Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 27 czerwca 2023 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE
CZYLI JAK USTALIĆ SPADKOBIERCÓW
I ODZYSKAĆ OD NICH NIENALEŻNE ŚWIADCZENIA?

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 1. Jak postąpić gdy organ udzielający świadczeń uzyska informację o śmierci świadczeniobiorcy, wobec którego wydana została decyzja o zwrocie świadczenia?
 2. Za które świadczenia z obszaru pomocy społecznej i w jakim zakresie odpowiadają spadkobiercy?
 3. Jak postąpić, gdy w trakcie postępowania o zwrot nienależnego świadczenia organ udzielający świadczenia dowie się że świadczeniobiorca zmarł (zgon w trakcie postępowania, przed doręczeniem decyzji, po doręczeniu decyzji ale przed upływem 14 dni do złożenia odwołania, po uprawomocnieniu się decyzji – działania do podjęcia krok po kroku).
 4. Czy decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia wydana i wysłana na zmarłego świadczeniobiorcę wywołuje skutki prawne?
 5. Gdzie sprawdzić czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone?
 6. Czy organ pomocy społecznej ma obowiązek wszczynać postępowanie spadkowe i na jakiej podstawie?
 7. Czy i na jakiej podstawie wolno obciążyć spadkobierców kosztami postępowania jeżeli ośrodek pomocy społecznej wystąpi do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?
 8. Co należy zrobić gdy wierzyciel dowiaduje się o śmierci zobowiązanego do zwrotu nienależnego świadczenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Pierwsze czynności pracowników o.p.s. odpowiedzialnych za dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej po uzyskaniu informacji, że zobowiązany do ich zwrotu nie żyje

 1. Kto ma obowiązek poinformować o.p.s. o zgonie zobowiązanego?
 2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci zobowiązanego w zależności od etapu sprawy (po wszczęciu postępowania o zwrot, w trakcie postępowania, po wydaniu decyzji ale przed jej wysłaniem, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
 3. Co w sytuacji gdy mimo zgonu zobowiązanego decyzja zostanie odebrania np. przez dorosłego domownika, który ze zmarłym mieszkał?
  6. Konsekwencje prawne wydania i doręczenia decyzji po śmierci jej adresata – czy decyzję taką należy uchylić i na jakiej podstawie?

II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego, który zobowiązany był do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

 1. Czy decyzja o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego musi być wydana i doręczona zobowiązanemu za jego życia?
 2. Jak ustalić spadkobierców?
 3. W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie w tym zakresie)?
 4. Jakie działania należy podjąć gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego?
 5. Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina/o.p.s. musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
 6. Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
 7. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik o.p.s. może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?
 8. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę/o.p.s. (co zrobić, aby odzyskać koszty postępowania spadkowego)?

II BLOK SZKOLENIOWY

III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców.

 1. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców zmarłego świadczeniobiorcy (czy przed wydaniem decyzji należy spadkobiercom doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 10 k.p.a.)?
 2. Czy przed wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe?
 3. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców (odpowiedzialność z masy spadkowej) – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
 4. Konstrukcja decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców po przeprowadzeniu postępowania spadkowego przed działem spadku i po dziale spadku.
 5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji wobec spadkobierców o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?
 6. Kiedy przedawnia się należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
 7. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?
 8. Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)

III BLOK SZKOLENIOWY

IV. Zgon zobowiązanego do zwrotu świadczeń w toku postępowania egzekucyjnego.

 1. Czy o.p.s. musi poinformować organ egzekucyjny o zgonie osoby, na którą wystawił tytuł wykonawczy?
 2. Kiedy organ egzekucyjny zawiesi a kiedy umorzy postępowanie egzekucyjne w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia?
 3. Które ze świadczeń orzeczonych do zwrotu uznać należy za „obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym” i jakie są tego praktyczne konsekwencje?
 4. Czy po ustaleniu spadkobierców należy wystawić nowy tytuł wykonawczy czy też postępowanie egzekucyjne toczyć się może w oparciu o dotychczasowy TW?
 5. Co w sytuacji gdy spadkobiercy odrzucą spadek?
 6. Co z orzeczonymi do zwrotu nienależnie pobranymi świadczeniami w przypadku obligatoryjnego przyjęcia spadku przez gminę?
 7. Czy w odniesieniu do orzeczonych do zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%