Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 30 sierpnia 2022 r.

PRZEDAWNIENIE, USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, RODZAJE ODSETEK
W NALEŻNOŚCIACH PUBLICZNOPRAWNYCH
min. KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU, RENTA PLANISTYCZNA OPŁATY ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW…

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności
 • Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
 • Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
 • Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
 • Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie?
 • W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
 2. Szczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
  sposobu powstawania zobowiązania
  określania terminu płatności
  rodzaju stosowanych odsetek
  zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności
  przedawnienia
  zwrotu nadpłaty
  kierowania sprawy do egzekucji
 3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji)
 4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst.
  czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
  czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
  czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
  czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
 2. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst
 3. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
  śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych
  dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich
  faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji
  likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej
  zaistnienie interesu publicznego
 4. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
  – przesłanki do umorzenia całości zobowiązania
  – przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
 5. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.)
 6. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych
  czy i kiedy wysłać upomnienie?
  czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
  czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
 2. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego
 3. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
 4. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego
 5. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%