Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 22 listopada 2022 r.

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM W JST
USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI
RODZAJE ODSETEK I PRZEDAWNIENIE
W SZCZEGÓLNOSCI OPŁATY:
ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE PARKOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU OPŁATA ADIACENCKA RENTA PLANISTYCZNA, OPŁATA
ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ MANDATY

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 1. Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności
 2. W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
 3. Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
 4. Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
 5. Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 6. Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 7. Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
 8. Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
 9. Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
 2. Szczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
  • sposobu powstawania zobowiązania
  • określania terminu płatności
  • rodzaju stosowanych odsetek
  • zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności
   przedawnienia
  • zwrotu nadpłaty
  • kierowania sprawy do egzekucji
 3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji)
 4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst.
  • czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
  • czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
  • czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
  • czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
 2. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst:
 3. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
  • śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych
  • dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich
  • faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji
  • likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej
  • zaistnienie interesu publicznego
 4. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
  • przesłanki do umorzenia całości zobowiązania
  • przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
 5. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.).
 6. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych
  • czy i kiedy wysłać upomnienie?
  • czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
  • czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
 2. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego
 3. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
 4. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
 5. Obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW).
 6. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?
 7. Czy występując z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej należy ponownie wysłać upomnienie?
 8. Jakie formalne wymogi musi spełnić wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%