Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 19 lipca 2022 r.

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Wybrane zagadnienia i problemy omówione na szkoleniu:

 1. Czy i jakie ulgi mogą być stosowane w spłacie należności cywilnoprawnych?
 2. Czy można udzielić ulgi innej niż wynika z wniosku dłużnika (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu zaległości na raty)?
 3. Czy można udzielić kolejnej ulgi (np. w innej zaległości) jeżeli dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty ratalnej w innym tytule zaległości?
 4. Jak postąpić gdy zobowiązany nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie wniosku o ulgę (czy stanowi to podstawę do odmowy udzielenia ulgi czy wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia)?
 5. W jakich formach mogą być udzielane ulgi lub odmowy udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (czy ulgi mogą obejmować tylko zaległości czy również należności jeszcze nie wymagalne)?
 6. Czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych oznacza równocześnie, że należność taka zostanie umorzona i można ją odpisać z ksiąg rachunkowych?
 7. Czy wolno umorzyć rekompensatę z tytułu dochodzenia należności w transakcjach handlowych (40, 70 lub 100 Euro)?
 8. Czy istnieje potrzeba opracowania w urzędach j.s.t. i samorządowych jednostkach organizacyjnych szczegółowych procedur wewnętrznych dot. stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • ważny interes dłużnika lub interes publiczny – jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych
 3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący j.s.t. na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • czy uchwała musi być podjęta aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?
  • jak w praktyce interpretować ustawowe pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?
  • jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
  • czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
  • czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to
  • czy projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
  • jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania lub zbyt późnego przesłania projektu uchwały do UOKiK?
 4. Tryb i procedury udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych;
  • czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
  • jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”,
  • czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób,
  • czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?)
  • jak postąpić w przypadku gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na udokumentowanie/poparcie prawa do ulgi?
  • czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?
  • czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
  • jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej na ramach pomocy publicznej?
 2. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg;
  • czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
  • czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
  • czy rada gminy może udzielać indywidualnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?
 3. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne j.s.t. z urzędu.
  • czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
  • jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
  • w jakiej formie następuję przyznanie ulgi?
  • w jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
  • czy i w jaki sposób uzasadnić odmowę udzielenia ulgi (przykładowe zapisy uzasadnienienia o odmowie)?
  • w jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
  • czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?
 2. Kto – oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?
  • czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?
  • jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?
 3. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego;
  • czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący j.s.t.?
  • czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki ?
  • czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
  • jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych
  • czy uchwała o niedochodzeniu rekompensaty 40 euro musi być przesłana do UOKiK?
 4. Propozycje rozwiązań systemowych w urzędzie j.s.t. lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności;
  • kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy (projekt zarządzenia wójta o powołaniu zespołu zadaniowego w materiałach szkoleniowych)
  • opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania (wzór procedury w materiałach szkoleniowych)
  • opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi (wzory w materiałach szkoleniowych)
 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej j.s.t.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%