy dany organ/instytucja posiada informacje o zobowiązanym a mimo to odmawia ich ujawnienia wierzycielowi?
 • Czy bez wskazania majątku zobowiązanego można wystąpić z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji?
 • Kiedy do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
 • W jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) wystawić dalszy tytuł wykonawczy jeżeli jest niezbędny do ponownego wszczęcia egzekucji?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki