Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 24 lipca 2024 r. – Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

UMARZANIE, ODRACZANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZKŁADANIE NA RATY I NIEDOCHODZENIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JST
JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?

dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur,
opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne,
wyżywienie w stołówce, umowy i inne

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego
  • ważny interes dłużnika lub interes publiczny jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych
 3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący j.s.t. na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych
  • czy uchwała musi być podjęta aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?
  • jak w praktyce interpretować ustawowe pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?
  • jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
  • czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
  • czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to czy projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
  • jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania lub zbyt późnego przesłania projektu uchwały do UOKiK?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tryb i procedury udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych
  • czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
  • jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”,
  • czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób
  • czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?)
  • jak postąpić w przypadku gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na udokumentowanie/poparcie prawa do ulgi?
  • czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?
  • czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?
 2. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
  • jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej na ramach pomocy publicznej?
 3. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych; czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg;
  • czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
   czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
  • czy rada gminy może udzielać indywidualnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?
 4. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne j.s.t. z urzędu
  • czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
  • jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
  • w jakiej formie następuję przyznanie ulgi?
  • w jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
  • czy i w jaki sposób uzasadnić odmowę udzielenia ulgi (przykładowe zapisy uzasadnienia o odmowie)?
  • w jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
  • czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?
 2. Kto – oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?
  • czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?
  • jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?
 3. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego
  • czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący j.s.t.?
  • czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki ?
  • czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
  • jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych
  • czy uchwała o niedochodzeniu rekompensaty 40 euro musi być przesłana do UOKiK?
 4. Propozycje rozwiązań systemowych w urzędzie j.s.t. lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności
  • kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy projekt zarządzenia wójta o powołaniu zespołu zadaniowego w materiałach szkoleniowych
  • opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania; wzór procedury w materiałach szkoleniowych
  • opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi wzory w materiałach szkoleniowych
 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej j.s.t.

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Czy i jakie ulgi mogą być stosowane w spłacie należności cywilnoprawnych?
 • Czy można udzielić ulgi innej niż wynika z wniosku dłużnika (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu zaległości na raty)?
 • Czy można udzielić kolejnej ulgi (np. w innej zaległości) jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty ratalnej w innym tytule zaległości?
 • Jak postąpić gdy zobowiązany nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie wniosku o ulgę (czy stanowi to podstawę do odmowy udzielenia ulgi czy wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia)?
 • W jakich formach mogą być udzielane ulgi lub odmowy udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (czy ulgi mogą obejmować tylko zaległości czy również należności jeszcze nie wymagalne)?
 • Czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych oznacza równocześnie, że należność taka zostanie umorzona i można ją odpisać z ksiąg rachunkowych?
 • Czy wolno umorzyć rekompensatę z tytułu dochodzenia należności w transakcjach handlowych (40, 70 lub 100 Euro)?
 • Czy istnieje potrzeba opracowania w urzędach j.s.t. i samorządowych jednostkach organizacyjnych szczegółowych procedur wewnętrznych dot. stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki