Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 18 lipca 2022

ULGI W ZAPŁACIE PODATKÓW I NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W 2022 ROKU
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych.
      Zostanie omówiona procedura udzielania ulgi z urzędu i na wniosek, w tym kwestie dotyczące: przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji, sposobu dokonania przez organ podatkowy analizy tej dokumentacji (poprzez zbadanie np. płynności finansowej), okresu za jaki należy przedłożyć dokumenty, maksymalnego okresu spłaty rat, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy, obowiązku zbadania przez organ trybu, w jakim ewentualna pomoc powinna zostać udzielona, analizy argumentów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniającego udzielenie ulgi, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jaki został rozłożony podatek, sposobu postępowania, w przypadku jeśli niezaspokojona została należność w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
      Zostanie zwrócona szczególna uwaga na nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Czy wprowadzone zmiany w zakresie sprawozdawczości dotyczą wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP w zakresie ulg podatkowych?

Wspólnie przeanalizujemy zagadnienia:

 • czy uchwała o niedochodzeniu należności do 100 zł może dotyczyć spraw przeszłych?
 • czy organ podatkowy może nie wyznaczać stronie siedmiodniowego termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
 • czy covid-19 jest wystarczającą podstawą do umorzenia zaległości podatkowych?
 • jak powinien postąpić organ podatkowy, gdy z wnioskiem o ulgę w zapłacie podatku zwraca się podatnik, nie będący przedsiębiorcą, który wynajmuje lokal na prowadzenie (przez najemcę) działalności gospodarczej. Lokal opodatkowany jest stawką maksymalną, czy jego właściciel powinien złożyć oświadczenia/zaświadczenia o pomocy de minimis?, czy pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje udzieleniem pomocy de minimis?
 • jeśli podatnik składa wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, to w części D formularza o pomocy de minimis, powinien wykazać zwolnienie ze składek ZUS, czy pomoc z urzędu pracy?
 • czy umorzenie zaległości jednemu z dłużników solidarnych powoduje wygaśnięcie zobowiązania wobec pozostałych solidarnych dłużników, którzy takiego wniosku nie złożyli?
 • czy można umorzyć koszty upomnienia?
 • jak skutecznie odmawiać udzielenia ulgi w zapłacie?
 • jak powinien postąpić organ podatkowy, gdy z wnioskiem o ulgę w zapłacie podatku zwraca się podatnik, nie będący przedsiębiorcą, który wynajmuje lokal na prowadzenie (przez najemcę) działalności gospodarczej. Lokal opodatkowany jest stawką maksymalną, czy jego właściciel powinien złożyć oświadczenia/zaświadczenia o pomocy de minimis?, czy pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje udzieleniem pomocy de minimis?
 • jeśli podatnik składa wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, to w części D formularza o pomocy de minimis, powinien wykazać zwolnienie ze składek ZUS, czy pomoc z urzędu pracy?
 • czy umorzenie zaległości jednemu z dłużników solidarnych powoduje wygaśnięcie zobowiązania wobec pozostałych solidarnych dłużników, którzy takiego wniosku nie złożyli?
 • czy wniosek złożony przez jednego ze współmałżonków powinien być podpisany przez oboje? czy należy powiadamiać drugiego współmałżonka o toczącym się postępowaniu?
 • co w przypadku kiedy po złożeniu przez podatnika wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, Urząd Skarbowy wyegzekwuje całą kwotę?
 • co w sytuacji gdy jest już wystawiony tytuł wykonawczy i koszty są w nim wykazane oraz w sytuacji gdy podatnik dostał tylko upomnienie i wnosi o umorzenie wszystkich należności objętych tym upomnieniem czyli wraz z kosztami upomnienia
 • czy wszyscy podatnicy prowadzący działalność składający wniosek o umorzenie zaległości na podstawie art 67b op muszą składać oświadczenie o złamaniu zakazów
 • w jakiej sytuacji wniosek przedsiębiorcy o udzielenie ulgi może zostać rozpatrzony bez uwzględnienia przepisów o pomocy publicznej ?
 • czy należy umorzyć postępowanie podatkowe czy wydać decyzję odmowną, gdy podatnik zapłaci należność w trakcie postępowania podatkowego, mimo uprzedniego złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
 • czy wniosek o umorzenie lokalnego przedsiębiorcy np. szewca, fryzjera działającego lokalnie na ternie gminy możemy uznać za brak wystąpienia pomocy publicznej czy jednak lepiej prowadzić postępowanie pod kątem pomocy de minimis ze względu nie tylko na rzeczywisty ale tez potencjalny wpływ konkurencji biorąc pod uwagę iż gmina znajduje się blisko granicy z państwem UE?
 • postępowanie organu podatkowego w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej
 • postępowanie organu podatkowego w przypadku umorzenia zaległości podatkowej
 • jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis?
 • którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy?
 • co musi wykazać przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc covidową, a co przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc de minimis. Limit pomocy covidowej (800.000 euro – w jakiej sytuacji)?
 • czy ten limit kumulujemy z pomocą de minimis?
 • czy można przekształcić dotychczasową pomoc de minimis na pomoc covidową?
 • do kiedy obowiązuje pomoc covidowa? Kto decyduje o formie pomocy (podatnik czy organ podatkowy)?
 • umorzenie zaległości współwłaścicielom nieruchomości i małżonkom (sposób udokumentowania, zakres prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli/małżonka)
 • co z terminami załatwienia spraw podatkowych w czasie zagrożenia epidemicznego?
 • jaki jest termin na wydanie decyzji podatkowej w czasie zagrożenia epidemicznego
 • czy decyzję podatkową można wysłać elektronicznie w czasie zagrożenia epidemicznego?
 • czy można odstąpić, umorzyć należność podatkową bądź należność cywilnoprawną?
 • czy możemy nie stosować przepisów o pomocy publicznej w przypadku udzielania ulg? Kiedy?

Serdecznie zapraszamy 😊

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 9 wzorów pism:

 • wzór zawiadomienia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 • wzór pisma informującego o niezałatwieniu sprawy podatkowej w terminie
 • wzór postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku podatnika
 • wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 • wzór wezwania podatnika do stawienia się w Urzędzie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym/do złożenia wyjaśnień
 • wzór wezwania do usunięcia braków formalnych
 • wzór postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska co do udzielenia ulgi w sprawie przed urzędem skarbowym
 • wzór protokołu przesłuchania strony
 • wzór wezwania do przedłożenia dowodów w sprawie
  a także
 • wyjaśnienia MF w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S w zakresie umorzenia zaległości podatkowych (co z odsetkami) oraz dopuszczalnych form pomocy, a także objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w zakresie udzielania ulg cywilnoprawnych

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%