Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 26 września 2022

PROCEDURY UDZIELANIA ULGI INWESTYCYJNEJ
OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
AKTUALNOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Podczas szkolenia w pierwszej jego części zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i obiektów budowlanych w tym należących do przedsiębiorców. Następnie zostanie omówiona problematyka opodatkowania paneli fotowoltaicznych oraz udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
      W części końcowej przedstawione zostaną aktualności w podatkach lokalnych, w tym aktualna linia orzecznicza i najnowsze orzeczenia.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

 • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
 • zamontowanie paneli na dachu garażu
 • podatek VAT a ulga inwestycyjna
 • ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin
 • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
 • czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel fotowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
 • czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?
 • czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?
 • czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?
 • udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności
 • kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączony przykładowy wzór:

 • decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej
 • decyzji zmieniającej decyzję ostateczną
 • decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji podatkowej

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 2. Znaczenie ostatnich wyroków TK w zakresie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Czy zbiorniki to budowle czy budynki?
 3. Części budowlane i niebudowlane budowli. Kształtujący się kierunek orzeczniczy w tym zakresie
 4. Najnowsze orzecznictwo w zakresie obiektów budowlanych w budynku
 5. Opodatkowanie urządzeń technicznych. Zmiana prawa budowlanego i wpływ tej zmiany na kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 6. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli, w tym:
  • podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji – uwaga! najnowszy wyrok
  • wartość środka trwałego jako podstawa obliczenia amortyzacji, w przypadku dzierżawy budowli
  • podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego
  • podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych
  • podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji
  • kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
  • postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli
  • jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego
 7. Opodatkowanie gruntów należących do podmiotów gospodarczych
 8. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem rolnym?
 9. Czy przedsiębiorca może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości w związku z posiadaniem gruntów wg stawek dla gruntów pozostałych?
 10. Czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 11. Opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne.
 12. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
  • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej
  • kto jest zobowiązany do zapłaty podatku
  • kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego
  • zakres przedmiotowy
  • czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
  • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych
  • definicja rachunku
  • pojęcie „zakończenie inwestycji”
  • czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?
  • zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej
  • jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?
  • ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie
   • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
   • zamontowanie paneli na dachu garażu,
   • podatek VAT a ulga inwestycyjna,
   • ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin,
   • czy warunkiem udzielenia ulgi inwestycyjnej jest dokonanie inwestycji na użytkach rolnych, czy można jednak udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?,
   • czy wnioskujący musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego?,
    czy inwestycja powinna być zrealizowana na gruntach, należących do wnioskodawcy?,
   • czy ulgą inwestycyjną można objąć grunty, które należą do innej osoby niż wnioskodawca, a które są w posiadaniu wnioskodawcy, na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
   • czy kwotę ulgi inwestycyjnej zaokrąglamy do pełnych złotych?,
    jaka jest kolejność udzielania ulg w podatku rolnym?, Czy ulga inwestycyjna może być kontynuowana?
   • jak udzielić ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności?,
   • czy wniosek o ulgę inwestycyjną można udzielić na wniosek złożony po kilku latach od zakończenia inwestycji?
   • czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel totowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
   • czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?
   • czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?
   • czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?; ulga inwestycyjna a finansowanie z kredytu
   • ulga inwestycyjna a finansowanie z leasingu
   • udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności
   • kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?
 2. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
 3. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu
 4. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi
 5. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?
 6. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną. Jaki to rodzaj pomocy?
 7. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?
 8. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 9. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna
 10. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy
 11. Czy pobieramy opłatę skarbową od zaświadczeń o wielkości użytków rolnych?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Aktualne problemy w zakresie podatków lokalnych:
  • jak liczyć termin przedawnienia w podatkach lokalnych – najnowszy wyrok NSA,
  • współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku
  • opodatkowanie garaży, jaka stawka? Najnowsza odpowiedź Ministra Finansów w tym zakresie. Opodatkowanie blaszaków
  • jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia?
  • czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
  • opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych
  • zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
  • gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
  • kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą
  • kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?
  • kto jest podatnikiem od gruntów oznaczonych symbolem „K” zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu, odkrywkową kopalnię węgla brunatnego)? Opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie – jaka stawka, jaki podatek?
  • podatek od nieruchomości od hal namiotowych.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%