Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 15 czerwca 2022 r.

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ULGI ORAZ ZWOLNIENIA – NAJNOWSZE ZMIANY W POMOCY PUBLICZNEJ W 2022 ROKU.
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM UDZIELONO: 1) POMOCY PUBLICZNEJ, 2) ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ.

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Celem szkolenia jest m.in. omówienie obowiązku wójta, burmistrza, prezydenta miasta do podawania do publicznej wiadomości, w odpowiednim terminie, (TRZECH RÓŻNYCH) informacji:
a) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
b) obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
c) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
      W związku z wprowadzoną reformą zasad udzielania pomocy publicznej przedstawiony zostanie również tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach – wprowadził on szereg zasadniczych zmian w postępowaniu w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które muszą być stosowane obligatoryjnie przez gminne organy podatkowe, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiany dotyczą umarzania zaległości podatkowych oraz rozkładania na raty i odraczania należności bieżących jak również zaległości. Przedstawione zostaną również nowe akty prawne Komisji Europejskiej. Omówiona zostanie ulga z tytułu nabycia gruntów (w tym bardzo ważne dla tej ulgi zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie w zależności od nabytych hektarów) oraz ulga inwestycyjna oraz zmiany formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis, a także zmiany wynikające z Ordynacji podatkowej. Przedstawione zostaną również System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP), System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP).
      Czy rada gminy możne wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedmiotów opodatkowania – budynków mieszkalnych, w których właściciele oraz inne osoby pomagają osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie? Jak napisać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” uchwałę w sprawie zwolnienia wyżej wymienionych przedmiotów opodatkowania? Analiza ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
      W nawiązaniu do wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, która w roku 2021 przeprowadziła kontrolę funkcjonowania izb rolniczych, na podstawie zapisów art. 35a pkt 3-6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych na swym IX posiedzeniu w dniu 12 października 2021 roku przyjęła uchwałę nr 7/2021 w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z § 2 ust. 4 tejże uchwały, izba rolnicza jest zobowiązana dołączyć do wniosku o wyrównanie dochodów z KRIR oryginalne zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielenia ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty. Wzór takiego zaświadczenia zostanie przedstawiony Państwu na szkoleniu. Wszystkie gminy w Polsce zostały poproszone o wydawanie i przesyłanie w oryginale zaświadczeń, nawet jeżeli ww. zmniejszenie nie nastąpiło, wpisując wtedy kwotę zmniejszenia 0 (słownie: zero) złotych. Terminy przesyłania zaświadczeń, treść zaświadczenia i jego wzór, analiza uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, zostaną przedstawione na szkoleniu.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.00 – 10.10 PRZERWA
10.10 – 11.10 II BLOK SZKOLENIOWY
11.10 – 11.20 PRZERWA
11.20 – 12.20 III BLOK SZKOLENIOWY
12.20 – 12.30 PRZERWA
12.30 – 14.00 III BLOK SZKOLENIOWY, IV BLOK SZKOLENIOWY,
                                w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz PRZERWA – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%