Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 2 września 2022 r.

UCHWAŁY
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
NA 2023 ROK
WYBRANE ZAGADNIENIA
NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Celem szkolenia jest przedstawienie problemów związanych z przygotowywaniem uchwał podatkowych na 2023 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wymiar podatków lokalnych.

Poruszymy następujące problemy:

 • Jakiego rodzaju uchwały należy przygotować każdego roku, a które obowiązują bezterminowo, tzn. do momentu ich uchylenia – usunięcia z obrotu prawnego?
 • Jaki jest skutek braku podjęcia uchwały na kolejny rok – art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jego konsekwencje?
 • W jakich przypadkach można podjąć lub zmienić uchwałę w trakcie roku?
 • Czy można w trakcie roku podatkowego obniżyć wysokość stawek podatku od środków transportowych?
 • Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – w tym, najczęściej pojawiające się błędy w różnicowaniu przedmiotów opodatkowania np. budynków pozostałych.

      Przeanalizowane zostaną również najnowsze zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz pomocy publicznej spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2. Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura. Przeanalizowane zostaną również realne sposoby wsparcia przedsiębiorców przez jst – gminy, przybierające formę stosownych uchwał, które można wprowadzać.
      Czy rada gminy możne wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedmiotów opodatkowania – budynków mieszkalnych, w których właściciele oraz inne osoby pomagają osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie? Jak napisać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” uchwałę w sprawie zwolnienia wyżej wymienionych przedmiotów opodatkowania? Analiza ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
      Poznamy odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa inkasent powołany w drodze uchwały organu stanowiącego, jest uprawniony do poboru i wpłaty podatków, których nie wpłacono w wyznaczonym terminie (zaległości podatkowych)? – stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków m.in.:

 • Analiza skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 39/19 z dnia 24 lutego 2021 roku. Sentencja została ogłoszona dnia 3 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 401. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Niezmiernie istotny dla gmin wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt III FPS 4061/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku – nieruchomości związane z działalnością gospodarczą
 • Analiza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 646/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – Warunki jakie musi spełniać gminne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy można zapisać w uchwale Rady Miasta/Gminy, że zwolnienie nie przysługuje jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Gminy z jakiegokolwiek tytułu. Czy można postanowić w uchwale, że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku wystąpienia zaległości
 • Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? – uchwała siedmiu sędziów NSA
 • Opodatkowanie stacji paliw – wyrok WSA w Białymstoku sygn. akt I SA/Bk 414/21 z dnia 3 listopada 2021 roku.
 • Nowy przedmiot opodatkowania a decyzja wymiarowa – zmiana decyzji poprzez odpis/przypis czy wznowienie postępowania? Wyrok WSA w Białymstoku sygn. akt I SA/Bk 415/21 z dnia 10 listopada 2021 roku
 • Nowy wyrok w sprawie stacji bazowych telefonii umieszczonych na dachu budynku!!!
 • Jak opodatkować budynek letniskowy???
 • Tablice reklamowe a opodatkowanie???

      Dwa lata temu ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nałożony został na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z dniem 31 lipca 2020 roku obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych stosownie do art. 28 i 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedstawione zostaną wnioski po dwóch latach stosowania zmienionych przepisów, w kontekście nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

      Uczestnicy szkolenia otrzymają m.in. wzór uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków, opłat lokalnych i pomocy publicznej, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów, w tym jakie ulgi przysługują rolnikowi w związku z brakiem limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Zapraszamy

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.30 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań
Warunki uczestnictwa i rabaty

558,-/osoba* – SZKOLENIE STACJONARNE
cena PODSTAWOWA ZAWIERA: MATERIAŁY SZKOLENIOWE W FORMIE PAPIEROWEJ, PRZERWĘ KAWOWĄ, OBIAD SERWOWANY PO SZKOLENIU minus RABATY*

413,-/osoba* – SZKOLENIE ONLINE cena PODSTAWOWA minus RABATY*
cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

* RABATY:
-9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
-6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na adres mail
-20 zł – REZYGNACJA Z OBIADU (DOTYCZY SZKOLENIA STACJONARNEGO)

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ NAJPÓŹNIEJ NA DWA DNI PRZED TERMINEM SZKOLENIA