Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 4 grudnia 2023 r. – Przedawnienie zobowiązań podatkowych i innych należności

PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
I INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
ORAZ ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie obowiązku podatkowego, Ile lat wstecz może cofnąć się organ podatkowy żeby wydać decyzję? Jak liczymy termin, które przepisy są podstawą?
 2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
  • ile lat wstecz?
  • co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • jak liczyć okres przedawnienia?
  • co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • czy doręczenie upomnienia przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • jak liczyć termin przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości?
  • co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • czy doręczenie tytułu wykonawczego przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego?
  • czy ten środek musi być skuteczny?
  • co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie z zobowiązaniem przedawnionym
  • zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie
  • umorzenie z urzędu; czy długi po zmarłym można umarzać z urzędu?; czy można ściągać zaległości od spadkobiercy bez decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?
  • czy w okresie pandemii termin przedawnienia zobowiązania podatkowego był zawieszony/wstrzymany? – orzecznictwo i wyjaśnienia MF w tym zakresie, uchwała NSA
  • jak ustalić, czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?
  • jak udokumentować odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem?
  • zastosowanie środka egzekucyjnego jako przesłanka przerwania biegu terminu przedawnienia
  • czy dobrowolna zapłata ma wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • czy bieg terminu przedawnienia możemy przerywać kilkukrotnie? Czy są jakieś limity w tym zakresie?
  • co zrobić z zaległościami podatkowymi, tytułami wykonawczymi w sytuacji gdy zaległość dotyczy lat 2013 – 2020, a urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z tytułu braku majątku, konta bankowego, złej sytuacji dłużnika?
  • czy aktualnie zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawniania zobowiązania podatkowego i należności cywilnoprawnej?
  • jak liczyć termin przedawnienia w przypadku:
   • zastosowania środka egzekucyjnego
   • ogłoszenia upadłości
  • wpływ ogłoszenia upadłości podatnika na ustalenie prawidłowego salda na koncie podatnika i na egzekucję podatków
  • CO Z PODATNIKIEM W RESTRUKTURYZACJI? Co z zaległościami, które powstały przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego?
  • czy uchylenie decyzji ostatecznej albo umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzą do przerwania biegu terminu przedawnienia?
  • zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w tym:
   • jak liczyć termin przedawnienia w przypadku wydania decyzji w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty oraz w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego?
  • przerwanie oraz zawieszenie biegu terminu przedawnienia w stosunku do małżonków
  • przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność osób trzecich
  • przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność spadkobiercy
  • odpowiedzialność podatkowa spadkobierców przed podziałem spadku i po podziale spadku
  • czy przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką? Wyrok TK w tym zakresie
  • obowiązki wierzyciela wobec urzędu skarbowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego
 2. Kiedy i w jaki sposób powiadomić organ egzekucyjny o upływie terminu przedawnienia? Jak wypełnić e-ZW gdy zaległość się przedawniła?
 3. Przedawnienie nadpłat: Jaki jest termin przedawnienia nadpłat? Co przerywa bieg terminu przedawnienia nadpłaty?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie kosztów upomnień:
  • przesłanki przedawnienia kosztów upomnień?
  • jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień? Uwaga – zmiana przepisów w 2024 r.
  • jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
 2. Na czym polega prawidłowe ustalanie sald na kontach podatkowych?
  • jak prawidłowo ustalić stan zaległości na koncie podatnika, aby nie narazić się na zarzut wykazania na jego koncie stanu zaległości niezgodnego ze stanem faktycznym? Co zrobić, aby je zminimalizować?
  • czy co roku należy inwentaryzować wszystkie konta podatkowe?
  • termin inwentaryzacji kont podatkowych
  • jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację?
  • kto powinien przeprowadzić inwentaryzację kont podatkowych?
  • kto nie powinien uczestniczyć w przeprowadzaniu inwentaryzacji?
  • czy zobowiązania wynikające z decyzji nieostatecznych (odwołanie w SKO) należy przypisać?
  • czy decyzja zaskarżona w WSA powinna być przypisana?
  • czy zaległość wynikająca z decyzji, która została zaskarżona do WSA powinna być windykowana?
  • czym jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • kiedy zwrócić nadpłatę?
  • jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
 3. Kiedy dokonujemy odpisu na koncie podatnika?
  • czy należy/można odpisać zaległość nieściągalną?
  • czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest podstawą odpisu zaległości na koncie podatnika?
  • czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z przedawnieniem zobowiązania podatkowego?
 4. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, wyjaśnienia MF, a także przykładowe wzory:
– skargi do sędziego komisarza na syndyka,
– pytania do urzędu skarbowego o stan sprawy,
– pytania do urzędu skarbowego w sprawie ewentualnego zastosowania środka egzekucyjnego

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Celem szkolenia jest kompleksowe i od podstaw omówienie zagadnienia przedawnienia zobowiązań podatkowych i innych należności publicznoprawnych, a także roszczeń cywilnoprawnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian, orzecznictwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nieprawidłowościom stwierdzanym w praktyce kontrolnej w tym zakresie.
      W trakcie szkolenia omówione zostaną na przykładach kazusy w zakresie przedawnienia.
      Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przedawnia się obowiązek podatkowy, czy zaległość podatkowa oraz nadpłaty. Czy zobowiązanie osoby trzeciej i spadkobiercy przedawnia się? Jakie zdarzenia wpływają na bieg terminu przedawnieni? Co z obowiązkiem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o upływie terminu przedawnienia. Jak przedawniają się roszczenia cywilnoprawne? Jak zinwentaryzować konta podatkowe?

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki